RIO

Model RIO  je pokročilý interpolačno-regresný model.

Vstupmi sú namerané koncentrácie a rôzne pomocné priestorové polia ("drivery"), ktoré majú súvislosť s priestorovým rozložením danej znečisťujúcej látky - ako napríklad mapy nadmorskej výšky, intenzity dopravy, ventilačného indexu, gridovaných emisií z lokálnych kúrenísk - pričom súbor týchto tzv. driverov je špecifický pre konkrétnu znečisťujúcu látku.

Ako priestorový driver môžu slúžiť aj výsledky modelov, napr. aj modelu CMAQ, družicové pozorovania atď. Takýmto spôsobom je možné pomocou modelu RIO získať vyššie priestorové rozlíšenie koncentrácií. V prvom kroku výpočtu model zisťuje priestorové korelácie danej znečisťujúcej látky s jednotlivými možnými priestorovými drivermi v miestach monitorovacích staníc. V ďalšom optimalizuje tzv. parameter β, ktorý získa kombináciou vybraných priestorových driverov, ktoré najlepšie korelujú s priestorovým rozložením znečisťujúcej látky. Model vypočíta taký parameter β, pomocou ktorého dosiahne najlepšiu koreláciu s nameranými dátami. Rozdiely medzi hodnotami v miestach monitorovacích staníc vypočítanými pomocou parametra β a skutočnými meraniami sa potom interpolujú metódou ordinary kriging a následne sa pripočítajú k dátam vypočítaným pomocou parametra β pre každý bod mriežky.

Výstupy modelu RIO 

https://www.shmu.sk/sk?page=1&id=oko_imis
Priestorové rozlíšenie aktuálnych máp koncentrácií je 1 x 1 km.
Upozornenie: Farebná škála v ktorej sú zobrazené mapy koncentrácií sa nezhoduje s farebnou škálou v poliach hodnôt monitorovacích staníc, ktorá vychádza z farebnej legendy uvedenej na konci https://www.shmu.sk/sk?page=1&id=oko_imis


Referencie

Janssen, S., Dumont, G., Fierens, F.,  Mensink, C.: Spatial interpolation of air pollution measurements using CORINE land cover data,
Atmospheric Environment, Volume 42, Issue 20, 2008, p 4884-4903,ISSN 1352-2310,https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.02.043.