O nás

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je SHMÚ organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.  Spôsob financovania SHMÚ určuje jeho zaradenie medzi príspevkové organizácie.

SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.
Údaje, informácie a výsledky štúdií poskytuje užívateľom a verejnosti.

Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch ovzdušia a vôd sú pozorovacie objekty  štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete v celkovom počte 3884. V roku 2016 boli tieto siete nasledovné: 

Štátne monitorovacie siete SHMÚ v roku 2016
Druh siete Počet objektov

Štátna meteorologická sieť

automatické meteorologické stanice 93
synoptické meteorologické stanice (profesionálne) 20
klimatologické stanice (dobrovoľné) 59
zrážkomerné stanice 540
automatické zrážkomerné stanice 197
stanice na meranie slnečného žiarenia 5
stožiarové meteorologické observatóriá (stožiar 200m) 1
agrometeorologické stanice  55
fenologické stanice 217
stanice na sledovanie rádioaktivity životného prostredia 18
stanica na meranie celkového atmosférického ozónu 1
aerologická stanica 1
radarové observatóriá 4

Štátna hydrologická sieť

vodomerné stanice povrchových vôd (vrátane troch účelových) 420
pozorovacie objekty prameňov 356
pozorovacie sondy podzemných vôd 1143
monitorovacie miesta na získavanie údajov o kvalite povrchových vôd*  436
pozorovacie objekty kvality podzemných vôd 587

Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia

automatické monitorovacie stanice znečistenia ovzdušia 34
stanice na sledovanie regionálneho znečistenia ovzdušia    a kvality zrážkových vôd 4

 

Poskytovanie informácií o  ovzduší a vode ako aj o počasí a hydrologickej situácii, je jedna z najaktuálnejších úloh ústavu. Dôležitým aspektom meteorologickej a hydrologickej činnosti je medzinárodná spolupráca a princíp slobodnej výmeny meteorologických a hydrologických údajov medzi službami, ktoré tieto činnosti zabezpečujú.

Hlavnou úlohou ústavu je, a aj v ďalších rokoch  bude, prevádzkovanie integrovaného celoplošného monitorovacieho systému pre sledovanie stavu a vývoja atmosféry a hydrosféry vo všetkých kľúčových aspektoch, t.j. kvality a kvantity vody, kvality ovzdušia, stavu počasia a klímy a rádioaktivity životného prostredia.

V tomto zmysle zostávajú kľúčovými činnosťami SHMÚ aj v budúcich rokoch

 • spravovanie štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete
 • hodnotenie stavu a režimu vôd a ovzdušia
 • poskytovanie údajov a informácií o atmosfére, znečistení ovzdušia, klíme, vodných zdrojoch a rádioaktivite životného prostredia na národnej a medzinárodnej úrovni
 • tvorba a distribúcia predpovedí počasia a hydrologických predpovedí a vydávanie výstrah na nebezpečné hydrometeorologické javy, smog, ozón a rádioaktívne zamorenie pre vládu, orgány štátnej správy a samosprávy, krízový manažment, verejnosť a ďalších domácich a zahraničných užívateľov  
 • sledovanie vývoja klimatického systému
 • účasť na plánovaní, riešení a analyzovaní environmentálnych projektov
 • účasť na rozvoji strategických, koncepčných a plánovacích dokumentoch v oblasti riadenia environmentu krajiny
 • účasť na nahlasovaní údajov a informácií pre EC, OECD, WMO a ďalšie národné a medzinárodné organizácie
 • zber, spracovanie a hodnotenie národných emisií do ovzdušia
 • koordinácia národných programov monitorovania ovzdušia a vôd
 • nahlasovanie meteorologických a hydrologických údajov a údajov o rádioaktivite do on-line telekomunikačného systému WMO
 • poskytovanie meteorologických údajov pre civilné letectvo
 • poskytovanie údajov, informácií a know-how pre hydrometeorologickú službu Armády SR.