SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Sieť meracích miest kontaminácie ovzdušia

Sieť meracích miest kontaminácie ovzdušia - aerosóly

Umiestnenie

V sieti sú štyri veľkoobjemové aerosolové zberače VAJ 01 v Stropkove, Lučenci, Hurbanove a Lieseku.

Technická vybavenosť

Vzorkovač VAJ 01 je určený pre kontinuálny odber vzorky atmosférických aerosólov v teréne.

Aerosólový zberač AMS-02 od firmy BITT Technology G.m.b.H bol inštalovaný v priestoroch pracoviska SHMÚ v Jaslovských Bohuniciach.

Meraná veličina

Meranou veličinou je objemová aktivita jednotlivých rádionuklidov stanovených na základe gamaspektrometrickej analýzy v Bq/m3. Sledované rádionuklidy sú: Cs 137, Be 7.

Prenos dát

Filtre z veľkoobjemových zberačov VAJ 01 sú exponované po dobu jedného týždňa každý mesiac a vyhodnocujú sa na pracoviskách Štátneho zdravotného ústavu Banská Bystrica a Košice a Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. Výsledky sa pre SHMÚ poskytujú v tabuľkovej forme a sú uložené v databáze MS SQL Server 2000 v prostredí WINDOWS 2000 Professional pod názvom Aerosóly.