We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2015

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Pramene sú pozorované v rámci štátnej hydrologickej siete podzemných vôd, ktorá bola koncom 80. rokov zostavená z dovtedajšej vyhľadávacej a účelovej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2015 bolo v celej sieti pozorovaných 356 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 349 prameňov. Údaje zo zvyšných 7 prameňov neboli z rôznych príčin nahraté do HDB (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...).

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2015 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy   
povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

 

Slavec - prameň Brzotínska vyvieračka (č.1864)
Slavec - prameň Brzotínska vyvieračka (č.1864)
Liptovský Ján - prameň Nad Škopovou č.1 (č.356)
Liptovský Ján - prameň Nad Škopovou č.1 (č.356)
Kľačno - prameň Kamenná dolina (č.1052)
Kľačno - prameň Kamenná dolina (č.1052)
Pozorovanie bolo na prameňoch z ktorých boli vložené údaje do databanky vykonávané 1-krát týždenne na 197 prameňoch, na 152 prameňoch boli osadené automatické prístroje (spolu je v pozorovacej sieti prameňov prevádzkovaných 179 automatických prístrojov, niektoré pramene majú totiž automaticky monitorovaných viacero samostatných výverov). Spolu s meraním výdatnosti sa u všetkých prameňov meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: Mapa prameňov Slovenska (časť A | časť B)

V roku 2015 bolo pozorovaných 1143 objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôd (sond), pričom z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1112 objektov. Údaje zo zvyšných 31 objektov neboli z rôznych príčin nahraté do HDB (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...). Pozorovanie na sondách (z ktorých boli vložené údaje do databanky) v roku 2015 bolo zabezpečované dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu) na 530 objektoch. Na 582 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania. V 582 objektoch (objekty s automatickým prístrojom) bola zároveň meraná teplota vody v dennom intervale (prístrojom) a v 68 objektoch v týždennom intervale (ručne). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (65 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2015 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Dunaja   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   
povodie Bodvy  povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

 

Mapa monitorovacej siete sond

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F
 

  sonda Marcelová č.526
sonda Marcelová č.526
 sonda Modrany č.523
sonda Modrany č.523
sonda Vrbová nad Váhom - Čergov č.8094
sonda Vrbová nad Váhom - Čergov č.8094