Odbor Podzemné vody

Zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia kvantity a kvality podzemných vôd v Slovenskej republike. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade so Zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a ostatných zákonov platných pre oblasť vody. Činnosť odboru je založená na koordinácii a zabezpečovaní úloh, ktoré je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:
 

 • Monitorovanie, spracovanie výstupov a hodnotenie kvantity podzemných vôd
 • Monitorovanie, spracovanie výstupov a hodnotenie kvality podzemných vôd
 • Posudková a expertízna činnosť
 • Evidencia zdrojov podzemných vôd a správa archívu hydrologickej preskúmanosti SR
 • Evidencia odberateľov, realizovaných odberov podzemných vôd a hodnotenie využívania zdrojov podzemných vôd
 • Vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody
 • Implementácia Rámcovej smernice o vode (RSV) - podzemné vody
 • Reporting vo vzťahu k RSV a iným smerniciam EÚ
 • Sekretariát Komisie pre schvalovanie množstiev podzemných vôd
 • Sucho a nedostatok vody
 • Účasť v národných a medzinárodných projektoch z oblasti hydrológie podzemných vôd 
 • Medzinárodné aktivity v oblasti hodnotenia stavu podzemných vôd a poskytovania podkladov o kvantite a kvalite podzemných vôd v SR ( ICPDR, OECD, WISE)
 • Skúšobné laboratórium Kvality vody (SLKV) pre výkon odberov a fyzikálno-chemických skúšok vzoriek podzemných vôd


Priestorové ročné zhodnotenia podzemnej vody:

Ing. Eugen Kullman, PhD.

   vedúci odboru
 

Kontakt:

Odbor Podzemné vody
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 594 15 451
E-mail: eugen.kullman@shmu.sk
 

Regionálne strediská :