Aktuality SHMÚ

21 JÚN 2016

Letný slnovrat a UV index (aktualizované)

METEOROLÓGIA | 21.6.2016 | SPRÁVA | ANNA PRIBULLOVÁ

Magické obdobie okolo letného slnovratu  v našej oblasti sprevádzajú  aj vysoké hodnoty  slnečného UV žiarenia pri zemskom povrchu. Aby sme sa z dovoleniek pri mori, kúpalísk, či výletov v horách strávených pri krásnom slnečnom počasí nevracali s neželanými suvenírmi vo forme spálenej pokožky, či zapálených očných spojiviek, treba sa pred ním primerane chrániť.

Letný slnovrat na severnej pologuli tento rok nastal 20. júna o 23:43 h. V tomto období je v miernom pásme slnko na poludnie na oblohe najvyššie  a dni sú najdlhšie. V čase poludnia je dráha slnečných lúčov v atmosfére najkratšia a na vodorovný povrch dopadá za jednotku času najviac slnečnej energie a pri bezoblačnej oblohe dosahujú ročné maximá aj jej denné sumy. Súčasťou spektra slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch je aj jeho ultrafialová (UV) zložka. V porovnaní s viditeľným žiarením je celková energia v tejto spektrálnej oblasti veľmi malá (na hornej hranici atmosféry predstavuje iba asi 7% z energie celého slnečného spektra a slnečné UV žiarenie sa preto neprejavuje výraznými tepelnými účinkami), avšak energia jednotlivých fotónov je relatívne veľká a aj preto toto žiarenie výrazne interaguje so zložkami atmosféry aj s objektami na zemskom povrchu, vrátane živých organizmov a človeka. Medzi najznámejšie okamžité  prejavy nadmerného vystavovania sa slnečnému UV žiareniu človekom patrí sčervenanie kože, zápal očných spojiviek či oslabenie imunity. Slnečné UV žiarenie hrá však významnú úlohu pri tvorbe  vitamínu D v ľudskom tele. Pri pozvoľnom vystavovaní sa UV žiareniu si ľudská pokožka vytvára prirodzenú ochranu  zvýšenou tvorbou melanínu, čo sa prejavuje  postupným hnednutím kože.

Prechodom cez atmosféru je ultrafialové žiarenie výrazne rozptyľované molekulami vzduchu, pohlcujú a rozptyľujú ho  atmosférické aerosóly a oblaky. Ultrafialové žiarenie s najkratšími vlnovými dĺžkami, ktoré ešte prenikajú k zemskému povrchu, pohlcuje hlavne ozón, ktorého najväčšia koncentrácia sa nachádza vo výške okolo 23 km. V spojitosti s poškodením ozónovej vrstvy Zeme ľudskou činnosťou sa predpokladá, že k povrchu zeme pri jasnej oblohe preniká v súčasnosti viac slnečného ultrafialového žiarenia, než tomu bolo pred 30-40 rokmi.  

Poludňajšie maximá UV žiarenia pri bezoblačnej oblohe určuje najmä aktuálne celkové množstvo ozónu, ktoré sa zo dňa na deň môže výrazne meniť v súvislosti s dynamickými procesmi v atmosfére. Priemerné hodnoty celkového ozónu sú v čase po letnom slnovrate prirodzene nižšie než pred  ním ( http://www.shmu.sk/sk/?page=72 ).

Obr. 1 Merané hodnoty UVI v Poprade-Gánovciach 1994 – 6.7.2016. Priemerné denné hodnoty sú vypočítané za obdobie 1994 – 2015. 

Informácie o celkovom atmosférickom ozóne (od roku 1994) a slnečnom ultrafialovom žiarení (od roku 2000) sú na internetovej stránke SHMÚ pod položkou OZÓN http://www.shmu.sk/sk/?page=7 . Aktuálnu hodnotu celkového ozónu vyjadrujeme aj relatívne, vzhľadom na priemerné hodnoty vypočítané z meraní v našej oblasti za takmer tridsaťročné obdobie 1962 - 1990. Údaje poskytuje SHMÚ pre verejnosť  preto, aby ľudia pri pobyte vo vonkajšom prostredí mohli zvoliť vhodné ochranné prostriedky pred slnečným  UV žiarením ( http://www.shmu.sk/sk/?page=53 ), prípadne sa pobytu na slnku, najmä v čase  poludnia v období okolo slnovratu, vyhli.

Poludňajšie hodnoty tej zložky slnečného UV žiarenia, ktorá spôsobuje pri nadmernej expozícii sčervenanie pokožky, sa pre verejnosť vyjadrujú prirodzeným číslom tzv. ultrafialovým indexom (UVI). Pre stanovené intervaly UVI Svetová zdravotnícka organizácia odporúča použitie vhodných ochranných prostriedkov (pokrývka hlavy, slnečné okuliare, ochranný odev, alebo krém s dostatočným ochranným faktorom pred UVA a UVB žiarením), ktoré by mal každý človek zvoliť vzhľadom na fototyp, ku ktorému patrí (najcitlivejší na slnečné UV žiarenie sú ľudia s ryšavými, resp. blond vlasmi a modrými alebo zelenými očami - http://www.shmu.sk/sk/?page=56). Veľmi vysoké hodnoty UVI u nás každoročne meriame od mája do začiatku augusta.

Už začiatkom júna boli u nás aj tento rok pri celkovom ozóne o 11 – 12 % nižšom v porovnaní s priemernými hodnotami, namerané hodnoty UVI vyššie ako 7,5. Pri takýchto hodnotách UV indexu,  vyskytujúcich sa zvyčajne okolo poludnia, začína červenať pokožka ľudí najcitlivejších na slnečné UV žiarenie už po cca 20 minút trvajúcom  pobyte na slnku.

 Práve začína obdobie výletov a školských prázdnin, kedy sa častejšie pohybujeme vo vonkajšom prostredí. Vyššia teplota vzduchu nás láka používať oblečenie odhaľujúce tie časti tela, ktoré slnečnému žiareniu bežne nevystavujeme.

 

Pri pobyte  vo vonkajšom prostredí si treba uvedomiť tieto fakty o slnečnom UV žiarení:

  • na UV žiarenie je citlivejšia  pokožka, ktorá tomuto žiareniu nebola dlhšiu dobu  vystavená (napr. prvá expozícia  po zimnom období)
  • hodnoty UV indexu s nadmorskou výškou rastú, s výškou rastie podiel priameho UV žiarenia na úkor rozptýleného, k UV žiareniu dopadajúcemu na naše telo prispieva aj žiarenie odrazené od povrchu - snehová pokrývka odráža viac ako polovicu dopadajúceho UV žiarenia, v členitom horskom teréne (najmä so snehom)  sa môže prejaviť vplyv viacnásobného odrazu slnečného žiarenia
  • vo väčších nadmorských výškach, kde  je často nižšia teplota vzduchu, si  pôsobenie slnečného žiarenia uvedomujeme menej a zabúdame na ochranu pred jeho pôsobením v porovnaní s nižšími nadmorskými výškami, kde nám vyššia teplota vzduchu okolo poludnia spôsobuje teplotný diskomfort a núti nás vyhľadať tieň
  • v nižších zemepisných šírkach, kam často cestujeme  počas dovolenky k moru, slnko kulminuje pri väčšej výške  a hodnoty celkového ozónu sú prirodzene nižšie, čomu zodpovedajú prirodzene vyššie hodnoty slnečného UV žiarenia (väčší UVI)

Obr. 2 Družicové merania a predpoveď UVI pre Európu možno nájsť napr. aj na internetovej stránke ESA a holandskej meteorologickej služby KNMI . zdroj : http://www.temis.nl/uvradiation/europe_uvi.html

  • pri mori, v porovnaní s väčšími nadmorskými výškami v rovnakej zemepisnej šírke, je podiel rozptýlenej zložky UV žiarenia taktiež prirodzene väčší, čo znamená, že ani v tieni nie sme pred slnečným UV žiarením celkom bezpeční 
  • slnečné UV žiarenie dobre preniká do vody  - v hĺbke  2m bolo  merané až 50% z hodnoty meranej na hladine čistej vody, preto je v tomto období pri kúpaní sa vo vonkajšom prostredí  dobré používať ochranné prostriedky odolné voči vode
  • pre tvorbu dostatočného množstva vitamínu D nie je nutné vystavovanie sa slnečnému žiareniu bez ochranných prostriedkov v poludňajších hodinách (postačuje expozícia tváre a predlaktia v ranných a popoludňajších hodinách, mimo intervalu ±2h okolo poludnia)

Pri bezoblačnej oblohe  hodnoty UVI dosahujú ročné maximá. Ochrane pred slnečným UV žiarením by sme mali preto  venovať zvýšenú pozornosť.

Pri hodnotách celkového ozónu nižších ako dlhodobý priemer dosahujú  denné maximá UVI aj začiatkom júla vysoké hodnoty.

Meranie  1. - 6. 7.2016:

Poludňajšie hodnoty celkového ozónu v Poprade-Gánovciach vyjadrené v % vzhľadom na dlhodobý priemer:

1.7.2016    - 9%

2.7.2016   -10%

3.7.2016     -5%

4.7. 2016   -10%

5.7.2016    -9%

6.7.2016    -6%

Meranie globálneho  slnečného UV žiarenia, ktoré spôsobuje pri nadmernej expozícii sčervenanie pokožky. Hodnoty UVI vypočítame vydelením hodnoty vyjadrenej v mW/m2 číslom 25:

1. - 6.7.2016 Poprad-Gánovce

1. - 6.7.2016 Banská Bystrica

1. - 6.7.2016 Trebišov - Milhostov

 

Meranie  29.6.2016:

 29.6.  bolo namerané o 13% menej celkového ozónu a hodnoty UVI dosahovali 7,8 - 8,2. 

Meranie globálneho  slnečného UV žiarenia, ktoré spôsobuje pri nadmernej expozícii sčervenanie pokožky. Hodnoty UVI vypočítame vydelením hodnoty vyjadrenej v mW/m2 číslom 25:

29.6.2016 Poprad-Gánovce

 

29.6.2016 Banská Bystrica

 

Meranie  22.6.2016:

Celkový ozón v Poprade-Gánovciach 292 - 303 DU,  o  cca 16% nižšie hodnoty v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Denný celkový ozón  22.6.2016 . Družicové merania - družica NOAA  TIROS s prístrojom TOVS, body s vyčíslenými hodnotami predstavujú pozemné merania celkového ozónu Brewerovými spektrofotometrami. zdroj: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap_g.htm

Odchýlky denného celkového ozónu pre 22.6.2016 od priemeru vypočítaného za obdobie 1978 -1988 . Družicové merania - družica NOAA  TIROS s prístrojom TOVS, body s vyčíslenými odchýlkami predstavujú pozemné merania celkového ozónu Brewerovými spektrofotometrami. zdroj: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap_g.htm

22.6.2016 merané  hodnoty UVI na poludnie na Slovensku dosahovali 8,1  až  8,4.

Meranie globálneho  slnečného UV žiarenia, ktoré spôsobuje pri nadmernej expozícii sčervenanie pokožky. Hodnoty UVI vypočítame vydelením hodnoty vyjadrenej v mW/m2 číslom 25:

22.6.2016 Poprad-Gánovce

22.6.2016 Banská Bystrica

 

Optická hrúbka aerosólu pre vlnovú dĺžku žiarenia 340 nm (UV) meraná v Poprade-Gánovciach 21.6.2016           0.237

Optická hrúbka aerosólu pre vlnovú dĺžku žiarenia 340 nm (UV) meraná v Poprade-Gánovciach 22.6.2016           0.322

Optická hrúbka aerosólu 22.6.2016. Zdroj:http://aeronet.gsfc.nasa.gov/

 

 

Meranie  23.6.2016:

Celkový ozón v Poprade-Gánovciach 290 - 305 DU,  o  16 - 17% nižšie hodnoty v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Denný celkový ozón  23.6.2016 . Družicové merania - družica NOAA  TIROS s prístrojom TOVS, body s vyčíslenými hodnotami predstavujú pozemné merania celkového ozónu Brewerovými spektrofotometrami. zdroj: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap_g.htm

Odchýlky denného celkového ozónu pre 23.6.2016 od priemeru vypočítaného za obdobie 1978 -1988 . Družicové merania - družica NOAA  TIROS s prístrojom TOVS, body s vyčíslenými odchýlkami predstavujú pozemné merania celkového ozónu Brewerovými spektrofotometrami. zdroj: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap_g.htm

23.6.2016 merané  hodnoty UVI na poludnie na Slovensku dosahovali 7,4  až  8,3 , zníženie hodnôt pri bezoblačnej oblohe  oproti 22.6. bolo, pri približne rovnakom množstve celkového ozónu,  pravdepodobne spôsobené atmosférickým aerosólom.

Meranie globálneho  slnečného UV žiarenia, ktoré spôsobuje pri nadmernej expozícii sčervenanie pokožky. Hodnoty UVI vypočítame vydelením hodnoty vyjadrenej v mW/m2 číslom 25:

Poprad-Gánovce 23.6.2016

 

Trebišov-Milhostov 23.6.2016

Banská Bystrica 23.6.2016

Optická hrúbka aerosólu pre vlnovú dĺžku žiarenia 340 nm (UV) meraná v Poprade-Gánovciach 23.6.2016           0.477

Optická hrúbka aerosólu 23.6.2016. Zdroj:http://aeronet.gsfc.nasa.gov/

 

Meranie  24. - 26. 6.2016:

Celkový ozón v Poprade-Gánovciach 24.6.2016  280,6 - 300,6  DU,  o 16 - 20% nižšie hodnoty v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Celkový ozón v Poprade-Gánovciach 25.6.2016  276,2 - 286,26 DU,  o 18 - 22 % nižšie hodnoty v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Celkový ozón v Poprade-Gánovciach 26.6.2016  282,4 - 315,0  DU,  o 13 - 20 % nižšie hodnoty v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Denný celkový ozón  24-26.6.2016 . Družicové merania - družica NOAA  TIROS s prístrojom TOVS, body s vyčíslenými hodnotami predstavujú pozemné merania celkového ozónu Brewerovými spektrofotometrami. zdroj: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap_g.htm

Odchýlky denného celkového ozónu pre 23.6.2016 od priemeru vypočítaného za obdobie 1978 -1988 . Družicové merania - družica NOAA  TIROS s prístrojom TOVS, body s vyčíslenými odchýlkami predstavujú pozemné merania celkového ozónu Brewerovými spektrofotometrami. zdroj: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap_g.htm

 

Meranie globálneho  slnečného UV žiarenia, ktoré spôsobuje pri nadmernej expozícii sčervenanie pokožky. Hodnoty UVI vypočítame vydelením hodnoty vyjadrenej v mW/m2 číslom 25:

Poprad-Gánovce 24. - 26.6.2016

Trebišov-Milhostov 24. - 26. 6.2016

 Banská Bystrica 24. - 26. 6.2016

Optická hrúbka aerosólu pre vlnovú dĺžku žiarenia 340 nm (UV) meraná v Poprade-Gánovciach 24.6.6.2016    0,489, 25.6.6.2016    0,376,  26.6.6.2016    0,357

   skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑