We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2007

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Blatnica prameň Dedošova dolina č. 1
Blatnica
prameň Dedošova dolina č. 1

Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2007 bolo v celej sieti pozorovaných 367 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 357 prameňov. Údaje zo zvyšných 10 prameňov neboli z rôznyh príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 107 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: časť A | časť B

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2007 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy   
povodie Hornádu   povodie Bodrogu   
povodie Popradu
 

Pozorovací objekt hladín podzemných vôd
 2066 - Malacky-Bor

V roku 2007 bolo pozorovaných 1137 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1126 objektoch. Údaje zo zvyšných 11 objektov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB.

Pozorovanie v objektoch v roku 2007 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 434 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 106 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 431 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (64 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

                                                                                                                                      Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2007 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Dunaja   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   
povodie Bodvy  povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu


Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F