Analýzy historického počasia

Klimatologický prehľad počasia a vybraných klimatologických charakteristík

Klimatologické hodnotenie jednotlivých časových periód (mesiac, rok, desaťročie) sa opiera o kontinuálne rady pozorovaní, ktoré sú štatisticky spracované. Na základe štatistických analýz môžeme určiť percento pravdepodobnosti výskytu pozorovaných javov či hodnôt, ako aj celkový teplotný či zrážkový charakter konkrétnej periódy. Teplotný charakter mesiaca môžeme určiť napríklad na základe smerodajnej odchýlky (kladná alebo záporná teplotná odchýlka od normálu, resp. priemeru). Hranica intervalov odchýlok priemernej teploty vzduchu od normálu alebo dlhodobého priemeru určujeme na základe tabuľky klimatologického zabezpečenia. Hovoríme, že jav je normálny, ak je v intervale zabezpečenia 25-75 %, nadnormálny 10-25 %, silne nadnormálny 2-10 %, mimoriadne nadnormálny (menej ako 2 %) a pod.
Normál, ktorý je jednou zo základných klimatologických charakteristík, je vypočítaný na základe medzinárodne dohodnutých metodík pre štandardné a iné normálové obdobia. Za štandardný klimatologický normál sa podľa odporúčania Svetovej meteorologickej organizácie považujú priemery meteorologických prvkov z tridsaťročných intervalov (1901-1930, 1931-1960, 1961-1990). Okrem normálov sa v klimatológii používajú aj krátkodobé priemery (napr. 10, 20 ročné) a dlhodobé priemery (50, 100 a viac ako 100 ročné).

Na tomto mieste uvádzame príklad takejto klasifikácie pre meteorologickú stanicu Hurbanovo:

  • januárový normál (1961-1990): -1,5 °C
  • priemerná januárová teplota za rok 2007 (priemer z 31 dní): 4,7 °C
  • odchýlka od normálu: + 6.2 °C
  • štatistická pravdepodobnosť dosiahnutia uvedenej hodnoty: menej ako 2 %
  • teplotný charakter mesiaca: január 2007 bol teplotne mimoriadne nadnormálny, resp. mimoriadne teplý

Na základe porovnávania aktuálnych priemerov s dlhodobými radmi pozorovaní postupujeme aj pri iných meteorologických prvkoch (pri atmosférických zrážkach je to napr. celkový mesačný úhrn zrážok).
V tejto časti uvádzame prehľad počasia v jednotlivých mesiacoch a rokoch, ktorý sa prostredníctvom grafov a tabuliek opiera o uvedenú klimatologickú analýzu. Je zároveň rozšírený aj o stručnú synoptickú charakteristiku (slovný opis). Prezentované informácie sú priebežne aktualizované a doplňované.