Index kvality ovzdušia

​Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

Legenda k indexu kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
dobrá 0 – 33 0 - 20 0 - 40 0 - 40 0 - 50 0 - 65
zhoršená > 33 - 66 > 20 - 50 > 40 - 100 > 40 - 200 > 50 - 250 > 65 - 180
zlá > 66 - 100 > 50 > 100 > 200 > 250 > 180
Vzorec pre výpočet IKO - indexu kvality ovzdušia
  • IKOZL - index pre znečisťujúcu látku
  • cZL - príslušná koncentrácia ZL
  • cHi - hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo - hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi - hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo - hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO  = najhorší stav IKOZL
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3.
IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku. 

​Dobrá kvalita ovzdušia – zelená farba
„Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity“.

Zhoršená kvalita ovzdušia – oranžová farba 
„Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy“.
„Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku“.

Zlá kvalita ovzdušia – červená farba
„Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku“.
„Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku“.