Aktuality SHMÚ

Do koryta Bodvy sa vrátila voda

3.8.2022 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | KOLEKTÍV HYDROLÓGOV RS SHMÚ, KOŠICE
Do koryta Bodvy sa vrátila voda
V období počas malej vodnosti boli vykonané merania prietokov vo vodomerných staniciach v povodiach Bodrog a Hornád za účelom zaznamenávania minimálnych prietokov.

Priemerné mesačné prietoky sa na takmer celom území východného slovenská pohybujú pod úrovňou 40% až 20% dlhodobého mesačného pomeru.

 

Obr. 1 Percentuálna hodnota priemerného mesačného prietoku za mesiac júl  k dlhodobej hodnote priemerného mesačného prietoku

V povodí Bodrog sa vyskytovali prietoky v monitorovacích objektoch na úrovni Q355d-Q364d a pod Q364.

 

Obr. 2 M-denné prietoky v hornej časti povodia Bodrog k 29.7.2022

 

Na objekte Hanušovce nad Topľou – Topľa (pozorovanie od r. 1931) bol priamym meraním nameraný prietok Q = 1,049 m3.s-1. Hodnota nameraného prietoku je na úrovni Q364 denného prietoku.

Na toku Giraltovce v profile Radomka (pozorovanie od r. 1980) bol priamym meraním nameraný prietok Q = 0,074 m3.s-1. Hodnota nameraného prietoku je pod úrovňou Q364 denného prietoku.

Na toku Jasenovce v profile Oľka (pozorovanie od r. 1957) bol priamym meraním nameraný prietok Q = 0,023 m3.s-1. Hodnota nameraného prietoku je pod úrovňou Q364 denného prietoku a na úrovni zaznamenané historické minimum z roku 2018.

V povodí Hornád sme zaznamenali prietoky na úrovni historických mimín.

Na toku Svinica v profile Svinica (pozorovanie od r. 1973) bol nameraný prietok Q = 0,001 m3.s-1. Hodnota nameraného prietoku je pod úrovňou Q364 denného prietoku a na úrovni zaznamenané historické minimum z roku 2007 a 2009.

Na toku Olšava v profile Bohdanovce (pozorovanie od r. 1966) bol nameraný prietok Q = 0,004 m3.s-1. Hodnota nameraného prietoku je pod úrovňou Q364 denného prietoku a pod úrovňou zaznamenané historické minimum z roku 2007.

Stav k 1.8.2022

Výskyt zrážok 30. a 31. júla na celom území východného Slovenska sa prejavil v miernom zlepšení hydrologickej situácie a zmierneniu sucha na vodných tokoch. V horných častiach povodí sa zlepšenie situácie prejavilo výraznejšie.  V dolných úsekoch povodí ovplyvní dotekanie vody vsakovanie do pôdy a výpar.

Zlepšenie hydrologickej situácie je možné pozorovať na obrázkoch nižšie.

Obr. 3 M-denné prietoky k 29.07.2022

 

Obr. 4 M-denné prietoky k 31.07.2022

 

Prispenie úhrnu zrážok k zlepšeniu hydrologickej situácie možne najlepšie pozorovať na návrate vody do koryta rieky Bodva v profile Moldava nad Bodvou.

Obr. 5 Rieka Bodva v profile Moldava nad Bodvou