SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Búrky Zobraziť výstrahy

Emisie

Odbor Emisie a biopalivá (OEaB), ktorý vznikol 1.1.2017, patrí pod Úsek kvalita ovzdušia. Pracovníci OEaB sú poverení plnením úloh v rámci svojich kompetencií, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z členstva v Európskej únii a platných medzinárodných záväzkov ako sú Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CLRTAP) a ich vykonávacích protokolov.
 
K trvalým činnostiam OEaB patrí zabezpečovanie:

 • koordinácie a vedenia Národného inventarizačného systému SR pre emisie skleníkových plynov v rámci dohovoru UNFCCC (viac informácií o reportovaných emisiách skleníkových plynov, Kjótskom protokole, Parížskej dohode ako aj Národné inventarizačné správy nájdete na stránke: http://ghg-inventory.shmu.sk);
 • koordinácie a vedenia Národného systému pre biopalivá a biokvapaliny (viac informácii: http://www.shmu.sk/sk?page=1684);
 • koordinácie a vedenia Národného systému pre projekcie emisií;
 • koordinácie plnenia dohovoru CLRTAP a smernice NECD pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia;
 • prevádzky Národného emisného informačného systému (NEIS).

V rámci plnenia čiastkových úloh OEaB každoročne zabezpečuje:

 • Spracovanie údajov z prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia oznámených do NEIS-u a prevádzku centrálnej databázy NEIS;
 • Výstupné zostavy emisií z NEIS-u sú po bezplatnej registrácii dostupné na stránke http://neisrep.shmu.sk;
 • Spracovanie údajov (za zložku ovzdušie) oznámených v zmysle zákona č. 205/2004 Z.z. a zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov do Národného registra znečisťovania;
 • Spracovanie a podávanie správ o inventarizácii emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a skleníkových plynov;
 • Spracovanie a koordináciu plnenia povinností nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch podľa Prílohy I (modul pre účty emisií do ovzdušia). Správa sa podáva za skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), oxid uhličitý z biomasy (CO2 biomasa), metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované plyny (PFCs, HFCs a SF6) a za znečisťujúce látky: oxidy dusíka (NOx), prchavé organické látky s výnimkou metánu (NMVOC), oxidy síry (SOx), amoniaku (NH3), oxidu uhoľnatého (CO) a tuhých častíc (PM10, PM2,5) od roku 2008 podľa klasifikácie ekonomických činností NACE rev.2. Túto aktivitu vykonáva SHMÚ v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Údaje sú dostupné tu: 2008, 2009, 20102011201220132014 a 2015 (posledná aktualizácia 19.9.2017);
 • Spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia SR, ostatnými ministerstvami a rezortnými a odbornými organizáciami pri príprave stratégií a plánov pre znižovanie emisií do ovzdušia.

Bližšie informácie o emisiách Vám poskytneme emailom na emisie@shmu.sk alebo biopaliva@shmu.sk

Posledná zmena: 2018-03-28 09:02:21

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑