ATMOPLAN

ATMOPLAN je užívateľsky priateľská webová aplikácia na posudzovanie kvality ovzdušia, ktorá umožňuje spúšťať a porovnávať rôzne scenáre zmien konfigurácie emisných zdrojov. Pôvodne bola vyvinutá pre posudzovanie dopadu rôznych zmien v dopravnej infraštruktúre, napr. nové obchvaty, okruhy, dopravné tunely a nízko emisné zóny na kvalitu ovzdušia. V súčasnosti zahŕňa aj možnosť simulovať (priemyselné) bodové zdroje a opatrenia v oblasti malých zdrojov (vykurovanie domácností)
Základný scenár každého projektu obsahuje aktuálnu situáciu, oproti ktorej sa vyhodnocujú užívateľom zadané scenáre. Tento základný scenár, obsahujeza celú SR všetky emisné zdroje NEIS a dopravné zdroje, emisie z vykurovania domácností, meteorológiu z modelu ALADIN v gridových bodoch s rozlíšením 4.5 km Mapy priemerných ročných koncentrácií PM10, PM2,5 a NO2 sú súčasťou aplikácie. Mapy koncentrácií s vysokým rozlíšením obsahujú aj príspevky z lokálnych kúrenísk. Súčasná verzia aplikácie obsahuje základný scenár pre rok 2019. Základný scenár pre vybrané územie je vždy súčasťou simulácie, nie je možné ho vynechať. Užívateľ si okrem neho môže vytvoriť ľubovoľné množstvo ďalších scenárov, v ktorých môže zmeniť aj konfiguráciu existujúcich zdrojov základného scenára, alebo pridávať vlastné zdroje s použitím vlastných emisných vstupov, pričom meteorologické parametre a pozaďové koncentrácie ostávajú rovnaké. Tieto scenáre sa potom porovnávajú so základným scenárom.
Aplikáciu ATMO-Plan prevádzkuje SHMÚ, je určená pre odbornú verejnosť.  Potenciálni používatelia môžu požiadať o registráciu zaslaním e-mailu na adresu atmoplan@shmu.sk. Text e-mailu by mal obsahovať údaje, pre ktoré má byť konto vytvorené: meno, priezvisko, prihlasovací email, zamestnávateľa/pôsobnosť.