Sieť meracích miest kontaminácie ovzdušia

Sieť meracích miest kontaminácie ovzdušia - aerosóly

Umiestnenie

V sieti sú štyri veľkoobjemové aerosolové zberače VAJ 01 v Stropkove, Lučenci, Hurbanove a Lieseku.

Technická vybavenosť

Vzorkovač VAJ 01 je určený pre kontinuálny odber vzorky atmosférických aerosólov v teréne.

Aerosólový zberač AMS-02 od firmy BITT Technology G.m.b.H bol inštalovaný v priestoroch pracoviska SHMÚ v Jaslovských Bohuniciach.

Meraná veličina

Meranou veličinou je objemová aktivita jednotlivých rádionuklidov stanovených na základe gamaspektrometrickej analýzy v Bq/m3. Sledované rádionuklidy sú: Cs 137, Be 7.

Prenos dát

Filtre z veľkoobjemových zberačov VAJ 01 sú exponované po dobu jedného týždňa každý mesiac a vyhodnocujú sa na pracoviskách Štátneho zdravotného ústavu Banská Bystrica a Košice a Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. Výsledky sa pre SHMÚ poskytujú v tabuľkovej forme a sú uložené v databáze MS SQL Server 2000 v prostredí WINDOWS 2000 Professional pod názvom Aerosóly.