12. Project - Real-life scale integrated catchment modelling for supporting water-related environmental management decisions

TISZA Project (EVK1-CT-2001-00099) Integrované modelovanie povodia za účelom podpory rozhodovania v oblasti manažmentu vody a životného prostredia (Real-life scale integrated catchment modelling for supporting water-related environmental management decisions)Fond: 5RP. EK
Predmet riešenia: ochrana a revitalizácia mokraďových ekosystémov v medzinárodnom povodí rieky Tisy, problémy súvisiace so znečisťovaním vody bodovými a plošnými zdrojmi znečistenia, so striedaním nedostatku vody z dôvodu extrémneho sucha s katastrofickými povodňami, vyskytujúce sa i niekoľkokrát v roku. 
Roky riešenia: 2002 – 2004
Partneri:
VITUKI (Water Resources Research Centre) Maďarsko
MAFI (Geological Institute of Hungary) Maďarsko
TERRA (Geonardo - environmental technologies) Maďarsko
VÚVH (Výskumný ústav vodného hospodárstva) Bratislava, SR
SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) Bratislava, SR
ICIM (National Institute for research and development for environment protection) Rumunsko
NUMB ( North university of Baia Mare) Rumunsko
VUB (Vrije unversiteit Brussels) Belgicko
FSU ( Fridirch Schiller Universitat, Jena) Nemecko
IECB (Institute of Ecology and Conservation Biology, University Viedeň) Rakúsko
CEH (Centre for ecology and hydrology, Wallingford) Anglicko
Financie SHMÚ: 192000EUR *z toho 50% SHMÚ
Financie projekt spolu : -
Postavenie SHMÚ: líder pracovného balíky WP 3, spoluriešiteľ WP 4, 5, 7
Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): 1. Final report of the project for the overall duration, 2. Workpackage 3: “Identification of environmental and water management issues”, Final Report/Ing. Poórová, PhD