Odbor Kvalita povrchových vôd

Zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality povrchových vôd v Slovenskej republike. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade so Zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, medzinárodnej rámcovej smernice o vode (2000/60/ES)  a ostatných zákonov platných pre oblasť vody. Činnosť odboru je založená na koordinácii a zabezpečovaní úloh, ktoré je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:

 

Ing. Jana Döményová

vedúca odboru

 

Kontakt :

Odbor Kvalita povrchových vôd
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 59 415 318
E-mail: jana.domenyova@shmu.sk