We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vodyNázov projektu:                   OPTIMALIZÁCIA DÁTOVÝCH TOKOV V OBLASTI KVANTITY A KVALITY VODY

Číslo projektu ITMS:             NFP310010S838

Operačný program:              Kvalita životného prostredia

Výzva:                                OPKZP-PO1-SC123-2015-9
                                            9. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK        
                                            zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd


Zameranie projektu:             Dopytovo orientovaný projekt

Fond:                                    Kohézny fond

Zazmluvnená výška NFP:       10 048 751,95 EUR

Prioritná os:                         1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
                                             environmentálnej infraštruktúry  

Špecifický cieľ:                     1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu
                                             dobrého stavu podzemných a povrchových vôd


Primárnym cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu hodnotenia množstva, režimu a kvality povrchových a podzemných vôd, hodnotenia stavu útvarov povrchových a podzemných vôd v súlade s požiadavkami smerníc EK, vedeniu súhrnnej evidencie o vodách a k zabezpečeniu a optimalizovaniu informačných nástrojov v oblasti vôd,
v pôsobnosti SHMÚ.
K uvedenému cieľu projekt prispeje:
-   analýzou dátových zdrojov v procesoch zberu a spracovania dát v oblasti vôd na SHMÚ,
-   optimalizáciou procesov v oblasti zberu, spracovania, hodnotenia a poskytovania rezortných hydrologických dát,
-   návrhom metodiky a dátových štandardov pre zjednotenie komunikácie v oblasti výmeny hydrologických dát,
-   konsolidáciou a integráciou existujúcich informačných systémov, ktoré spracúvajú rôzne informácie o vode,
-   vybudovaním rozhrania/rozhraní na nahrávanie externých vstupných informácií (napr. od subjektov zabezpečujúcich
    monitorovanie vôd, vyplývajúce z oznamovacích povinností),
-   vybudovaním rozhrania na poskytovanie konsolidovaných údajov o vode,
-   zabezpečením jednoduchého on-line prístupu k informáciám podľa vopred definovaných prístupových práv (systém
    bude navrhnutý tak, aby bol otvorený možným integráciám - sprístupneniu, zdieľaniu a využívaniu dát v zmysle
    INSPIRE).

Dátum začiatku aktivít projektu:         08/2019
Dátum ukončenia aktivít projektu:      07/2022