Aktuality SHMÚ

Extrémne sucho v marci 2022

5.4.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | MAROŠ TURŇA, LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ, VALÉRIA SLIVOVÁ
 Extrémne sucho v marci 2022
Už na začiatku druhej dekády marca 2022 bolo zrejmé, že na Slovensku sa postupne prejavovali jednotlivé fázy extrémneho sucha. V článku je vyhodnotené aktuálne sucho z pohľadu klimatológie, ako aj hydrológie povrchových a podzemných vôd. Ku dňu zverejnenia článku sa situácia mierne zlepšila, vzhľadom na zrážky v závere marca.

Aktuálny stav meteorologického sucha

Aktuálne prevažujú na Slovensku mierne suché až veľmi suché podmienky. Podľa indexu SPEI je extrémne sucho už na 10 staniciach na západnom Slovensku. Normálne vlahové podmienky sú už len v Bardejove a Tisinci. Podľa indexu SPI je extrémne sucho v Bratislave (na Kolibe, aj na letisku), Kuchyni a Senici. Normálne vlahové podmienky sú ešte prevažne na východe Slovenska, celkovo na 12 staniciach. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší -70 mm v Rimavskej Sobote a približne -55 mm v Bratislave, na letisku a Kolibe a v Kuchyni.

Aktuálny stav pôdneho sucha

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Záhorí pod 10 %, na Podunajskej nížine to je najmenej 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty na Podunajskej nížine 20-30 %, v okolí Bratislavy lokálne len 10-20 %. V celom pôdnom profile je nasýtenie na Podunajskej a Záhorskej nížine miestami v intervale 20-30 %, na juhu stredného a východného Slovenska je to najmenej 30-40 %. Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha lokálne na Záhorí, Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. Výrazné sucho prevažuje na Podunajskej nížine. Výrazné až extrémne sucho (stupeň intenzity S3 až S5) je celkovo na 18,7 % územia. V povrchovej vrstve je situácia vážnejšia. Extrémne sucho je na veľkej časti Záhoria, Kysuciach a lokálne v južnej polovici stredného Slovenska. Celkovo extrémne sucho zasahuje až 2 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné sucho len ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm miestami na Podunajskej nížine. V okolí Pezinka je deficit dokonca až do -100 mm. Na strednom a východnom Slovensku je deficit do -60 mm. Normálne vlahové podmienky sú na 16 % územia. Nadbytok vlahy do +20 mm je v okolí Kežmarku a na Šariši.

Dopady sucha na plodiny

Na základe informácií od odborníkov z praxe, ktoré zbierame a zverejňujeme prostredníctvom portálu www.intersucho.sk, sme prvé hlásenia na sucho zaznamenali v polovici marca. Veterné počasie, dlhodobý vlahový deficit a nočné mrazy spomaľujú celkový vývoj vegetácie. Reportéri hlásia nedostatok pôdnej vlahy, najmä vo vrchnej vrstve pôdy (0-40 cm), stagnujúce oziminy, problém so vzchádzaním už zasiatych jarín, suchom a mrazmi stresujúce ovocné stromy najmä na Podunajskej nížine, Záhorí a v južných okresoch stredného a východného Slovenska. Prvé obavy z neistého výsledku jarného zalesňovania vyjadrujú aj lesníci z južných častí Slovenska vo svojich reportoch.

Hydrologické sucho

V poslednej dekáde marca (k dňu 23.3.2022, obr. 1) na Slovensku vo veľkej časti vodomerných staníc (VS) hodnotených v Monitoringu sucha hodnoty operatívnych priemerných mesačných prietokov nedosahovali ani 40% dlhodobých priemerných marcových hodnôt (Qma,III) za referenčné obdobie 1961-2000.

Obr. 1  Vodnosť priemerných mesačných prietokov k dňu 23.3.2022

V južnej polovici územia prevažovali VS s hodnotami dokonca menšími ako 20% Qma,III, čo predstavuje pre daný mesiac stav extrémneho sucha. Takýto stav prevažoval v hodnotených VS v povodiach Ipeľ (90% hodnotených VS), Bodva (80% VS) a na tokoch sub-povodia Malého Dunaja stekajúcich z Malých Karpát(60% VS). Celkovo sme zaznamenali menej ako 60% Qma,III vo všetkých hodnotených VS v čiastkových povodiach Morava, Malý Dunaj, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád a Bodrog, v ostatných povodiach boli hodnoty Qm,III,20222 takmer vo všetkých VS menšie ako 80% Qma,III,1961-2000.

Relatívne menej zasiahnuté hydrologickým suchom boli teda oblasti v severných oblastiach Slovenska, napríklad povodie Popradu a Dunajca a hornej časti povodia Váhu.

V minulosti boli zimné mesiace (december – február) mesiacmi, v ktorých sa vytvárali zásoby vody hlavne vo forme snehovej pokrývky, ktoré boli potom hlavným zdrojom  zásobovania podzemnej vody v jarných mesiacoch pri topení snehu a jeho pozvoľnej infiltrácií do horninového prostredia. Tieto zásoby vody sa už niekoľko rokov nevytvárajú v dostatočnom množstve ako je tomu aj teraz. Teplé až veľmi teplé zimné mesiace s nedostatkom zrážok či už v tuhej alebo kvapalnej forme negatívne ovplyvnili stav podzemnej vody. Na základe online monitoringu sucha v podzemnej vode je možné konštatovať, že ku dňu 27.3. hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie a nižšie ako je dlhodobý normál ich referenčného obdobia 1981-2010 prevládajú takmer vo všetkých povodiach s výnimkou Moravy a horného toku Váhu. (obr. 2).

Obr. 2 Stav podzemnej vody ku dňu 27.3.

Jarná vyššia vodnosť je dôležitá pre dopĺňanie zásob podzemnej vody ako aj pôdnej vlhkosti a preto jej aktuálny nedostatok môže mať v prípade pretrvávania nepriaznivých zrážko-odtokových podmienok aj v ďalších týždňoch nepriaznivý dopad pre poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo.