Príspevky pracovníkov SHMÚ prezentované na konferencii

Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

Spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky, za podpory Medzinárodného vyšehradského fondu.


Pôda a Voda  


Toky a korytá riek

           Lotta Blaškovičová, Katarína Melová, Zuzana Danáčová, Ľubica Lovásová, Viliam Šimor, Jana Poórová
           Minimálny bilančný prietok vo vzťahu k ekologickým prietokom
           Minimum balance discharge in relation to ecological flows


Manažment vodného hospodárstva 


Povodne a sucho (Extrémy)

            Lešková, Matoková, Mikuličková, Smrtník, Wendlová
            HYPOS - Hydrologický predpovedný povodňový systém POVAPSYS
            HYPOS - Hydrological flood forecasting system POVAPSYS


            Zuzana Danáčová, Lotta Blaškovičová, Ľubica Lovásová, Jana Poórová, Viliam Šimor, Peter Škoda
            Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie
            Hydrologic extrems: modeling and forecasting


            Liová, Zvolenský, Petrášek
            Prírodná katastrofa vo Vrátnej doline 21.7.2014
            Natural disaster in Vrátna dolina on July 21, 2014


            Lešková
            POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém
            POVAPSYS - Flood warning and forecasting system


Hydrologické procesy v krajine

            Šipikalová, Škoda, Podolinská, Liová
            Posúdenie referenčného obdobia 1961-2000 pri stanovovaní hydrologických charakteristík
            The assessment of the reference period 1961-2000 in the setting of hydrological characteristics
           
            Poórová, Kullman, Lešková, Döményová, Danáčová, Chriašteľ

            Činnosť hydrologickej služby na SHMÚ
            Activities of the hydrological service of SHMI

 

Posterová sekcia

            Možiešiková, Šoltész, Baroková
            Hladinový režim podzemných vôd - rozbor a posúdenie možného vplyvu úpravy koryta toku Trnávka
            Groundwater level regime - analysis and assessment of the possible impact of Trnávka stream regulation

            Molnár, Mada, Kullman, Ľuptáková, Paľušová
            Interpretácia hodnotenia podzemných vôd prostredníctvom aplikácií geograficko informačného systému (GIS)
            Interpreting the assessment of groundwater resources with a geographic information System (GIS)

            Kolačná, Padúch
            Zhodnotenie režimu prameňa periodická vyvieračka v Tisovci
            Evaluation of the regime of the periodická vyvieračka spring in Tisovec


            Borodajkevyčová
            Zhodnotenie režimu plavenín na Slovenskom úseku toku Dunaj
            Evaluation of suspended load regime in the Slovak section of the Danube river


            Zuzana Danáčová, Jana Poórová, Lotta Blaškovičová, Soňa Liová
            Prístrojová technika monitorovania kvantity povrchových vôd a meranie prietokov ADCP
            Instrumentation for surface water quantity monitoring and discharge measurements by ADCP


           Faško, Šťastný, Švec, Kajaba
            Výskyt a priestorové rozloženie vysokých denných a viacdenných úhrnov zrážok na Slovensku


 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑