Aktuality SHMÚ

Apríl 2022 - zhodnotenie mesiaca

10.5.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Apríl 2022 - zhodnotenie mesiaca
Apríl 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke podľa normálu 1991 – 2020 ako podnormálny (studený) až silne podnormálny (veľmi studený). Priemerná územná odchýlka mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 – 2020 bola v apríli -2,2 °C. Apríl 2022 bol teplotne podnormálny aj v porovnaní so štandardným normálom 1961 – 1990 (územný priemer odchýlky -1,1 °C). Prevažne meridionálny charakter atmosférickej cirkulácie viedol, podobne ako v marci 2022, k veľmi kontrastnej priestorovej distribúcii teplotných odchýlok v Európe. Relatívne chladnejšie bolo v celom regióne strednej Európy, Pobaltia a západného Ruska (zaujímavosťou boli aj opätovne chladnejšie podmienky v priestore Iberského polostrova). Naopak, relatívne teplejšie bolo na Britských ostrovoch, a predovšetkým na východnej a juhovýchodnej periférii Európy, kde dosahovali odchýlky mesačnej teploty vzduchu aj viac ako +5,0 °C. Atmosférické zrážky sa síce v priebehu apríla 2022 vyskytovali na Slovensku pravidelnejšie ako v marci, no ich celkové mesačné úhrny boli aj v apríli v niektorých regiónoch podobne nízke ako predošlom mesiaci. Z hľadiska mesačného úhrnu zrážok bol apríl podľa normálu 1991 – 2020 zrážkovo silne podnormálny (veľmi suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký).


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Prvé dva dni mesiaca sa nad našou oblasťou vlnilo výrazné frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou siahajúcou od Ukrajiny až nad centrálne Stredomorie. Neskôr sa k nám v studenom vzduchu od západu rozšíril okraj tlakovej výše. Ten následne zoslabol a od 5.4. sme sa dostali pod vplyv rozsiahlej tlakovej níže nad severnou časťou Európy. Jej stred sa udržiaval až do 10.4. zväčša nad centrálnou Škandináviou.

V období od 11.4. do 13.4. sa nad strednou Európou a postupne aj Pobaltím nachádzala tlaková výš. Jej stred sa neskôr presunul ďalej na východ a 15.4. nás prechodne ovplyvňovala brázda nízkeho tlaku od severovýchodu.

V období od 16.4. do 18.4. k nám od severozápadu zasahovala tlaková výš a po jej prednej strane k nám od severovýchodu prúdil chladný vzduch. V ďalších dňoch sa nad strednou Európou udržiavalo nevýrazné tlakové pole. Od 21.4. do 24.4. k nám od západu zasahovala tlaková níž. V záverečných dňoch mesiaca k nám od severozápadu až severu zasahoval tlaková výš, ktorej stred sa nachádzal nad Britskými ostrovmi a Pobaltím.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Apríl 2022 bol na Slovensku v porovnaní s normálom 1991 – 2020 teplotne podnormálny (studený) až silne podnormálny (veľmi studený). Územný priemer odchýlky mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 – 2020 bol v apríli -2,2 °C. Ako podnormálny skončil apríl 2022 dokonca aj v porovnaní s chladnejším normálom 1961 – 1990 (-1,1 °C). Najväčšiu zápornú odchýlku mesačnej teploty vzduchu (od normálu 1991 – 2020) sme zaznamenali v Orechovej (-2,9 °C), Michalovciach (-2,8 °C) a v Martine (-2,7 °C). Najmenšiu zápornú odchýlku sme zaregistrovali na stanici Bratislava-letisko (-1,4 °C). Na väčšine územia Slovenska boli odchýlky od normálu 1991 – 2020 nižšie ako -2,0 °C.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v apríli 2022 prevažne v intervale od 6,0 do 9,0 °C. Teplejšie bolo len na meteorologických staniciach Bratislava-letisko (10,3 °C), Žihárec (10,2 °C), Hurbanovo (10,0 °C), Bratislava-Koliba (9,4 °C) a Nitra-Veľké Janíkovce (9,4 °C). Naopak, chladnejšie bolo, okrem vysokohorských polôh, na staniciach Oravská Lesná (2,9 °C), Telgárt (3,5 °C), Poprad (5,1 °C), Podolínec (5,2 °C) a Liptovský Mikuláš (5,5 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota napr. na Lomnickom štíte -6,5 °C a na Chopku -3,7 °C.

Na rozdiel od predošlého marca 2022, sa v priebehu apríla častejšie a najmä pravidelnejšie vyskytovali obdobia s podnormálnymi až silne podnormálnymi dennými teplotami vzduchu, bolo to predovšetkým v období 1.-5.4., 10.-12.4. a nakoniec 16.-22.4.2022. Absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 m n. m. bola nameraná 4.4.2022 v obci Tatranská Kotlina – Rakúske Lúky, a to -11,2 °C (na Lomnickom štíte to bolo až -17,5 °C dňa 3.4). Pod hranicou -11 °C klesla teplota vzduchu napr. aj v Tatranskej Javorine -11,6 °C a Podbanskom -11,1 °C. Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 23,7 °C v Brezovici nad Torysou dňa 14.4.2022.
 

Atmosférické zrážky

Apríl bol podľa normálu 1991 – 2020 zrážkovo silne podnormálny (veľmi suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Aj napriek tomu, že sa v priebehu apríla vyskytovali atmosférické zrážky pravidelnejšie ako v predošlom mesiaci (marec 2022), celkové mesačné úhrny dosiahli v niektorých regiónoch podobne nízke hodnoty ako v marci, čo znamená, že sa zrážkový deficit v týchto oblastiach ani v apríli významnejšie nezmiernil. Príkladom tohto stavu boli oblasti na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny, na Záhorí, prípadnej aj strednom a dolnom Považí. Percento normálu mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 162,1 % v Boľkovciach (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo 149,3 %) a najnižšie 44,6 % v Bardejove (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo 42,0 %).

Mesačný úhrn atmosférických zrážok bol v apríli prevažne v intervale od 30 do 60 mm, menej to bolo len v oblasti Podunajskej nížiny, Záhoria, stredného a dolného Považia, ojedinele aj v niektorých oblastiach na východe Slovenska. Najnižší mesačný úhrn zrážok bol 16,6 mm v Kolárove. Mesačný úhrn zrážok nižší ako 20 mm bol v Gabčíkove 18,0 mm, Sládkovičove 18,2 mm, Radošovciach  19,2 mm, Bardejove 19,3 mm a Blahovej 19,3 mm. Najvyšší mesačný úhrn zrážok mimo vysokohorských polôh bol nameraný v Jasnej 102,2 mm. Nad 85 mm bol mesačný úhrn zrážok aj na staniciach: Oravská Lesná 96,9 mm, Vyšná Boca 91,1 mm, Liesek 90,1 mm a Vrátna 87,8 mm.

Nepriaznivý zostáva deficit zrážok k 30.4.2022 práve v regiónoch, kde bolo aj v apríli menej zrážok. Príkladom bola Senica, kde od 1.1.2022 do 1.5.2022 zaznamenali iba 77 mm zrážok a v tomto období tam aj deficit zrážok dosiahol presne rovnakú hodnotu, 77 mm, podobne to bolo aj v Bratislave na letisku, kde v období od 1.1.2022 do 1.5.2022 zaznamenali 71 mm zrážok a ich deficit tam v tomto období dosiahol 74 mm. V Hurbanove spadlo od 1.1.2022 do 1.5.2022 77 mm zrážok a ich deficit tam v tomto období dosiahol 57 mm a podobné to bolo aj v Nitre, kde v období od 1.1.2022 do 1.5.2022 zaznamenali 88 mm zrážok a ich deficit tam v tomto období dosiahol 45 mm. Na juhu východného Slovenska sú v období od 1.1.2022 do 1.5.2022 tiež zaznamenané deficity zrážok, ale sú výrazne nižšie ako na západnom Slovensku.
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 09.05.2022.

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.4. - 30.4.2022 podľa reanalýzy ECMWF.
 

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1991 - 2020) v období 1.4. - 30.4.2022 (zdroj: ECMWF ERA5).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1991 - 2020) v období 1.4. - 30.4.2022 (zdroj: ECMWF ERA5).
 

▲ Obr. 3: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v apríli 2022 od normálu 1991 - 2020 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1991 - 2020 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 4: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.4. - 30.4.2022 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1991 - 2020 na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.4. - 30.4.2022; v prílohe je k dispozícii rastrový diagram za obdobie od 1.1. do 09.05.2022 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 6: (vľavo) Denný úhrn atmosférických zrážok [mm] a (vpravo) vývoj celkovej výšky snehovej pokrývky [cm] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.4. - 30.4.2022; v prílohe je k dispozícii vývoj priemerných úhrnov zrážok v základných povodiach SR v období od 1.1 do 09.05.2022 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 7: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v apríli [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2022 (Chopok 1955 - 2022; zdroj: SHMÚ).