Aktuality SHMÚ

Expedičné meranie snehovej pokrývky, Poľana, 10.02.2020

12.2.2020 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MGR. MARTIN HALAJ, MGR. TOMÁŠ TRSTENSKÝ
Expedičné meranie snehovej pokrývky, Poľana, 10.02.2020

 

 

V kompetencii regionálneho strediska SHMÚ v Banskej Bystrici, odboru Hydrologické predpovede a výstrahy je v zimnom období okrem iného aj expedičné meranie charakteristík snehovej pokrývky. Medzi tieto charakteristiky patrí výška snehovej pokrývky, jej hmotnosť a vodná hodnota snehu. 

 

 

 

 

Expedičné merania sú realizované predovšetkým v horských oblastiach, kde nie je dostatočne hustá sieť zrážkomerných staníc a pozorovateľov SHMÚ a slúžia ako doplnkový údaj pre nasledovné spracovanie podkladov v klimatologickej službe. Jedným z následných klimatologických výstupov je informácia o priestorovom rozložení celkovej výšky snehovej pokrývky a vodnej hodnoty snehu na území Slovenska, zverejnená na stránke SHMÚ http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_tyzdennemapy&produkt_id=0.

 

         

         Pri limbovom háji pod Zadnou Poľanou (vľavo) a totalizátor SHMÚ na vrchole Zadnej Poľany (vpravo) počas februára 2018; autor foto: Tomáš Trstenský

 

V zrážkomerných staniciach na území Slovenska sa denne o 7.00 hodine SEČ pozoruje výška nového snehu, celková výška snehovej pokrývky (starý a nový sneh spolu) a raz týždenne, v pondelok, vodná hodnota celkovej snehovej pokrývky. Pravidelné merania pozorovateľmi SHMÚ pre povodie Hrona, Ipľa a Slanej sú realizované okrem základnej zrážkomernej siete aj vo vybraných horských lokalitách v povodí Hrona: Chopok–Kosodrevina, sedlo Čertovica, útulňa Andrejcová, sedlo Burda a sedlo Zbojská. Expedičné merania prebiehajú v úvode týždňa po zhodnotení aktuálnej poveternostnej, lavínovej, snehovej a hydrologickej situácie. Sú sústredené predovšetkým v druhej polovici zimy po dostatočnom nahromadení snehovej pokrývky a počas vrcholenia zásob snehovej pokrývky, vyskytujúcom sa spravidla vo februári. O postupe a zásadách merania snehovej pokrývky sme sa zmienili v článku počas prechádzajúcej zimnej sezóny http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=979.

 

       

                                                         Lokality pravidelného merania snehovej pokrývky na Poľane na TuristickaMapa.sk

 

Doplnkové expedičné merania sú realizované aj všetkými ostatnými pracoviskami SHMÚ (Žilina, Košice, Bratislava) na základe posúdenia aktuálnej situácie, v tejto správe sme však  pristúpili k vyhodnoteniu merania na Poľane v povodí Slatiny. Prebiehajúca zimná sezóna 2019/2020 je charakteristická nadpriemerne vysokými teplotami vzduchu spojenými s absenciou snehovej pokrývky v nižších polohách. Inou výraznou charakteristikou sú dlhotrvajúce bezzrážkové obdobia s výskytom teplotných inverzií, ktoré sa vyskytovali najmä v mesiaci január. Sú príčinou úbytku snehovej pokrývky vo vyšších horských polohách. Dôsledky spomínaných charakteristík môžeme sledovať pri porovnaní aktuálnej zimnej sezóny s dvomi predchádzajúcimi na grafe.

 

Autori: Mgr. Martin Halaj a Mgr. Tomáš Trstenský

Autor fotografií: Mgr. Tomáš Trstenský