O nás

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je SHMÚ organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.  Spôsob financovania SHMÚ určuje jeho zaradenie medzi príspevkové organizácie.

SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.
Údaje, informácie a výsledky štúdií poskytuje užívateľom a verejnosti.

Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch ovzdušia a vôd sú pozorovacie objekty  štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete v celkovom počte 3884. V roku 2011 boli tieto siete nasledovné: 

Štátne monitorovacie siete SHMÚ v roku 2011

Druh siete Počet objektov

Štátna meteorologická sieť

meteorologické stanice 34
klimatologické stanice (dobrovoľné) 73
zrážkomerné stanice 550
automatické zrážkomerné stanice 76
stanice na meranie slnečného žiarenia 5
stožiarové meteorologické observatóriá (stožiare 200m, 40m) 2
agrometeorologické stanice (51 s teplotou pôdy, 4 s meraním vlhkosti pôdy) 55
fenologické stanice 218
automatické monitorovacie stanice znečistenia ovzdušia 38
stanice na sledovanie regionálneho znečistenia ovzdušia a kvality zrážkových vôd 4
stanice na sledovanie rádioaktivity životného prostredia 26
stanica na meranie celkového atmosférického ozónu 1
aerologická stanica 1
radarové observatóriá 2

Štátna hydrologická sieť

vodomerné stanice povrchových vôd 420
pozorovacie objekty prameňov 361
pozorovacie sondy podzemných vôd 1135
monitorovacie miesta a pozorovacie objekty na získavanie údajov o kvalite povrchových vôd (pozn. vrátane výstražnej stanice Pinkovce) 448
pozorovacie objekty kvality podzemných vôd 435

 

Poskytovanie informácií o  ovzduší a vode ako aj o počasí a hydrologickej situácii, je jedna z najaktuálnejších úloh ústavu. Dôležitým aspektom meteorologickej a hydrologickej činnosti je medzinárodná spolupráca a princíp slobodnej výmeny meteorologických a hydrologických údajov medzi službami, ktoré tieto činnosti zabezpečujú.

Hlavnou úlohou ústavu je, a aj v ďalších rokoch  bude, prevádzkovanie integrovaného celoplošného monitorovacieho systému pre sledovanie stavu a vývoja atmosféry a hydrosféry vo všetkých kľúčových aspektoch, t.j. kvality a kvantity vody, kvality ovzdušia, stavu počasia a klímy a rádioaktivity životného prostredia.

V tomto zmysle zostávajú kľúčovými činnosťami SHMÚ aj v budúcich rokoch

 • spravovanie štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete
 • hodnotenie stavu a režimu vôd a ovzdušia
 • poskytovanie údajov a informácií o atmosfére, znečistení ovzdušia, klíme, vodných zdrojoch a rádioaktivite životného prostredia na národnej a medzinárodnej úrovni
 • tvorba a distribúcia predpovedí počasia a hydrologických predpovedí a vydávanie výstrah na nebezpečné hydrometeorologické javy, smog, ozón a rádioaktívne zamorenie pre vládu, orgány štátnej správy a samosprávy, krízový manažment, verejnosť a ďalších domácich a zahraničných užívateľov  
 • sledovanie vývoja klimatického systému
 • účasť na plánovaní, riešení a analyzovaní environmentálnych projektov
 • účasť na rozvoji strategických, koncepčných a plánovacích dokumentoch v oblasti riadenia environmentu krajiny
 • účasť na nahlasovaní údajov a informácií pre EC, OECD, WMO a ďalšie národné a medzinárodné organizácie
 • zber, spracovanie a hodnotenie národných emisií do ovzdušia
 • koordinácia národných programov monitorovania ovzdušia a vôd
 • nahlasovanie meteorologických a hydrologických údajov a údajov o rádioaktivite do on-line telekomunikačného systému WMO
 • poskytovanie meteorologických údajov pre civilné letectvo
 • poskytovanie údajov, informácií a know-how pre hydrometeorologickú službu Armády SR.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑