CALPUFF

CALPUFF je nestacionárny lagrangeovský disperzný puff model. Emisie znečisťujúcich látok sú v CALPUFFe reprezentované sériou puffov, ktoré sa ďalej rozptyľujú a premiestňujú  závislosti od meteorologických podmienok (poľa vetra). Výsledné koncentrácie znečisťujúcich látok dostávame spočítaním príspevkov od všetkých relevantných "puffov". 

Výstupom sú 4D polia koncentrácií znečisťujúcich látok v pravidelnej mriežke a  tiež časové rady koncentrácií v referenčných bodoch (napr. v mieste monitorovacej stanice kvality ovzdušia).  Priestorové rozlíšenie je dané rozlíšením meteorologických vstupov, ktoré sú pripravené diagnostickým meteorologickým modelom CALMET. Obvykle sa používa priestorové rozlíšenie od 100 m.

Model CALPUFF bol na SHMÚ použitý pri príprave podkladov pre Programy na zlepšenie kvality ovzdušia.
 
Príklad výstupu modelu CALPUFF
caluff BB pm25 calpuff BB BaP

 

Referencie

Scire J.S., Robe F.R., Fernau M.E., Yamartino R.J.: A User’s Guide for the CALMET Meteorological Model. Earth Tech, Inc., Concord, MA

Scire, J.S., Strimaitis, D.G., Yamartino, R.J.: A User's Guide for the CALPUFF Dispersion Model, Earth Tech, Inc. Concord, MA

http://www.src.com/

Vybrané výstupy

Krajčovičová, J., Štefánik, D., Nemček, V., Beňo, J., Matejovičová, J. : Podklady pre Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj, SHMÚ, Bratislava 2021

Krajčovičová, J., Beňo, J., Matejovičová, J.,  Štefánik, D., Nemček, V.: Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava, SHMÚ, Bratislava 2020
 

Štefánik, D., Krajčovičová, J., Matejovičová, J., : Vplyv opatrení v rámci projektu LIFE-IP Malopolska na kvalitu ovzdušia na Slovensku, Príspevok na konferencii Kvalita ovzdušia, 2018


Krajčovičová, J., Kremler, M., Matejovičová, J., Nemček, V., 2014: Analýza kvality ovzdušia v Košickom regióne pomocou modelu CALPUFF. In: Ochrana ovzdušia 2014, Štrbské Pleso, 148-151

Krajčovičová, J., Kremler, M., Matejovičová, J., Nemček, V., 2014: Rozloženie emisií prachových častíc na Slovensku v roku 2012. In: Ochrana ovzdušia 2014, Štrbské Pleso, 152-155

Krajčovičová, J., Kremler, M., Matejovičová, J., 2014: Local PM10 source apportionment for non-attainment areas in Slovakia. Int. J. of Environment and Pollution, 2014 Vol.54, No.2/3/4, pp.166 – 174

Krajčovičová, J., Kremler, M., Jana Matejovičová, J, 2013: Určovanie príspevkov jednotlivých zdrojov PM10 k celkovým nameraným koncentráciám pomocou modelových nástrojov. Konferencia Ovzduší 2013, Brno,15 – 17 apríl 2013