SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

05 SEP 2019

Pozvánka na konferenciu "Urbanizovaná krajina, pôda a klíma"

KLIMATOLÓGIA | 5.9.2019 | OZNAM | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: „Urbanizovaná krajina, pôda a klíma“.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: „Urbanizovaná krajina, pôda a klíma“, ktorá sa bude konať dňa 7. novembra 2019 v Konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave. Vedecká konferencia je výstupom projektu aplikovaného výskumu APVV-15 – 0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“.

Téma konferencie

Regulácia mikroklímy v zastavanom mestskom prostredí je výrazne determinovaná nepriepustným prekrytím pôdy dlažbou, asfaltom, betónom a pod. Zástavba súvisí s populačným rastom a urbanizačným rozvojom v rámci výstavby sídiel, priemyselných stavieb a dopravnej infraštruktúry. Je zrejmé, že v porovnaní s otvorenými zelenými areálmi miest rozlohou väčšia zástavba prispieva k vyššej priemernej teplote a k extrémnym teplotám v letnom období. Vplyv nepriepustných povrchov v mestách na mikro- a mezoklimatické podmienky sa znásobuje existenciou pozorovaných globálnych zmien, predovšetkým klimatickej zmeny. Cieľom projektu APVV-15-0136 je tvorba historických, súčasných aj predikovaných poznatkov na podklade identifikácie území pokrytých nepriepustným povrchom a klimatických aspektov – území s výskytom UHI (mestských ostrovov tepla). Ako hlavný zmierujúci účinok prekrytia pôdy možno považovať vytvorenie vyváženej priestorovej organizácie územia – plánovanie miest na regionálnej a lokálnej úrovni so zachovaním princípov udržateľnej krajiny a návrhy zelenej infraštruktúry miest, ktorá prispieva k významnej redukcii negatívnych dopadov na životné prostredie. Tieto atribúty sú nosnou témou konferencie.

Vedecký výbor

 • doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
 • Ing. Michal Sviček, CSc.
 • doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
 • Ing. Pavel Šťastný, CSc.
 • RNDr. Monika Kopecká, PhD.
 • Mgr. Katarína Mikulová, PhD.

Organizačný výbor

 • doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
 • Ing. Ivana Bartošovičová
 • Štepánka Kaničková

Vedecký program

 • Blok A) Pôda, voda, rastlinstvo v urbanizovanej krajine a klíme
 • Blok B) Vzťah urbánnej klímy a krajinnej pokrývky / využitia krajiny

Registrácia

Termín registrácie: do 30. 9. 2019. Registračný formulár TU.

Zoznam registrovaných účastníkov.

Vložné

Vedecká konferencia je bez registračného poplatku.

Miesto konferencie

Konferencia bude prebiehať v konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislava (www.nppc.sk, www.vupop.sk). Viac informácií o pripravovanejkonferencii TU.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑