Štátna hydrologická sieť SHMÚ

Štátnou hydrologickou službou je súbor systematickej a plánovanej činnosti, ktorá predstavuje meranie, pozorovanie, zber, uchovávanie, hodnotenie a poskytovanie údajov o stave, režime a predpokladanom vývoji stavu a režimu vôd.

Štátna hydrologická sieť monitorovania kvantity povrchových vôd

Poslaním monitorovania kvantitatívnych ukazovateľov povrchových vôd je systematické monitorovanie kvantitatívnych prvkov a fyzikálnych vlastností vody (vodné stavy - H, prietoky - Q, teploty vody - T, ľadové javy a plaveniny) za účelom získania informácií o stave a vývoji, ako aj časovej a priestorovej premenlivosti zdrojov povrchových vôd. Základom monitorovania je pozorovanie, meranie a vyhodnocovanie predovšetkým hladinového a prietokového režimu povrchových vôd pomocou technologickej linky v sieti vodomerných staníc povrchových vôd, so zreteľom na hraničné toky.

Štátna hydrologická sieť monitorovania kvantity podzemných vôd

Hlavným cieľom monitorovacieho subsystému kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd je sledovanie zmien režimu výdatností a teplôt prameňov a sledovanie zmien hladinového režimu podzemnej vody a jej teploty (kontinuálne resp. s týždenným krokom) pre účely spracovania posudkov, expertíz a štúdií. Vytvára predpoklady na zabezpečenie vstupných informácií o hydrologickom režime podzemných vôd pre širokú verejnosť (informácia o prírodnom prostredí), pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej vodnej správy a ochrany životného prostredia, vodohospodárske organizácie a právne subjekty, ktoré pri výkone svojich činností tieto informácie a nadstavbové údaje potrebujú pri inicializácii a optimalizácii svojich hospodárskych procesov.

Štátna hydrologická sieť monitorovania kvality podzemných vôd

Monitorovanie kvality podzemných vôd na Slovensku zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania zmien podzemných vôd z hľadiska využívania na pitné účely. Prírodné podzemné vody reprezentujú najdôležitejší zdroj zásob pitných vôd na území Slovenska a predstavujú jednu zo základných zložiek ekosystémov.
Cieľom monitorovania kvality podzemných vôd je získanie dostatočného množstva údajov pre hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd, dlhodobých trendov koncentrácií znečisťujúcich látok prítomných v podzemnej vode vplyvom ľudskej činnosti a na identifikáciu dlhodobých zmien pre účely spracovania posudkov, expertíz, štúdií a projektov zameraných na oblasť životného prostredia a ochrany vodných zdrojov. 

Úsek Hydrologická služba

Ing. Jana Poórová, PhD.
riaditeľka úseku

Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenska republika
Tel: +421 2 59415 233
E-mail: shmu-dhs@shmu.sk
 

Odbor Kvantita povrchových vôd

Ing. Zuzana Danáčová, PhD.
vedúca odboru

Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 59 41 54 04
Fax: + 421 2 59 41 53 93
E-mail: zuzana.danacova@shmu.sk

Odbor Podzemné vody

Ing. Eugen Kullman, PhD.
vedúci odboru

Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 594 15 451
E-mail: eugen.kullman@shmu.sk