Aktuality SHMÚ

21 AUG 2017

Veľmi teplý júl 2017

KLIMATOLÓGIA | 21.8.2017 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

Po mimoriadne teplom júni sme na Slovensku zaznamenali veľmi teplý (silne nadnormálny) a zrážkovo skôr normálny júl 2017. Ako veľmi teplý skončil tohtoročný júl (v porovnaní s 1961-1990) aj na väčšej časti európskeho kontinentu, s výnimkou Škandinávie, severnej časti Britských ostrovov a niektorých regiónov západného Ruska. Júl bol mimoriadne teplý najmä v oblasti Balkánu a centrálneho Stredomoria, čo okrem iného súviselo aj s nadnormálnym trvaním slnečného svitunízkymi úhrnmi atmosférických zrážok v tomto regióne (v niektorých oblastiach Talianska a Chorvátska spadlo v priebehu júla menej ako 40 % júlového normálu zrážok). Podľa údajov NOAA bol júl 2017 druhý najteplejší (hneď za rokom 2016) a podľa NASA najteplejší od roku 1880, a to aj napriek absencii klimatického fenoménu El Niño. Rok 2017 je podľa NOAA aj NASA zatiaľ druhým najteplejším rokom za posledných 136 rokov, a podľa dlhodobých odhadov by sa toto poradie do konca tohto roka významne zmeniť nemalo [NASA]. Júl 2017 bol pozoruhodný aj z pohľadu veľkého množstva významných poveternosných a klimatických anomálií a extrémov, tak vo svete ako aj v Európe (napr. periódy horúčav a sucha v južnej Európe alebo povodne v Číne, či tajfún Noru pri pobreží Japonska). Za zmienku stojí aj veľmi malý rozsah plávajúceho morského ľadu v Arktíde (piaty najnižší od roku 1979).

Teplota vzduchu

Júl 2017 bol na území Slovenska silne teplotne nadnormálny, s priemernou územnou odchýlkou +1,6 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (dT v intervale od +0,3 °C v Bardejove do +3,0 °C v Kráľovej pri Senci). V porovnaní s teplejším normálom 1981-2010 hodnotíme júl ako teplotne normálny mesiac s priemernou územnou odchýlkou +0,6 °C (dT v intervale od -0,9 °C v Bardejove do +1,7 °C v Kráľovej pri Senci; Obr. 1 vľavo). Uplynulý mesiac bol relatívne najteplejší na západe, juhozápade, ale aj severozápade Slovenska, kde odchýlka teploty vzduchu od normálu 1961-1990 bola vyššia ako +1,6 °C. Naopak, júl 2017 bol relatívne chladnejší na juhu stredného a v severnej polovici východného Slovenska (Obr. 2). Na väčšine meteorologických staníc na západnom Slovensku skončil júl 2017 v prvej desiatke najteplejších júlov aspoň od roku 1951, v Hurbanove skončil ako dvanásty najteplejší júl aspoň od roku 1900 (mesačný priemer: 22,3 °C; odchýlka od normálu 1961-1990: +2,1 °C; Obr. 1 vpravo). Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v v Telgárte (15,1 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (22,8 °C) a v Žihárci (22,7 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v júli 4,8 °C na Lomnickom štíte, resp. 7,9 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -4,8 °C dňa 13. 7. 2017; 12 mrazových dní na LŠ v priebehu júla), bolo zaznamenané vo Vernári (0,5 °C, dňa 14. 7.), najvyššie maximum v Mužli (35,9 °C, dňa 20. 7.).

V priebehu júla 2017 sme zaznamenali až 17 tropických dní (výskyt aspoň na jednej meteorologickej stanici) a 8 tropických nocí, prevažne v období od 5. do 12., a neskôr od 19. do 23. 7. 2017 (Obr. 3). Išlo o dve samostatné periódy horúčav, tretia, ktorá mala svoje pokračovanie v prvej pentáde augusta 2017, začala 30. 7. 2017. Najviac tropických dní sme zaznamenali na stanici v Mužli (16), a ďalej na staniciach Bratislava-Mlynská dolina, Bratislava-letisko, Žihárec, Podhajská, Hurbanovo a Dudince (14). Najviac tropických nocí sme pozorovali v Žihárci (4) a v Bratislave-Mlynskej doline (3). Na strednom a východnom Slovensku, s výnimkou stanice Štós-Kúpele (1), tropické noci neboli v priebehu uplynulého mesiaca pozorované. V júli sa vyskytli aj tri významnejšie ochladenia, ktoré sa prejavili najviac na strednom a východnom Slovensku, a to v období od 2. do 7. 7., ďalej od 14. do 17. 7. a nakoniec od 26. do 29. 7. 2017 (Obr. 4). 

Atmosférické zrážky a dni s búrkou

S výnimkou bezzrážkového obdobia v polovici a na konci mesiaca, zrážky sa v priebehu júla 2017 vyskytovali na Slovensku pomerne pravidelne, zväčša vo forme prehánok a búrok. Z pohľadu priestorového mesačného úhrnu bol júl zrážkovo normálny (102 % dlhodobého priemeru; Obr. 5), pričom relatívne najviac pršalo vo východnej časti Podunajskej nížiny, na juhu stredného a východného Slovenska. Na východnom Slovensku spadlo aj relatívne najviac zrážok, priestorový úhrn zrážok tu dosiahol 110 mm (113 % dlhodobého priemeru 1901-2000), naopak najmenej na západnom Slovensku (61 mm; 84 %). Najzaujímavejšie zrážkové situácie sa v priebehu júla vyskytli v dňoch 8. 7., 10. 7., 21. 7. - 24. 7. 2017., kedy pri búrkach spadlo miestami aj viac ako 60 mm zrážok/24h (Obr. 6). V priebehu júla sa vyskytlo až 22 dní s búrkou (aspoň jedna pozorovaná búrka na jednej MS), najviac však v dňoch 5. 7., 10. 7., 12. 7., 22. 7. - 24. 7. 2017. Zaujímavé je aj priestorové hodnotenie počtu dní s búrkou na základe údajov z detekčného systému LINET (Obr. 7). Z Obr. 7 je možné vidieť, že zatiaľ čo v priebehu júna sa búrky (bleskové výboje) koncentrovali prevažne na severnom a východnom Slovensku, v júli bolo ich priestorové rozloženie už rovnomernejšie, s maximom v oblasti Štiavnických vrchov a severného Gemera (12 dní s búrkou). Pre porovnanie uvádzame aj celkový počet dní s búrkou za obdobie mesiacov marec až júl, resp. jún až júl. V oblasti severného Gemera, južného Spiša a Šariša sa v období od začiatku marca 2017 vyskytlo už takmer 26 dní s búrkou

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v júli 2017 významne nadpriemerná a bola väčšinou v rozmedzí od 110 % (Piešťany; 278 hodín) do 126 % (Košice-letisko; 297 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Vo vysokohorských polohách dosiahla mesačná suma slnečného svitu od 153 (Lomnický štít; na úrovni normálu) do 165 hodín (Chopok, 123 % normálu). Absolútne najvyššiu mesačnú sumu dosiahol slnečný svit na staniciach Hurbanovo (303 hodín), Bratislava-letisko (301 hodín) a Bratislava-Koliba (300 hodín).

Zdroje: KMIS SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMINASA.

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júli 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júli v Hurbanove v období 1900-2017 (v porovnaní s normálom 1961 - 1990) [Obr. 1a, Obr. 1b]

Obr. 2: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu v júli 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 (vľavo) a 1981-2010 (vpravo) [Obr. 2]

Obr. 3: Maximálna denná teplota vzduchu v priestore západnej a strednej Európy v období od 18. do 23. 7. 2017 podľa údajov WMO [Obr. 3]

Obr. 4: Minimálna denná teplota vzduchu v priestore západnej a strednej Európy v období od 15. do 18. 7. 2017 podľa údajov WMO [Obr. 4]

Obr. 5: Mesačný úhrn atmosférických zrážok v mm (vľavo) a v % normálu 1961 -1990 (vpravo) za mesiac júl 2017 na Slovensku [Obr. 5]

Obr. 6Denný úhrn atmosférických zrážok [mm] na základe údajov SHMÚ INCA 2.0 vo vybraných dňoch v júli 2017 [08.07.2017, 10.08.2017, 21.07.2017, 22.07.2017, 23.07.2017 a 24.07.2017]

Obr. 7: Priestorové rozloženie počtu dní s búrkou za jún a júl 2017, a obdobia mesiacov jún - júl a marec - júl 2017 na základe údajov z detekčného systému LINET [Obr. 6a, Obr. 6b, Obr. 6c, Obr. 6d]

Obr. 8Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo), v Európe (v strede) a v Arktíde za mesiac júl 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010 podľa reanalýzy NCEP [Obr. 8a, Obr. 8b a Obr. 8C]

Obr. 9: Prehľad významných klimatických anomálií v Európe za mesiace jún až júl 2017 podľa údajov DWD; stručné zhodnotenie za mesiac jún 2017 je k dispozícii na stránke DWD [Obr. 9]

Obr. 10: Tajfún Noru pri pohľade z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) dňa 1. 8. 2017 - Noru sa začal vyvíjať ako tropická depresia už 20. 7. 2017 juhovýchodne od pobrežia Japonska a zanikol 8. 8. 2017 (trvanie 20 dní) pri západnom pobreží Honšú [Autor foto: Randy Bresnik/NASA/Zdroj]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑