Aktuality SHMÚ

Zhodnotenie hydrologického roka 2020

9.2.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | OKNPV A REGIONÁLNE STREDISKÁ
Zhodnotenie hydrologického roka 2020

V posledných rokoch sa vodohospodári aktívne venujú téme sucha, ktoré sužuje mnohé oblasti Európy, Slovensko nevynímajúc. V hydrologickom roku 2020 nás však potrápili aj povodne.

Hodnotenie hydrologického roka

Hydrologický rok 2020 (1.11.2019 až 31.10.2020) bol na základe operatívnych údajov z 50 vybraných vodomerných staníc s prevažne dlhodobými pozorovaniami a neovplyvneným režimom odtoku s  dlhodobými údajmi za aktuálne platné referenčné obdobie 1961 – 2000 vyhodnotený na väčšine územia ako normálny až vodný, na západnom Slovensku (Morava, Dunaj, karpatské toky) ako prevažne podnormálny až suchý a na východnom Slovensku v povodí Bodrogu ako prevažne podnormálny až normálny.

 

 

Priemerné mesačné prietoky

Vodnosť jednotlivých mesiacov hydrologického roka 2020 hodnotíme percentuálnym pomerom aktuálnych priemerných mesačných prietokov (Qm) k dlhodobým priemerným hodnotám odpovedajúcich mesiacov (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000. Hodnoty priemerných mesačných prietokov menšie ako 40% Qma považujeme za prejav výrazne suchého obdobia, mesiace s hodnotami menšími ako 20 % Qma hodnotíme ako extrémne suché. Hodnoty prietokov 80-120 % Qma považujeme za hodnoty blízke príslušným dlhodobým hodnotám a mesiace s Qm väčšími ako 120 % Qma za vodné až veľmi vodné. Hodnotenie v grafickej forme je dostupné na stránkach SHMÚ v Monitoringu sucha – Hydrologické sucho – Mesačné prietoky.

Rozdelenie odtoku počas roka bolo ovplyvnené chýbajúcou dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou, skorším topením snehu, nadpriemernými teplotami (najmä priemerné mesačné teploty v zimných mesiacoch) a nerovnomerným rozdelením zrážok.

Výraznejšie podpriemerný bol v hydrologickom roku mesiac apríl, ktorý v dlhodobom rozdelení odtoku v roku na Slovensku patrí medzi najvodnejšie. Vyššie teploty pre dané obdobie spôsobili skoršie topenie snehu a spolu s nedostatkom zrážok spôsobili, že v apríli 2020 nenastal zvýšený jarný odtok v obvyklej miere pre tento mesiac. a  na celom území Slovenska boli zaznamenané nízke hodnoty priemerných mesačných prietokov. Najmenší relatívny priemerný mesačný prietok (11 % príslušnej hodnoty Qma) bol zaznamenaný v povodí Bodrogu (stanica Stropkov - Ondava). Priemerný mesačný prietok presahujúci 80 % príslušného Qma bol z hodnotených vodomerných staníc dosiahnutý len v jednej vodomernej stanici na Váhu (Podbanské – Belá, 134 % Qma-4/1961-2000).

Naopak výrazne nadpriemerné hodnoty boli dosiahnuté v októbri 2020. Okrem dvoch z 50 hodnotených staníc (v povodí Bodrogu) boli presiahnuté hodnoty 120 % Qma-10/1961-2000. Najvyššia relatívna hodnota priemerného mesačného prietoku, až 1041 % Qma-10/1961-2000 bola zaznamenaná v stanici Horné Srnie – Vlára.

 

Extrémy

Pri hodnotení sucha sme minimálne priemerné denné prietoky, resp. priemerné denné prietoky z oblasti malej vodnosti porovnávali s dlhodobými hodnotami M-denných prietokov, stanovenými za referenčné obdobie 1961-2000. Potenciálne riziko začínajúceho suchého obdobia predstavujú už priemerné denné prietoky (Qd), ktoré poklesnú pod úroveň Q330d,1961-2000. Výskyt minimálnych prietokov a dlhších súvislých málo vodných období (priemerné denné prietoky < Q355d) bol v tomto roku menej výrazný (Monitoring sucha – Hydrologické sucho – M-denné). Z 50 predbežne hodnotených vodomerných staníc boli hodnoty priemerných denných prietokov menšie ako Q330d,1961-2000 zaznamenané v 37 staniciach a to v trvaní od 1 dňa (Plášťovce - Litava) do 92 dní (Handlová - Handlovka). Qd menšie ako Q355d,1961-2000 boli pozorované v 17 staniciach z predbežne hodnotených staníc. Priemerné denné prietoky menšie ako Q364d,1961-2000 boli zaznamenané v 6 staniciach, a z toho dlhšie ako 3 dni v staniciach Ulič – Ulička v povodí Bodrogu v septembri (14 dní) a Píla – Gidra v povodí Malého Dunaja v mesiacoch júl až september (43 dní).

V hydrologickom roku 2020 sa oproti minulým rokom vyskytlo množstvo povodňových situácií, ktoré sú podrobne popísané v povodňových správach publikovaných na stránkach SHMÚ.

Z nich vyberáme len prehľad najvýznamnejších dosiahnutých kulminačných prietokov:

- 13.11.2019 na stanici Stratená na Hnilci (povodie Hornádu) bol dosiahnutý kulminačný prietok s dobou opakovania raz za 50 až 100 rokov, ktorý je najvyšším vyhodnoteným od začiatku pozorovania v roku 1954

- 13.11.2019 boli v povodí Váhu najvyššie kulminačné prietoky s dobou opakovania raz za 50 rokov dosiahnuté na Demänovke – Demänová (3. najvyšší od roku 1969) a Palúdžanke – Svätý Kríž (1. najvyšší od roku 1969)

- 4.2.2020 na Nitre v Nedožeroch prietok s dobou opakovania raz za 50 rokov, ktorý je druhým najvyšším zaznamenaným prietokom v tomto profile od roku 1949

- 28.6.2020 bola dosiahnutá kulminácia v povodí Slanej na Zdychave v stanici Revúca s 20 až 50–ročnou dobou opakovania, kulminácia je 2. najvyššou od začiatku pozorovania v roku 1974.

- 15.10.2020 v stanici Nitrianska Streda na toku Nitra kulminačný prietok s dobou opakovania 50 až 100 rokov; kulminácia tu predstavuje najvyšší zaznamenaný prietok od roku 1931.

 

 

Vodomerná stanica Nitra – Nitrianska Streda, bežný stav

 

Vodomerná stanica Nitra – Nitrianska Streda, október 2020

 

Záver

Oproti hydrologickým rokom 2018 a 2019 bol hydrologický rok 2020 na Slovensku vodnejší, prevažne hodnotený ako normálny až vodný. V hodnotení priemerných mesačných prietokov sa oproti dlhodobým priemerom ako výrazne podpriemerný prejavil apríl 2020 a ako výrazne nadpriemerný mesiac október 2020. V októbri bolo zaznamenaných aj viacero povodňových udalostí. Povodne boli okrem októbra 2020 zaznamenané aj v novembri 2019, februári a júni 2020. Najvýznamnejšie kulminácie dosahovali úroveň 50 až 100-ročného prietoku, 50- a 20-ročných prietokov.