SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchNízke teplotyHmlaPoľadovica Zobraziť výstrahy

Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia

SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách v rokoch 2015 – 2017, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov navrhuje aktualizáciu vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia SR na rok 2018. Znečisťujúca látka bude vyňatá z oblasti riadenia kvality ovzdušia až potom, keď bude 3 roky pod limitnou hodnotou pri hodnotení nasledujúci rok.

Tab. - Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2018, vymedzené na základe merania v rokoch 2015-2017 (s prihliadnutím na výsledky meraní v predchádzajúcich rokoch v prípade nedostatočného počtu platných meraní).
 

  Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia Znečisťujúca látka
Bratislava územie hl. mesta SR Bratislava PM10, NO2, BaP
Košice
Košický kraj
územia mesta Košice a obcí Veľká Ida, Sokoľany, Bočiar 
a Haniska
PM10, BaP
Banskobystrický kraj územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2.5
územie mesta Hnúšťa a jeho miestnych častí Brádno, Hačava, Likier, Polom, obce Rimavské Brezovo, mesta Tisovec a jeho miestnej časti Rimavská Píla PM10
Košický kraj územie mesta Krompachy PM10, BaP
Prešovský kraj územia mesta Prešov a obce Ľubotice NO2, PM10
Trenčiansky kraj územie mesta Prievidza BaP
územie obcí Bystričany, Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, Čereňany a mesta Nováky PM10
územie mesta Trenčín PM10
Trnavský kraj územie mesta Trnava NO2
Nitriansky kraj územie mesta Nitra BaP
Žilinský kraj územie mesta Ružomberok a obce Likavka PM10
územie mesta Žilina PM10 PM2.5

Poznámka: Na monitorovacej stanici Bystričany, Rozvodňa SSE bola prekročená limitná hodnota pre priemernú 24-hodinovú koncentráciu PM10 v rokoch 2012 a 2013. V rokoch 2014-2017 už limitná hodnota pre PM10 na tejto monitorovacej stanici prekročená nebola. Avšak preto, že v rokoch 2014-2016 nezaznamenala stanica požadovaný počet platných meraní, navrhujeme Bystričany ponechať ako Oblasť riadenia kvality ovzdušia a zároveň ju rozšíriť z dôvodu podobných zdrojov emisií (vplyv tepelnej elektrárne a vykurovania domácností), ako aj podobných rozptylových podmienok o obce Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, Čereňany a mesto Nováky.

Naopak, hoci na monitorovacej stanici Humenné, Nám. slobody bola v roku 2017 prekročená limitná hodnota pre PM10 (bolo tu nameraných 36 prekročení priemernej 24-hodinovej koncentrácie 50 µg.m–3, pričom legislatíva povoľuje 35 prekročení), navrhujeme územie mesta Humenné nezaradiť medzi Oblasti riadenia kvality ovzdušia, keďže prekročenie limitnej hodnoty bolo zapríčinené stavebnou činnosťou, ktorá je v súčasnosti už ukončená.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑