SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Sieť klimatologických staníc tvorí 104 staníc s klimatologickým programom. Z nich 27 je integrovaných do siete pozemných synoptických staníc a 77 staníc je s dobrovoľným pozorovateľom, z toho 9 staníc je v správe iných organizácií, avšak s prístrojovým vybavením a pod metodickým dohľadom SHMÚ. Merania 19 veličín sa robia 3 x denne. Uvedené stanice sú vyznačené v "Mape klimatologických staníc" a súradnice staníc spolu s indikatívmi sú v "Zozname klimatologických staníc".

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY

Na klimatologických staniciach je meraných a pozorovaných 19 veličín, v tabuľke "Merané a pozorované veličiny v sieti klimatických staníc" Uvedené veličiny tvoria základ pre spracovanie klimatických charakteristík a ukazovateľov. Merania a pozorovania na klimatologických staniciach sú vykonávané klasickým spôsobom odčítaním prístroja alebo pozorovaním javu denne o 7., 14., 21. h miestneho stredného slnečného času, meranie zrážok a snehovej pokrývky o 7. hodine, výskyt zrážok a význačných poveternostných javov sa zaznamenáva nepretržite Merania a pozorovania sú zabezpečované dobrovoľnými pozorovateľmi SHMÚ, na staniciach so synoptickými pozorovaniami profesionálnymi pozorovateľmi SHMÚ, na staniciach v správe iných inštitúcií väčšinou zamestnancami tejto inštitúcie.

Údaje vo forme výkazov pozorovaní sú v mesačných intervaloch zasielané na príslušné pracoviská na revíziu a prípadné opravy pred spracovaním na počítači. Vybrané stanice (cca 60 staníc) zostavujú a zasielajú denne spravodajstvo INTER. Spravodajstvo sa skladá z údajov nameraných a napozorovaných počas predchádzajúceho dňa.

Údaje sú podrobené revízii, vkladané do databanky a niekoľkoúrovňovou kontrolou autorizované. V databanke sa vykonávajú výpočty klimatických charakteristík, vyvinuté moduly databázového systému INGRES slúžia na štandardné ako aj na neštandardné výstupy

Merané a pozorované veličiny v sieti pozemných synoptických a leteckých staníc

Názov skupiny Názov meranej
veličiny
Značka meranej
veličiny
Meracia metóda Priestorová
orientácia
v teréne
Frekvencia
merania
Skupina teplôt Teplota vzduchu vo výške 2m T Ortuťový teplomer bodové meranie 3x denne
Minimálna prízemná teplota vzduchu Tg Liehový teplomer bodové meranie 1x denne
max. denná teplota vzduchu Tx Ortuťový teplomer bodové meranie 1x denne
min. denná teplota vzduchu Tn Liehový teplomer bodové meranie 1x denne
Skupina zrážok množstvo atmosférických zrážok R Zrážkomer Metra bodové meranie 1x denne
trvanie atmosférických zrážok Trv Vizuálne pozorovanie v okolí pozorovacieho bodu nepretržite
výška celkovej snehovej pokrývky Sss Snehomerná tyč pozorovanie v okolí pozorovacieho bodu 1x denne
výška nového snehu Ss Pravítko 1x denne
vodná hodnota snehovej pokrývky rv Topením snehu bodové meranie 1x týždenne
výpar z vodnej hladiny vv Výparomer GGI-3000 bodové meranie 1x denne
Skupina pôdy premŕzanie pôdy Ef Pôdny mrazomer bodové meranie 1x denne
stav povrchu pôdy Ek kód (0-9) pozorovanie v okolí meracieho bodu 3x denne
Skupina vetra smer vetra Dd Univerzálny anemograf Fuess bodové meranie 3x denne
rýchlosť vetra Ff bodové meranie 3x denne
Skupina tlaku vzduchu a pár tlak vzduchu Pk Ortuťový tlakomer bodové meranie 3x denne
tlak pár eee vypočítaný z merania Augustovým psychrometrom bodové meranie 3x denne
Skupina relatívnej vlhkosti vzduchu relatívna vlhkosť vzduchu vo výške 2m UU Vypočítaná z merania Augustovým psychrometrom bodové meranie 1 hodina
Skupina slnečného svitu slnečný svit SSS Vyčíslením heliogramu bodové meranie 1x denne
Skupina oblačnosti pokrytie oblohy oblačnosťou NN desatiny
(kód:0-10)
pozorovanie v okolí meracieho bodu 3x denne
Skupina javov výskyt meteorologických javov A - Z Vizuálne pozorovanie v okolí meracieho bodu 1x denne
výskyt hmly M Vizuálne pozorovanie v okolí meracieho bodu 1x denne
trvanie hmly tM Vizuálne pozorovanie v okolí meracieho bodu 1x denne

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑