Aktuality SHMÚ

Oslavy Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa 2022

22.3.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Oslavy Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa 2022
Hydrológovia, meteorológovia a klimatológovia v týchto dňoch oslavujú. Svetový deň vody (22. marca) a Svetový meteorologický deň (23. marca) sú dôležité najmä pre ich ciele, každoročne si pripomínať význam vody pre ľudstvo a všetky živé organizmy na planéte a uvedomenie si dôležitosti ochrany prírody v súvislosti s klimatickou zmenou. Prinášame vám oficiálne texty k tohtoročným oslavám týchto významných dní.

Svetový deň vody

Svetový deň vody (SDV) sa datuje do roku 1992, kedy Konferencia Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie OSN ustanovilo 22. marec 1993 za prvý Svetový deň vody.

Heslo SDV pre rok 2022 – GROUNDWATER - MAKING THE INVISIBLE VISIBLE – PODZEMNÁ VODA – ODKRYME SKRYTÉ

Podzemnú vodu nevidíme, ale jej vplyv je viditeľný všade a jej nedostatok citlivo vníma každý živý tvor na planéte. Skrytá pod našimi nohami je tichým, nenahraditeľným pokladom, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Takmer všetka sladká voda na svete je voda podzemná. Keď sa dopad klimatických zmien bude stupňovať , podzemné vody budú viac a viac ohrozené a využívanie zdrojov podzemných vôd bude kritickejšie. Musíme spoločne pracovať na trvalo udržateľnom využívaní tohto vzácneho zdroja.

Podzemné vody môžu ostať skryté, ale ich ochrana nesmie zmiznúť z našej mysle.

Výzva pre všetkých vás...

Nakrúťte 60-sekundové video a povedzte nám...

Ako podzemná voda ovplyvňuje váš život?

Je jej dosť?

Je čistá?

Čo je potrebné urobiť na ochranu podzemných vôd?

Podeľte sa o svoj príbeh o podzemnej vode!

Nakrúťte svoj film… nech trvá maximálne jednu minútu.

Podmienky – orientácia na šírku, formálne a pravdivé, v angličtine alebo s anglickými titulkami.  Nezabudnite pridať hashtagy  #MyGroundwaterStory & #WorldWaterDay, nahrajte ich na YouTube alebo Vimeo a pošlite nám odkaz na mygroundwaterstory@un-igrac.org

Ďalšie informácie nájdete na https://www.worldwaterday.org/

 

Svetový meteorologický deň

Svetový meteorologický deň (SMD) si pripomíname každoročne 23. marca ako výročie založenia Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), špecializovanej organizácie OSN so sídlom v Ženeve. Zaoberá sa medzinárodnou spoluprácou a koordináciou na poli meteorológie, klimatológie, hydrológie a súvisiacich vedných disciplín. Slovenská republika je členom tejto organizácie od 13. marca 1993, zastupuje ju SHMÚ.

Heslo SMD pre rok 2022 – EARLY WARNING AND EARLY ACTION – VČASNÉ VAROVANIE A VČASNÁ AKCIA

Extrémne prejavy počasia a zhoršujúci sa prístup k pitnej vode sú v mnohých častiach sveta v dôsledku klimatickej zmeny čoraz častejšie a intenzívnejšie. Viac ako kedykoľvek predtým je ľudstvo vystavené novým rizikám, ktoré prináša nárast populácie, urbanizácia a zhoršovanie životného prostredia. Dnes už nestačia len doteraz používané predpovede počasia, ktoré informujú verejnosť v predstihu niekoľkých hodín. Včasné a kvalitné predpovede môžu prispieť k záchrane životov a živobytia.

Každý tretí človek na planéte stále nedostáva informácie zo systému včasného varovania. Väčšia koordinácia medzi národnými meteorologickými a hydrologickými službami, orgánmi pre zvládanie katastrof a rozvojovými agentúrami je základom lepšej prevencie, pripravenosti, rýchlej a adresnej reakcie pri záchrane životov a majetku.

COVID-19 skomplikoval výzvy, ktorým spoločnosť čelí a oslabil mechanizmy ich zvládania. Pandémia nám ukázala, že napriek  hrozbám globálne prepojeného sveta musíme prijať opatrenia na zníženie rizík spojených s cezhraničným prístupom, aby sme dosiahli pokrok pri riešení globálnych cieľov v oblasti klimatických opatrení, znižovania rizika katastrof a trvalo udržateľného rozvoja.

Byť pripravený a schopný konať v správnom čase a na správnom mieste môže zachrániť mnoho životov, ale tiež živobytie komunít žijúcich v rozvojových krajinách alebo v zaostalých častiach sveta, a to teraz, a aj v budúcnosti.

Svetový meteorologický deň 23. marec 2022 má preto tému Včasné varovanie a včasná akcia. Zdôrazňuje zásadný význam meteorologických, hydrologických a klimatických informácií pre znižovanie rizika katastrof.