Air quality limit values

Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a kritické úrovne na ochranu vegetácie, horné a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia pre znečisťujúce látky
 
  Receptor Interval
spriemerovania
Limitná hodnota*
[µg·m–3]
Medza na hodnotenie
[µg·m–3]
        Horná* Dolná*
SO2 Ľudské zdravie 1h 350 (24)        
SO2 Ľudské zdravie 24h 125 (3) 75 (3) 50 (3)
SO2 Vegetácia 1r, zimné obdobie 20 (-) 12 (-) 8 (-)
NO2 Ľudské zdravie 1h 200 (18) 140 (18) 100 (18)
NO2 Ľudské zdravie 1r 40 (-) 32 (-) 26 (-)
NOX Vegetácia 1r 30 (-) 24 (-) 19,5 (-)
PM10 Ľudské zdravie 24h 50 (35) 35 (35) 25 (35)
PM10 Ľudské zdravie 1r 40 (-) 28 (-) 20 (-)
Pb Ľudské zdravie 1r 0,5 (-) 0,35 (-) 0,25 (-)
CO Ľudské zdravie 8h (maximálna) 10 000 (-) 7 000 (-) 5 000 (-)
Benzén Ľudské zdravie 1r 5 (-) 3,5 (-) 2 (-)
PM2,5 Ľudské zdravie 1r 20 17 12
* povolený počet prekročení je uvedený v zátvorkách
                              
Cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí a vegetácie pre As, Cd, Ni a BaP
  Prieme­rované
obdobie
Cieľová hodnota
[ng·m–3]
As 1r 6
Cd 1r 5
Ni 1r 20
BaP 1r 1


Cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí
pre prízemný ozón


Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota neprekročí 120 µg/m3 viac ako 25 dní za kalendárny rok v priemere troch rokov*.
Poznámka: Priemerovanou hodnotou je najväčšia denná 8-hodinová priemerná hodnota (tá sa vyberie preskúmaním 8-hodinových kĺzavých priemerov vypočítaných z hodinových údajov a aktualizovaných každú hodinu; každý takto vypočítaný 8-hodinový priemer sa priradí ku dňu, v ktorom končí, t. j. prvým výpočtovým obdobím pre ktorýkoľvek deň je časové rozmedzie od 17.00 hod. predchádzajúceho dňa do 1.00 hod. daného dňa; posledným výpočtovým obdobím pre ktorýkoľvek jeden deň je časové rozmedzie od 16.00 hod. do konca daného dňa).

Horné a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia
pre znečisťujúce látky

Kvalita ovzdušia (podľa §3 odseku 4 Zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov      v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o ovzduší) je považovaná za dobrú, ak je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota alebo cieľová hodnota.

Limitnou hodnotou (v súlade s §3 odsekom 5  zákona o ovzduší) je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, častice PM10 a častice PM2,5.

Cieľovou hodnotou je, v súlade s §3 odsekom 8 zákona o ovzduší, úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase, ak je to možné; cieľová hodnota je ustanovená vy­konávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón, arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén.

Výstražným prahom (podľa §3 odseku 15 zákona o ovzduší) je úroveň znečistenia ovzdušia, pri prekročení ktorej existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstraž­né­ho prahu je potrebné vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú usta­novené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a častice PM10.

Kritickou úrovňou na účely hodnotenia kvality ovzdušia je (podľa §3 odseku 7 zákona o ovzduší) úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu okrem ľudí vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na stromy, rastliny alebo prírodné ekosystémy; kritická úroveň je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý a oxid dusičitý.

Metóda, akú je potrebné použiť na hodnotenie kvality ovzdušia v určitej lokalite závisí od miery zne­čistenia ovzdušia na danej lokalite. Na tento účel bola zavedená pre každú sledovanú znečisťujúcu látku dolná a horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia.

Hornou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je, podľa §4 ods 6 písm. a) zákona o ovzduší ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a matematického modelovania alebo aj indikatívnych meraní.

Dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je, podľa §4 ods 6 písm. b) zákona o ovzduší ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť matematické modelovanie alebo techniky objektívneho odhadu.

Poznámka: Kvôli ochrane zdravia obyvateľov pri kátkodobom zhoršení kvality ovzdušia bol zriadený smogový varovný systém.