We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ročné správy kvantity podzemných vôd

Hydrologická ročenka - Podzemné vody

Publikácia SHMÚ, vydávaná s ročnou periodicitou s údajmi za uplynulý rok, ktorá obsahuje textové zhodnotenie režimu podzemných vôd v uplynulom roku, tabuľkové prehľady pozorovacích objektov podľa povodí, tabuľky údajov o hladinách resp. výdatnostiach (priemer, min., max.) za celé pozorovacie obdobie a za uplynulý rok, ako aj priestorové mesačné hodnotenie a online hodnotenie podzemných vôd.

Publikácia a vybrané kapitoly:

Hydrologická ročenka Podzemné vody 2021 (celá publikácia)

Hydrologická ročenka Podzemné vody 2020 (celá publikácia)
Hydrologická ročenka Podzemné vody 2019 (celá publikácia) Hydrologická ročenka Podzemné vody 2018 (celá publikácia) Hydrologická ročenka Podzemné vody 2017 (celá publikácia) Hydrologická ročenka Podzemné vody 2016 (celá publikácia)