Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci máj 2021

15.6.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci máj 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd, na základe operatívnych hodnôt hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov.

Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené TU

Máj 2021 v povrchových vodách

Máj 2021 sa vzhľadom na hydrologickú situáciu prejavil ako nadpriemerne vodný (obr. 1). Po hydrologicky podnormálnej situácii v obvykle vodných mesiacoch marec a apríl sa v máji prietoky v povrchových tokoch dostali nad úroveň dlhodobých priemerných mesačných prietokov (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000 vo väčšine vodomerných staníc. Táto situácia nastala najmä vďaka nadnormálnym až silne nadnormálnym zrážkam (pozri Klimatologické hodnotenie mesiaca máj) a v niektorých horských oblastiach ešte aj vďaka topiacemu sa snehu. Hodnoty priemerných mesačných prietokov v máji vo väčšine hodnotených vodomerných staníc (VS) odpovedali rozmedziam 120-160 % Qma, 160-200 % Qma, až viac ako 200 % Qma. V strednej časti Slovenska (horné časti povodí Váh, Hron, Poprad), ale najmä na JZ Slovenska (oblasť Karpát) sa hodnoty pohybovali na úrovni priemerných hodnôt(rozmedzie 80-120 % Qma).

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky – máj 2021

Priemerné denné prietoky v máji nedosahovali extrémne nízke hodnoty. M-dennosť prietokov* na začiatku mesiaca vo väčšej časti hodnotených staníc dosahovala v západnej polovici územia Slovenska rozmedzie Q90-180d až Q180-270d, v niektorých VS až Q270-Q330d. Vo východnej polovici územia prevažovali hodnoty Q30-90d a Q90-180d, v niektorých VS aj viac ako Q30d. V polovici mesiaca sa situácia po výdatných zrážkach zmenila, takmer vo všetkých VS hodnoty priemerných denných prietokov dosahovali úroveň Q30-90d až viac ako Q30d (obr. 2). Ku koncu mesiaca postupne hodnoty priemerných denných prietokov postupne klesali, vo všeobecnosti približne na úroveň aká bola na začiatku mesiaca.

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2  M-dennosť prietokov dňa 17.5.2021

Povodňové situácie

V prvých dňoch mesiaca sme zaznamenali lokálne prehánky a búrky. Intenzívne zrážky spôsobili lokálne vzostupy vodných hladín s krátkodobým dosiahnutím alebo prekročením 1. stupňa povodňovej aktivity (ďalej len SPA) vo vodomerných staniciach Krásny Brod na toku Laborec, Demjata na toku Sekčov (povodie Torysy), v Giraltovciach na Radomke (povodie Tople), v Handlovej na Handlovke a v Bardejovskej Dlhej Lúke na toku Kamenec.

Na tokoch v niektorých vyššie položených povodiach v okolí Tatier bol priebeh vodných hladín ovplyvnený topiacim sa snehom. Z tohto dôvodu bol dosiahnutý a prekročený 1. SPA na vo vodomernej stanici Liptovský Hrádok na toku Belá (2.5. vo večerných hodinách). Ešte počas prvej dekády (v dňoch 5. až 8. a 9.5.) bol dosiahnutý a prekročený 1. SPA vo vodomernej stanici Veľké Kapušany na toku Latorica, vzhľadom na spadnuté zrážky v ukrajinskej časti povodia Latorice (čiastočne aj vďaka topeniu snehových zásob).

Prehánkovú a búrkovú činnosť sme opätovne zaznamenali v úvode druhej májovej dekády. Intenzívne lejaky sa vyskytli najmä v stredoslovenských povodiach. Priniesli lokálne vzostupy vodných hladín, na tokoch však neboli dosiahnuté SPA.

Chladné a vlhké počasie vyvrcholilo v druhej dekáde mesiaca. Zrážkovo najvýraznejší bol pondelok 17.5., kedy frontálna vlna spojená s plytkou tlakovou nížou nad Maďarskom priniesla do celej krajiny trvalý, miestami aj výdatný dážď. Na väčšine územia spadlo od 10 do 40 mm, v centrálnej časti do 65 mm, výnimočne aj viac (obr. 3). Najvyšší denný úhrn zaznamenala zrážkomerná stanica v Demänovskej doline – 86,3 mm.

Obr. 3  Denný úhrn zrážok 17.5.2021

Vodné toky vo väčšine povodí reagovali výraznými vzostupmi a postupne boli dosiahnuté a prekročené 1. až 3. SPA vo viacerých vodomerných staniciach. V priebehu neskorých popoludňajších a večerných hodín, ako aj nasledujúci deň (utorok 18.5.) boli dosiahnuté a prekročené 1. až 3. SPA na viac ako 100 vodomerných staniciach súčasne. Najhoršia povodňová situácia bola v povodí Nitry, Žitavy, horného a stredného Váhu, Hrona, dolného Ipľa (čiastočne aj v ostatných povodiach) a o deň neskôr najmä v povodiach východného Slovenska. Najvýznamnejšie kulminačné prietoky boli dosiahnuté vo vodomerných staniciach: Zlaté Moravce (Hostiansky p.) a Nitrianska Streda (Nitra) na úrovni 50-ročného prietoku (obr. 4). Rieka Nitra vo vodomernej stanici Nové Zámky  kulminovala na úrovni 20-ročného prietoku, rovnako aj Sikenica vo vodomernej stanici Kalinčiakovo, okres Levice (obr. 5). Hydrologická situácia sa v ďalších dňoch upokojila a po zvyšok mesiaca prevládal na tokoch pokles vodných hladín, hoci aj naďalej pretrvávalo vlhké počasie.

 

Obr. 4 a 5  Priebeh vodných hladín v Nitrianskej Strede na Nitre a v Kalinčiakove na Sikenici v druhej májovej dekáde.

 

Obr. 6  Rozvodnený sútok Bystrice a Hrona v Banskej Bystrici (lokalita Hušták)

Máj v podzemnej vode

V mesiaci máj boli vhodné klimatické podmienky na dopĺňanie zásob podzemnej vody. Z hľadiska teploty vzduchu bol máj podnormálny na väčšine územia, ale naopak zrážkovo nadnormálny, na západnom a strednom Slovensku až silne nadnormálny. Tieto klimatické podmienky sa prejavili pozitívne v podzemnej vode a to pozvoľným dopĺňaním zásob, ktoré sa prejavili nárastom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Najvýraznejší  nárast hladín a výdatnosti prameňov v rámci hodnotených objektov sa prejavil 23.5. a to v dôsledku zrážok, ktoré najviac padli v priebehu druhej dekády mája. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov bola nadpriemerná a mierne nadpriemená v 86 % hodnotených objektov v rámci celého územia Slovenska (obr. 7).

Obr. 7  Situácia v podzemnej vode dňa 23.5.2021

Hoci na konci mája dochádza k miernemu poklesu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov, mierne nadpriemerná a nadpriemerná hladina a výdatnosť prameňov predstavuje 79 % z hodnotených objektov v rámci celého územia Slovenska (obr. 8). Celkovo môžeme zhodnotiť mesiac máj v podzemnej vode ako nadpriemerný mesiac.

Obr 8.  Situácia v podzemnej vode dňa 31.5.2021

Záver

Máj 2021 sa po predchádzajúcich mesiacoch marec a apríl, ktoré boli zväčša prietokovo podpriemerné, na väčšine povrchových tokov v hodnotených vodomerných staniciach hydrologicky ukázal ako nadpriemerný. Rozdiel sa prejavil medzi západnou a východnou polovicou územia. Vo východnej polovici boli relatívne hodnoty priemerných mesačných prietokov vyššie ako v západnej. V porovnaní s dlhodobými májovými priemernými mesačnými prietokmi hodnoty vo väčšine hodnotených staníc presahovali 120 % Qma, v značnej časti staníc boli väčšie ako 200 % Qma. Len v oblasti horných častí povodí Váhu, Hrona a Popradu a najmä na JZ Slovenska v oblasti Karpát boli hodnoty v rozmedzí 80-120 % Qma. Hydrologická situácia odpovedala klimatickej situácii, keďže najmä v druhej dekáde mesiaca sa vyskytli vyššie zrážkové úhrny; celkové májové úhrny boli na väčšine územia nadnormálne. Prejavilo sa to aj v doplnení zásob podzemných vôd a to nárastom hladín a výdatností prameňov v hodnotených objektoch. Výdatné zrážky súviseli aj s výskytom povodňových udalostí na veľkej časti územia Slovenska, pričom boli zaznamenané prietoky na úrovni až Q20 až Q50.