We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2005

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

 Blatnica prameň Dolné Veterné
 Blatnica prameň Dolné Veterné

Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2005 bolo v celej sieti pozorovaných 360 prameňov. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 83 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.
 


 

Mapa monitorovacej siete prameňov: časť A | časť B

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2005 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy   
povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

 

pozorovací objekt hladiny podzemných vôd
467 - Blažkovce

V roku 2005 bolo pozorovaných 1133 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ. Pozorovanie hladiny a teploty podzemnej vody v objektoch v roku 2005 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 381 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 91 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 348 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (64 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch: od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.
 

                                                                                                                                          Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2005 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Dunaja   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   
povodie Bodvy  povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

   
Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F