O nás

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je SHMÚ organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.  Spôsob financovania SHMÚ určuje jeho zaradenie medzi príspevkové organizácie.

SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.
Údaje, informácie a výsledky štúdií poskytuje užívateľom a verejnosti.


Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch ovzdušia a vôd sú pozorovacie objekty  štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete v celkovom počte 3884. V roku 2021 boli tieto siete nasledovné: 

 

Štátne monitorovacie siete SHMÚ v roku 2022
Druh siete Počet objektov

Štátna meteorologická sieť

automatické meteorologické stanice 96
 automatické meteoroloické stanice s doplnkovým meraním a   pozorovaním (dobrovoľné) 57
 synoptické meteorologické stanice (profesionálne) 19
klimatologické stanice s úplným programom meraní (profesionálne + dobrovoľné) 27
zrážkomerné stanice s manuálnym meraním (dobrovoľné) 343
automatické zrážkomerné stanice 198
automatické zrážkomerné stanice s doplnkovým meraním a pozorovaním (dobrovoľné) 164
totalizátory 45
stanice na meranie slnečného žiarenia 5
fenologické stanice 192
stanice na sledovanie rádioaktivity životného prostredia 30
stanica na meranie celkového atmosférického ozónu 1
aerologická stanica 1
radarové observatóriá 4
SPOLU 1 182

Štátna hydrologická sieť

vodomerné stanice povrchových vôd (vrátane jednej účelovej) 418
pozorovacie objekty prameňov 360
pozorovacie sondy podzemných vôd 1147
monitorovacie miesta na získavanie údajov o kvalite povrchových vôd*  450
pozorovacie objekty kvality podzemných vôd 760
SPOLU 3 135

Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia

automatické monitorovacie stanice znečistenia ovzdušia 48
stanice na sledovanie regionálneho znečistenia ovzdušia    a kvality zrážkových vôd 4
stanice na sledovanie regionálneho znečistenia ovzdušia a kvality zrážkových vôd 52
SPOLU 4 369

 

Poskytovanie informácií o  ovzduší a vode ako aj o počasí a hydrologickej situácii, je jedna z najaktuálnejších úloh ústavu. Dôležitým aspektom meteorologickej a hydrologickej činnosti je medzinárodná spolupráca a princíp slobodnej výmeny meteorologických a hydrologických údajov medzi službami, ktoré tieto činnosti zabezpečujú.

Hlavnou úlohou ústavu je, a aj v ďalších rokoch  bude, prevádzkovanie integrovaného celoplošného monitorovacieho systému pre sledovanie stavu a vývoja atmosféry a hydrosféry vo všetkých kľúčových aspektoch, t.j. kvality a kvantity vody, kvality ovzdušia, stavu počasia a klímy a rádioaktivity životného prostredia.

V tomto zmysle zostávajú kľúčovými činnosťami SHMÚ aj v budúcich rokoch

 • spravovanie štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete
 • hodnotenie stavu a režimu vôd a ovzdušia
 • poskytovanie údajov a informácií o atmosfére, znečistení ovzdušia, klíme, vodných zdrojoch a rádioaktivite životného prostredia na národnej a medzinárodnej úrovni
 • tvorba a distribúcia predpovedí počasia a hydrologických predpovedí a vydávanie výstrah na nebezpečné hydrometeorologické javy, smog, ozón a rádioaktívne zamorenie pre vládu, orgány štátnej správy a samosprávy, krízový manažment, verejnosť a ďalších domácich a zahraničných užívateľov  
 • sledovanie vývoja klimatického systému
 • účasť na plánovaní, riešení a analyzovaní environmentálnych projektov
 • účasť na rozvoji strategických, koncepčných a plánovacích dokumentoch v oblasti riadenia environmentu krajiny
 • účasť na nahlasovaní údajov a informácií pre EC, OECD, WMO a ďalšie národné a medzinárodné organizácie
 • zber, spracovanie a hodnotenie národných emisií do ovzdušia
 • koordinácia národných programov monitorovania ovzdušia a vôd
 • nahlasovanie meteorologických a hydrologických údajov a údajov o rádioaktivite do on-line telekomunikačného systému WMO
 • poskytovanie meteorologických údajov pre civilné letectvo
 • poskytovanie údajov, informácií a know-how pre hydrometeorologickú službu Armády SR.