Aktuality SHMÚ

Informácia o smogovej situácii pre prízemný ozón

18.8.2022 | SHMÚ | OZNAM | JANA MATEJOVIČOVÁ
Informácia o smogovej situácii pre prízemný ozón
V stredu 17.8.2022 bolo vydané oznámenie o vzniku smogovej situácii pre prízemný ozón pre Bratislavu a okolie. V priebehu štvrtka koncentrácie v Bratislave mierne poklesli V piatok neočakávame v tejto oblasti zvýšenie koncentrácií prízemného ozónu. Platnosť upozornenia sa končí v piatok 19.8.2022 o 19 hodine.

V stredu 17.8.2022 sme vydali oznámenie o vzniku smogovej situácie pre prízemný ozón pre oblasť Bratislava a okolie, keďže priemerná hodinová koncentrácia, nameraná na monitorovacej stanici na Jeséniovej ulici v Bratislave presiahla   180 µg/m3.

Vo štvrtok sa situácia v Bratislave a okolí mierne zlepšila, maximálna koncentrácia prízemného ozónu nameraná 18.8.2022 v Bratislave na Jeséniovej ulici mala hodnotu 149 µg/m3,  už nebola prekročená  hodnota  informačného prahu (Maximálna koncentrácia nameraná v stredu bola 186 ug/m3). 

V sobotu by mal prechádzať cez naše územie studený front, potom by koncentrácie ozónu mali poklesnúť výraznejšie.

Aktuálny vývoj môžete sledovať na stránkach https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_mapy

a https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis.

V období, kedy sú zvýšené hodnoty ozónu, by najmä osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy mali obmedziť pobyt a fyzickú námahu vonku. Najvyššie koncentrácie môžeme očakávať popoludní (v závislosti od meteorologickej situácie, medzi 14 - 18 hodinou). 

Prízemný ozón vzniká chemickými reakciami z iných znečisťujúcich látok, ktoré nazývame prekurzory ozónu (oxid uhoľnatý alebo prchavé organické látky a oxidy dusíka). Významnú úlohu zohráva aj prenos z vyšších vrstiev atmosféry, preto je na  horách vo vysokých nadmorských výškach v priemere viac ozónu a jeho koncentrácie sa počas roka menia menej než v nížinách, kde vzniká zo spomínaných látok, ktorých zdrojmi je cestná doprava, energetika, priemysel a v prípade prchavých organických látok aj vegetácia. Chemické reakcie pri ktorých vzniká ozón závisia od UV-B žiarenia, preto sa najvyššie koncentrácie vyskytujú najmä v horúcich letných dňoch. Oxidy dusíka, ktorých zdrojom je najmä cestná doprava, však ozón aj rozkladajú, preto sa najvyššie koncentrácie obvykle nenachádzajú v blízkosti rušných cestných komunikácií a parkovísk. Ozón sa tiež môže prenášať na relatívne veľké vzdialenosti v horizontálnom smere. 

Poznámka: Na web stránke https://www.shmu.sk/sk/?page=?page=1&id=oko_varovny_system sa nachádzajú informácie o smogovom varovnom systéme a podmienkach vydávania a rušenia výstrah a oznámení.