Aktuality SHMÚ

Sucho na Slovensku v roku 2020

8.1.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | M.TURŇA, G. IVAŇÁKOVÁ, I.KRČOVÁ, J.RIDZOŇ
Sucho na Slovensku v roku 2020
V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Pôda netrpela toľko suchom, ako sme to zažívali posledné roky.

V nasledujúcom článku sme zhodnotenie sucha v roku 2020 rozdelili do troch kategórii. Najskôr sme zhodnotili meteorologické sucho, následne pôdne sucho, a nakoniec sme stručne zhrnuli dopady sucha, ktoré sme spracovali na základe hlásení našich reportérov z národnej reportovacej siete vytvorenej pod záštitou projektu Intersucho (www.intersucho.sk).

Meteorologické sucho na Slovensku v roku 2020

Výrazné až extrémne sucho sa prvýkrát v roku 2020 objavilo už v januári. Najviac zasiahnuté oblasti boli Zemplín a Šariš. Vo februári a marci bola situácia lepšia a len na niektorých miestach sa vyskytlo mierne sucho. Výrazné zhoršenie nastalo až v apríli. Extrémne sucho sa objavilo hneď na začiatku mesiaca, pričom hodnoty indexu SPEI klesli pod hranicu -2 na všetkých staniciach na Slovensku. Na väčšine staníc extrémne sucho trvalo viac ako 2 týždne. Počas tejto veľmi suchej epizódy bola najnižšia hodnota indexu SPEI v Nitre, až -3,55. Ojedinele extrémne suché podmienky pretrvali až do začiatku mája. Neskôr sa v priebehu mája situácia pomaly zlepšovala. Počas leta bola situácia na väčšine územia Slovenska priaznivá. Krátkodobé zhoršenie nastalo v septembri, kedy hodnota indexu SPEI klesla opäť pod -2. Extrémne sucho v tomto období trvalo najviac 5 dní a najnižšie klesla hodnota indexu SPEI na -3 v Michalovciach. Na konci septembra a v priebehu októbra už bolo dostatok zrážok a na Slovensku najskôr prevažovali normálne podmienky, v druhej polovici októbra veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky. November bol zrážkovo podnormálny, čo spôsobilo, že indexy sucha opäť poklesli. Od začiatku decembra sa postupne rozšírilo extrémne sucho na Kysuciach, Orave, Považí a Hornej Nitre. Ročný priebeh indexu SPEI na vybraných meteorologických staniciach si môžete pozrieť na Obr. 1.

Obr. 1 Priebeh indexu SPEI v roku 2020 na štyroch vybraných meteorologických staniciach

 

Z pohľadu indexu CMI bol rok 2020 priaznivý. Sucho sa v chladnom období neprejavilo a v lete bolo mierne sucho len ojedinele. Podľa tohto indexu mierne sucho nebolo vôbec na východnom Slovensku. V aprílovej epizóde sucha bola najnižšia hodnota -0,94 na meteorologickej stanici Bratislava - letisko. Počas leta bolo CMI pod hranicou -1 najdlhšie v Hurbanove, a to v siedmich termínoch. V Hurbanove bola zároveň aj najnižšia hodnota CMI -2, čo predstavuje už hranicu veľmi suchých podmienok. Počas septembra a v októbri sa vlaha postupne doplnila. Od polovice novembra boli na všetkých staniciach normálne vlahové podmienky.

 

Pôdne sucho na Slovensku v roku 2020

V januári 2020 sa na strednom a východnom Slovensku objavilo na pár týždňov len ojedinele mierne až výrazné sucho. Vo februári bola väčšina Slovenska bez rizika sucha. Tento stav pretrval až do tretej marcovej dekády. Na konci marca sa mierne sucho začalo rozširovať na severe Slovenska. Počas apríla sa situácia ešte zhoršovala. Výrazné až extrémne sucho bolo už v druhej polovici apríla na väčšine územia, pričom najhorší stav bol dňa 26. apríla 2020 (Obr. 2). Najviac zasiahnuté oblasti boli severná časť východného Slovenska, Orava, Kysuce, Liptov, Spiš a Slovenské rudohorie. Na juhozápadnom Slovensku sa situácia zhoršila neskôr, až na začiatku mája. Deficit pôdnej vlahy v tomto období bol na takmer celom území Slovenska.  Najvyššie hodnoty deficitu boli až -80 mm na Spiši, Zamagurí, Orave a Kysuciach. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo pod hranicu 50 % na takmer 90 % územia. Tento nepriaznivý stav pretrval približne do polovice mája, na strednom Slovensku lokálne až do prvej júnovej dekády. Nedostatok vlahy v apríli, v niektorých regiónoch aj v máji, bol spôsobený nielen suchým počasím, ale aj nedostatkom snehovej pokrývky počas zimy 2019/2020. Mesiac apríl bol na viacerých miestach veľmi suchý. Na Podunajskej nížine na niektorých miestach spadlo menej ako 2 mm zrážok za celý mesiac. Okrem nízkeho mesačného úhrnu zrážok v apríli bol vďaka dlhotrvajúcemu slnečnému počasiu vysoký aj potenciálny výpar. Na Podunajskej nížine bol potenciálny výpar v apríli lokálne od 100 mm do 115 mm. V hlbšej vrstve bolo výrazné až extrémne sucho ojedinele v Slovenskom rudohorí a na západnom Slovensku približne do polovice júna. Relatívne nasýtenie v júni a v júli bolo na Podunajskej nížine v celom profile (0-100 cm) prevažne 20-50 %, na ostatnom území Slovenska bolo nasýtenie vyššie ako 50 %. V druhej polovici augusta bolo relatívne nasýtenie nižšie ako 50 % na približne 40 % celkovej plochy. Výrazné sucho sa znova objavilo na Orave až koncom augusta. Deficit vlahy bol v lete na konci augusta najviac -60 až -80 mm  lokálne na Orave. V prvej polovici septembra sa tu situácia zlepšila. Výrazné sucho sa opäť objavilo v druhej polovici septembra ojedinele na krajnom východe a v Žilinskom kraji. Na prelome septembra a októbra sa vlaha postupne doplnila. Počas októbra a do prvej polovice novembra bolo územie Slovenska bez rizika sucha. V druhej polovici novembra sa situácia začala postupne zhoršovať v Žilinskom kraji. V polovici decembra už bolo výrazné sucho na Orave, Kysuciach a ojedinele aj na Považí.

Obr. 2 Intenzita sucha na Slovensku dňa 26. apríla 2020

Celý priebeh intenzity sucha v roku 2020 po jednotlivých týždňoch si môžete pozrieť na Obr. 3

Obr. 3 Priebeh intenzity sucha v jednotlivých týždňoch v roku 2020

 

Dopady sucha v roku 2020 na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo podľa reportérov národnej reportovacej siete

Už v prvej aprílovej dekáde hlásili reportéri na takmer celom území Slovenska nedostatok pôdnej vlahy, presušenú vrchnú časť pôdy spôsobujúcu problémy pri raste ozimín a vzchádzaní maku, jarín, ďatelín, krmovín, zemiakov a tráv. Začínajúce sucho skomplikovali aj vpády studeného arktického vzduchu, pričom nenávratne poškodili kvety rozkvitnutých ovocných stromov. Májové úhrny zrážok a chladnejšia teplota vzduchu priaznivo ovplyvnili hmotnosť zrna, a tak zachránili značnú časť úrody. Porasty jačmeňa a pšenice však ostali v niektorých juhozápadných regiónoch Slovenska nenávratne poškodené suchom. Ostatné jarné plodiny, najmä miešanky, zeleniny, porasty cukrovej repy, kukurice, slnečnice v dôsledku zlepšenia vlahových pomerov postupne vzchádzali a viditeľne podrástli. Letné zrážky priaznivo ovplyvnili celkový stav obilnín, krmovín a trávnych porastov. Miestami však svojou intenzitou a výdatnosťou zabránili v zbere a oddialili žatvu. Reportéri hlásili poľahnutie a podhnívanie obilnín, stredný až silný infekčný tlak hubových ochorení. Ten sa prejavil najmä na klasoch a listoch obilnín, repke a zemiakoch. Zníženie úrod a zhoršenú kvalitu produkcie niektorých plodín spôsobili v jarných mesiacoch prízemný mráz a sucho, v letných mesiacoch vysoký úhrn zrážok. Priaznivé poveternostné podmienky v septembri umožnili poľnohospodárom dokončiť zber ovocia, zemiakov a silážovanie kukurice. Avšak, intenzívne zrážky v mesiaci október a neustále premočená pôda komplikovali až zastavili zberové práce jesenných plodín v mnohých okresoch. Ku koncu roka 2020 hlásili  reportéri pomalý vývoj porastov ozimín, ich mierne až stredne silné zažltnutie v dôsledku množstva zrážok a postupné ukončenie poľnohospodárskych prác na poliach.

Strata vlhkosti vrchnej vrstvy pôdy, presychanie hrabanky, riziko lesných požiarov a negatívny vplyv sucha na zalesňovacie práce boli najčastejšie hlásené problémy lesníkov tohtoročnej jari. Najviac poškodzovanými drevinami pri tohtoročných výsadbách boli smrek a buk. K jarnému deficitu vlahy sa pridružil problém neúmerne premnoženej danielej a muflonej zveri v lesoch, ktorá spôsobovala na mladých lesných porastoch a výsadbách veľké škody. Z hľadiska najnižšej odhadovanej zásoby vody v lesných porastoch boli v roku 2020 najvýraznejšie suchom ohrozené dospelé lesné porasty borovice, smreka a duba, najmä v lokalitách Záhorie, Podunajská nížina, juh stredného Slovenska, Gemer a južná časť východného Slovenska (Obr. 4). Výraznejšie sucho sa prejavilo aj v severných regiónoch Slovenska. Je to pravdepodobne z dôvodu dominantného zastúpenia smreka v lesných porastoch, pri ktorom sa sucho prejavilo ako primárny škodlivý činiteľ. Stres zo sucha vytvoril predispozíciu na poškodenie sekundárnymi škodcami (podkôrny hmyz, drevokazné huby). V takomto prípade je ťažké odhadnúť, do akej miery bolo poškodenie lesných porastov zapríčinené suchom. Poveternostné pomery v ďalších mesiacoch roka boli pre lesné kultúry a mladiny priaznivé. Prívalové zrážky spojené s intenzívnou búrkovou činnosťou spôsobovali podľa reportérov národnej reportovacej siete lokálne na svahoch intenzívnu vodnú eróziu a problémy najmä s dostupnosťou mechanizmov do lesov.

Obr. 4 Najnižšia odhadovaná zásoba vody v lesných porastoch v roku 2020