Aktuality SHMÚ

23 FEB 2018

Veľmi teplý január 2018

KLIMATOLÓGIA | 23.2.2018 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

Január 2018 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silno nadnormálny (veľmi teplý),  s výnimkou niektorých horských oblastí na strednom a východnom Slovensku, kde skončil ako teplotne normálny. Z hľadiska celkového množstva atmosférických zrážok bol január normálny, na východnom Slovensku miestami až suchý. Január 2018 skončil ako veľmi až mimoriadne teplý na väčšine územia strednej a západnej Európy, kde v niektorých regiónoch dosiahla odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu aj viac ako +5,0 °C (severovýchodné Francúzsko, južné Nemecko, severovýchodné Rakúsku alebo Slovinsko a Chorvátsko). Mimoriadne až extrémne teplé podmienky s odchýlkami teploty vzduchu viac ako +6,0 °C boli v priebehu januára zaznamenané v severnom Rusku alebo v priestore Arktídy. V dôsledku prevládajúceho západného (zonálneho) prúdenia množstvo zrážok bolo významne nadnormálne prevažne v západnej Európe, a silne nadnormálne v regióne západných Álp, kde v priebehu januára spadlo aj viac ako 200 mm zrážok. Január 2018 bol globálne piaty šiesty najteplejší aspoň od roku 1880 (NASA), resp. 1891 (JMA), s odchýlkou +0,78 °C (od priemeru 1951-1980), resp. +0,21 °C (od normálu 1981-2010). Prehľad niektorých vybraných extrémov v januári 2018 je uvedený v článku January 2018: Earth's 5th Warmest January on Record.

Teplota vzduchu

Január 2018 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silno nadnormálny (veľmi teplý), s priemernou územnou odchýlkou +4,6 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (dT v intervale od +2,2 °C na Chopku a Skalnatom Plese do +5,6 °C v Spišských Vlachoch; Obr. 1 vľavo), resp. +3,5 °C v porovnaní s teplejším normálom 1981-2010 (dT v intervale od +1,2 °C na Skalnatom Plese do +5,0 °C v Kuchyni). Uplynulý mesiac bol relatívne najteplejší na východnom a severovýchodnom Slovensku, kde január bol miestami až mimoriadne teplý (mimoriadne nadnormálny). Január bol naopak relatívne najchladnejší vo vysokých horských polohách Tatier a Nízkych Tatier, kde skončil ako teplotne normálny až nadnormálny. Priemerná teplota vzduchu v januári v Hurbanove bola 3,4 °C (dT +4,9 °C v porovnaní s normálom 1961-1990, Obr. 1 vpravo), v Bratislave na Kolibe 2,6 °C (dT +4,6 °C), v Oravskej Lesnej -0,9 °C (dT +4,7 °C) a v Košiciach (letisko) 1,4 °C (dT +4,9 °C v porovnaní s normálom 1961-1990). Január 2018 bol v Hurbanove 4. až 6. najteplejší aspoň od roku 1872, a najteplejší od roku 2007, kedy sme na Slovensku zaznamenali najteplejší január v histórii meteorologických meraní (v Hurbanove 4,6 °C s odchýlkou +6,2 °C od normálu 1961-1990). 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte (-2,0 °C) a najvyššia v Kuchyni (3,5 °C) a v Bratislave na letisku (3,4 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v januári -8,8 °C na Lomnickom štíte, resp. -6,8 °C na Chopku (ďalej napríklad -3,6 °C na Skalnatom Plese a -3,1 °C na Štrbskom Plese). Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít; -18,3 °C dňa 22. 1. 2018), bolo zaznamenané dňa 22. 1. 2018 v Lipovanoch (-16,2 °C), naopak absolútne maximum bolo zaznamenané dňa 29. 1. 2018 v Blahovej (15,9 °C) a Kráľovej pri Senci (15,6 °C).

Na ročnú dobu mimoriadne vysoké denné maximá teploty vzduchu sme zaznamenali predovšetkým v priebehu prvej (najmä od 6. do 8. 1. 2018) a v závere poslednej januárovej dekády (najmä 29. 1. 2018; Obr. 3), kedy boli na mnohých staniciach prekonané historické rekordy maximálnej teploty vzduchu pripadajúce na jednotlivé dni. Napríklad dňa 6. 1. 2018 sme zaznamenali v Hurbanove maximálnu dennú teplotu vzduchu až 14,7 °C, čo je vôbec najvyššia teplota vzduchu pre daný deň na Slovensku aspoň od roku 1901. Mimoriadne teplo bolo aj dňa 29. 1. 2018, kedy sme na mnohých staniciach na západnom Slovensku zaznamenali druhý najteplejší 29. január aspoň od roku 1951 (napr. Bratislava-Koliba 14,9 °C, rekord z roku 2002 je na úrovni 18,8 °C; Bratislava-letisko 15,4 °C, rekord z roku 2002 je na úrovni 19,7 °C; Piešťany 13,3 °C, rekord z roku 2002 je na úrovni 16,4 °C alebo Hurbanovo 14,7 °C, rekord z roku 2002 je na úrovni 16,9 °C).  

Atmosférické zrážky

Z pohľadu celkového množstva atmosférických zrážok skončil január 2018 ako zrážkovo normálny (83 % dlhodobého priemeru 1901-2000 s priemerným územným deficitom zrážok -8 mm; Obr. 4), avšak na východnom Slovensku miestami až zrážkovo podnormálny (suchý; 59 % s priemerným územným deficitom -17 mm). Najvýdatnejšie zrážky sa v priebehu januára vyskytovali pri prechodoch výrazných studených frontov, a to predovšetkým v dňoch 3.1., 16.1. a 18.1., kedy sme miestami zaznamenali denné úhrny zrážok na úrovni 14 - 16 mm, a to najčastejšie v horských oblastiach stredného Slovenska. Úhrnne najviac zrážok spadlo v priebehu januára v Kraľovanoch (103 mm), ďalej napríklad na staniciach Lomnický štít (99 mm), Kľak (99 mm) alebo Chopok (86 mm), naopak najmenej v Spišských Vlachoch (3 mm) a v Starej Ľubovni (5 mm).

Najvýraznejšie prírastky novej snehovej pokrývky sme zaznamenali v priebehu druhej a na začiatku tretej januárovej dekády (Obr. 5), kedy predovšetkým v období od 16.1. do 22.1. napadlo v horských a kotlinových polohách prevažne od 20 do 50 cm nového snehu (čo sa nakoniec významne prejavilo aj v prírastkoch vodnej hodnoty snehovej pokrývky). Mimoriadne teplé obdobia a ich striedanie so stavmi, ktoré sa aspoň trochu blížili k normálu, spôsobili výrazné kolísanie snehových podmienok, resp. celkovej výšky a vodnej hodnoty snehovej pokrývky. [Priestorové rozloženie vybraných charakteristík snehovej pokrývky v Európe v priebehu januára 2018; Obr. 9]

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v januári 2018 na väčšine územia Slovenska prevažne podpriemerná až podnormálna, s výnimkou východného Slovenska, kde bola normálna (100 až 103 % normálu 1961 - 1990; 48 až 50 hodín), a pohybovala sa najčastejšie v intervale od 61 % (Chopok,  82 hodín) do 86 % (Hurbanovo 62 hodín a Poprad 89 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Absolútne najvyšší mesačný úhrn dosiahol slnečný svit na stanici Lomnický štít 119 hodín).  [Priestorové rozloženie sumy trvania slnečného svitu v Európe za január 2018 na základe údajov WMO/DWD; Obr. 10]

Cirkulačné podmienky v januári 2018

V priebehu januára 2018 prevládla zonálna cirkulácia - medzi azorskou tlakovou výšou a islandskou tlakovou nížou k nám prúdil od západu relatívne teplejší morský vzduch. Potvrdzuje to aj výrazný tlakový gradient, ktorý sa nad Atlantikom vytvoril západne od Britských ostrovov (Obr. 13 vľavo), ako aj rýchlosti vetra vo vyšších hladinách ovzdušia (Obr. 13 vpravo). Západné prúdenie bolo prechodne prerušené len začiatkom tretej januárovej dekády, kedy sa v priestore severnej a východnej Európy udržiavala mohutná tlaková výš. Po jej zadnej strane prenikal od severovýchodu chladnejší pevninský vzduch. Vzhľadom na to, že aj v oblasti severného Uralu  prevládalo v januári teplotne nadnormálne počasie, studený vzduch nemal charakteristické vlastnosti kontinentálneho arktického vzduchu. Preto ochladenie bolo nevýrazné a nemalo podstatný vplyv na priemernú januárovú teplotu. Trvalo iba krátko a po ňom sa opäť obnovil prílev teplého morského vzduchu od západu. V závere mesiaca ešte viac zosilnilo prúdenie veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu od juhozápadu. [Podrobnejšia analýza januára.]

Napriek veľmi teplému charakteru počasia sa v priebehu januára vyskytli epizodické snehové situácie s lokálnym výskytom výdatnejších zrážok. Taká situácia nastala napríklad 21. 1., kedy sa z Francúzska smerom na juhovýchod presúvala tlaková níž. Po jej zadnej strane prúdil vo vyšších hladinách chladnejší morský vzduch. V dôsledku orografického vplyvu Malých Karpát sa na juhovýchodných svahoch vyskytli výdatnejšie snehové zrážky, pričom napadalo aj veľa nového snehu (podrobnejšia analýza). Celkovo sa však v nižších polohách súvislá snehová pokrývka v priebehu januára vyskytovala iba epizodicky s krátkym trvaním.

Zdroje: KMIS SHMÚ, OMPaV SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMINASA, JMA.

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v januári 2018 od normálu 1961 - 1990 a 1981 - 2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) vývoj odchýlky priemernej teploty vzduchu v januári v porovnaní s normálom 1961-1990 na stanici v Hurbanove v období 1900 - 2018 [Obr. 1]

Obr. 2: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v januári 2018 v porovnaní s normálom 1961 - 1990 (vľavo) a normálom 1981 - 2010 (vpravo) [Obr. 2]

Obr. 3: Odchýlka dennej priemernej teploty vzduchu od normálu 1961-1990 - horný rad, a od normálu 1981-2010 - dolný rad, v januári 2018 na meteorologických staniciach Bratislava-letisko, Hurbanovo, Poprad a Košice-letisko [Obr. 3a, Obr. 3b]

Obr. 4: Mesačný úhrn atmosférických zrážok v mm (vľavo) a v % normálu 1961-1990 (vpravo) za mesiac január 2018 na Slovensku [Obr. 4

Obr. 5: Výška celkovej snehovej pokrývky [cm] - horný rad, a jej vodná hodnota [mm] - dolný rad, vo vybraných termínoch (2.1., 8.1., 15.1., 22.1. a 29.1.2018) na Slovensku v januári 2018 [Obr. 5]

Obr. 6: Priemerná teplota vzduchu v Európe v jednotlivých dekádach januára 2018 (1. 1. - 10. 1., 11. 1. - 20. 1., 21. 1. - 31. 1. 2018) na základe údajov WMO/JMA [Obr. 6]

Obr. 7: Odchýlka priemernej teploty vzduchu (od normálu 1981-2010) v Európe v jednotlivých dekádach januára 2018 (1. 1. - 10. 1., 11. 1. - 20. 1., 21. 1. - 31. 1. 2018) na základe údajov WMO/JMA [Obr. 7]

Obr. 8: Úhrn atmosférických zrážok v % normálu 1981-2010 v Európe v jednotlivých dekádach januára 2018 (1. 1. - 10. 1., 11. 1. - 20. 1., 21. 1. - 31. 1. 2018) na základe údajov WMO/JMA [Obr. 8]

Obr. 9: (vľavo) Počet dní so snehovou pokrývkou, priemerná (v strede) a maximálna (vpravo) výška snehovej pokrývky v Európe v januári 2018 na základe údajov WMO/DWD [Obr. 9]

Obr. 10: (vľavo) Suma trvania slnečného svitu v hodinách a v % normálu 1961-1990 v Európe v januári 2018; (vpravo) počet zamračených a jasných dní v januári 2018 na základe údajov WMO/DWD [Obr. 10]

Obr. 11: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo), v Európe (v strede) a v Arktíde za mesiac január 2018 v porovnaní s normálom 1981-2010 podľa reanalýzy NCEP [Obr. 11]

Obr. 12: Priestorové rozloženie hodnôt prízemného tlaku vzduchu (SLP) a odchýlky teploty vzduchu vo výške 2 m v jednotlivých dekádach januára 2018 a za celý mesiac na základe údajov CPD/JMA [Obr. 12]

Obr. 13: (vľavo) Priemerné rozloženie prízemného tlaku vzduchu v hPa v období od 1. 1. do 31. 1. 2018; (vpravo) smer prúdenia a priemerná rýchlosť vetra v m/s v hladine 850 hPa  od 1. 1. do 31. 1. 2018 na základe údajov NCEP/NCAR [Obr. 13]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑