Podklady pre PZKO

Podklady pre PZKO obsahujú

  • časové rady priemerných ročných koncentrácií PM10, PM2,5, NO2 a počtu prekročení pre PM10 pre jednotlivé zóny
  • mapy priemerných ročných koncentrácií PM10, PM2,5, NO2 a BaP

v členení na celkové koncentrácie a príspevky hlavných skupín zdrojov (lokálne vykurovanie, cestná doprava, zdroje evidované v db NEIS).Okrem spomínaného základného (referenčného) stavu, sú spracované priemerné ročné koncentrácie PM10, PM2,5 a BaP
pre 2 scenáre opatrení v oblasti vykurovanie domácností:

1. scenár  ("realistický") - výmena polovice odhorievacích a prehorievacích kotlov za splyňovacie, pri zachovaní podielu použitých palív. Tento scenár navyše počíta s tým,že všetko palivové drevo bude suché (na rozdiel od referenčného stavu, ktorý zahŕňal podiel mokrého a suchého dreva v pomere 45% a 55%)

2. scenár ("ideálny") - výmena všetkých prehorievacích a odhorievcích kotov za automatické a náhrada všetkých tuhých palív za suché drevo (resp. drevné pelety)

Zóny

BA BB NR TT TN PO KE ZA

V zóne Banskobystrický kraj boli modelované s vysokým rozlíšením tieto domény:

 
Doména BaP PM10 PM2,5 NO2 Spolu
Banská Bystrica x x x x x
Brezno x x x x x
Hnúšťa x x x x x
Jelšava x x x x x
Juhoslovenská kotlina x x x x x
Južný Hont x x x x x
Horehronie x x x x x
Zvolen x x x x x
Žarnovica a Nová Baňa x x x x x

Oblasti, ktoré by prekračovali nové limitné hodnoty pre priemerné ročené koncentrácie sú spracované tu


V zóne  Žilinský kraj   boli modelované s vysokým rozlíšením tieto domény:

Žilina Martin Ružomberok Kysuce Orava Javorníky Považie