Aktuality SHMÚ

Prejavy sucha v lesných porastoch buka lesného v pohorí Považský Inovec

27.7.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF ROZKOŠNÝ, MAROŠ TURŇA, JOZEF PECHO
Prejavy sucha v lesných porastoch buka lesného v pohorí Považský Inovec
Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov v niektorých južne situovaných pohoriach na Slovensku. Výrazné negatívne dopady na ostatné dreviny síce zatiaľ neboli pozorované, no v prípade, že nepriaznivé poveternostné podmienky (sucho a vysoké teploty vzduchu) budú aj naďalej pretrvávať v priebehu tohtoročného leta, predpokladáme, že symptómy väčšieho stresu sa začnú prejavovať už v najbližších týždňoch aj v prípade iných druhov lesných drevín.

Na základe týždenných správ v rámci monitoringu sucha (Intersucho), ktoré zasielajú naši reportéri, pozorujeme v posledných týždňoch vo viacerých regiónoch Slovenska pomerne výrazné dopady sucha na lesných porastoch, predovšetkým buka lesného (Fagus silvatica L.; Obr. 1). Vplyvom výrazného deficitu pôdnej vlhkosti a vysokých teplôt vzduchu sme zaznamenali letné žltnutie listov, a to najmä v prípade starších porastoch buka lesného (Obr. 1 vpravo). Zasiahnutá je najmä oblasť Považského Inovca a Vtáčnika. Sčasti má na žltnutie a opad listov vplyv aj bohatá semenná úroda, ktorú sme zaznamenali v tomto roku. Zamestnanci Lesníckej ochranárskej služby (Národné lesnícke centrum) pozorovali podobný prejav sucha na lesných porastoch v pohorí Vtáčnik [na tomto odkaze možno vidieť krátke video]. Výrazné negatívne dopady na ostatné dreviny síce zatiaľ neboli pozorované, no v prípade, že nepriaznivé poveternostné podmienky (sucho a vysoké teploty vzduchu) budú aj naďalej pretrvávať v priebehu leta, predpokladáme, že symptómy väčšieho stresu sa začnú prejavovať už v najbližších týždňoch aj v prípade iných druhov lesných drevín.

Výrazne znížená kondícia vegetácie (najmäv dôsledku sucha) je dlhodobejšie pozorované takmer na celom území Slovenska a Maďarska, významná je však aj v Nemecku a Rumunsku (Obr. 2). Na území Slovenska je najhoršia kondícia vegetácie na úrovni 65 až 75 % normálneho stavu, a to práve na západnom Slovensku a v juhozápadnej časti stredného Slovenska.
 

▲ Obr. 1: Výrazné letné žltnutie listov buka lesného v dôsledku sucha a vysokých teplôt vzduchu, Považský Inovec (foto z dňa 22.7.2022).
 

▲ Obr. 2: Stav vegetácie v Európe k 24.7.2022 (www.intersucho.sk).
 

Deficit atmosférických zrážok sa v oblasti Považského Inovca a Vtáčnika prehlbuje už od septembra 2021, pričom tento negatívny vývoj v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku zrážok v kombinácii s prevahou teplotne nadnormálnych mesiacov sa potvrdzuje aj v tomto roku (Obr. 3). Významne k tomu prispela aj teplá zima 2021/2022, ktorá sa najmä v južnej polovici Slovenska vyznačovala nedostatkom prírodného snehu (dokonca aj vo vyššie položených polohách niektorých pohorí). V období posledných desiatich mesiacov (september 2021 – jún 2022), boli s výnimkou februára 2022 všetky mesiace zrážkovo normálne alebo podnormálne. Relatívne najsuchšie boli v oblasti Považského Inovca a Vtáčnika mesiace október 2021 (25 – 30 % normálu mesačného úhrnu) a marec 2022 (40 – 50 % normálu mesačného úhrnu; Obr. 4). Napríklad na meteorologickej stanici v Piešťanoch dosiahol úhrn atmosférických zrážok za obdobie september 2021 – júl 2022 (k 25.7.2022) len 316,6 mm, čo je len 61 % normálu za toto obdobie (od začiatku tohto roka tu dosiahol úhrnu zrážok len 187 mm, čo je len 56 % normálu obdobia január – júl). Veľmi podobne je na tom aj zrážkomerná stanica v Zlatníkoch, kde za rovnaké obdobie zaznamenali úhrn 439,6 mm (66 % normálu). K výrazným prejavom dopadov sucha na lesné spoločenstvá v uvedenej oblasti v období posledného mesiaca prispeli aj mimoriadne nadnormálne teploty vzduchu, ktoré sa vyskytli na konci júna a v druhej polovici júla. Konkrétne išlo o dve samostatné vlny horúčav v období od 26.6. do 1.7.2022 a neskôr od 19.7. do 23.7.2022 (Obr. 5), počas ktorých maximálna denná teplota vzduchu v uvedenej oblasti miestami dosiahla hodnoty aj viac ako 36 °C.
 

▲ Obr. 3: Vývoj denného kumulatívneho úhrnu atmosférických zrážok na meteorologickej stanici v Piešťanoch (vľavo) a na zrážkomernej stanici v Zlatníkoch (vpravo) v období rokov 1991 - 2021 a v roku 2022 (červená); stav k 25.7.2022 [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 4: Odchýlka mesačného úhrnu atmosférických zrážok v Piešťanoch (vľavo) a v Prievidzi (vpravo) v období rokov 2021 a 2022 (v % normálu 1991 - 2020) [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 5: Vývoj odchýlky priemernej dennej (vľavo) a maximálnej (vpravo) dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1961 - 1990 pre teplé a chladné anomálie na meteorologickej stanici v Piešťanoch v období od 1.9.2021 do 25.07.2022 [Zdroj: SHMÚ].
 

Intenzita sucha v oblasti Považského Inovca a Vtáčnika je aktuálne na úrovni extrémneho sucha, pričom tento stav trvá s krátkymi prestávkami od polovici júna 2022 (Obr. 6 vľavo). Relatívne nasýtenie je v pôdnom profile do 100 cm nižšie ako 10 % už od začiatku júla 2022, čo je už hranica blízko bodu vädnutia. Vývoj intenzity sucha na celom Slovensku je znázornený v grafe na Obr. 6 (vpravo). Zhoršenie nastalo najmä v  júni a v júli. K poslednému termínu je extrémne sucho na približne 60 % územia Slovenska a sucho rôznej intenzity na 99 % územia. Príčinou nie je len nedostatok zrážok, ale aj ostatné vplyvy, ako napr. nízka relatívna vlhkosť vzduchu, dlhodobo vysoké hodnoty slnečného svitu a vysoké teploty vzduchu, čo má za následok zvýšenie výparu. Na meteorologických staniciach Piešťany a Topoľčany bol potenciálny výpar za jún 2022 až 160 mm a za júl 2022 je to do 24.7. zatiaľ 130-140 mm, čo predstavuje približne 120 až 125 % normálu 1991 – 2020 v danej oblasti.

▲ Obr. 6: (vľavo) Stav sucha v rôznych pôdnych profiloch k 24. 7. 2022 na Slovensku; (vpravo) vývoj intenzity sucha rôzneho stupňa na území Slovenska v % plochy v období od 8.5. do 24.7.2022 (www.intersucho.sk).