Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2023

20.9.2023 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2023
August 2023 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako normálny až veľmi teplý, zrážkovo na väčšine nášho územia ako normálny až veľmi vlhký mesiac. (1) Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako normálne vodný vo väčšine sledovaných vodomerných staníc. Počas mesiaca boli dosiahnuté stupne povodňovej aktivity vo viac ako 50 sledovaných staniciach, zaznamenali sme aj výrazné prekročenie 3. stupňa povodňovej aktivity. V podzemnej vode bol august 2023 celkovo hodnotený ako priemerný – mierne nadpriemerný mesiac. Obr. Zlatovský potok, Trenčín, fotka je z 11.8.2023

August 2023 v povrchových vodách

V mesiaci august 2023 sa priemerné mesačné prietoky (Qm) vo väčšine sledovaných vodomerných staníc (VS) na západe Slovenska, v povodí Moravy, Dunaja a dolného Váhu, zaradili do kategórie extrémne suchý (Qm < 20 % Qma,1961-2000) až výrazne podnormálny mesiac (Qm < 60 % Qma,1961-2000). Toky na strednom a východnom Slovensku boli aj tento mesiac vodnejšie. V povodiach horného Váhu, Hrona, Nitry a Ipľa prietoky vo väčšine VS spadali do kategórií podnormálne až nadnormálne vodný mesiac (60 - 120 % Qma,1961-2000), v povodí Slanej, Bodvy a Popradu do kategórii nadnormálne až výrazne vodný mesiac (120 - 200 % Qma,1961-2000), miestami do kategórie extrémne vodný mesiac (Qm > 200 % Qma,1961-2000). V povodí Bodrogu a Hornádu sa priemerné mesačné prietoky vo väčšine VS zaradili do kategórii normálne až nadnormálne vodný mesiac (80 - 160 % Qma,1961-2000) (Obr. 1).

Obr.  1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-VIII/2023/Qma-VIII/1961-2000 (%)) - august 2023

Z hľadiska posúdenia priemerných denných prietokov boli na začiatku augusta dosiahnuté hodnoty kategórie M-dennosti* väčšie ako Q30d najmä na severnej a strednej časti územia Slovenska. Na východnom území Slovenska, v povodí Bodrogu boli dosiahnuté hodnoty prietokov kategórii M-dennosti Q90-180d a Q180-270d. Vo VS v povodiach oblasti Malých Karpát, stredného Váhu a Nitry hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 180 - 355-denných (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr.  2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 6.8.2023

Situácia sa počas druhej dekády z hľadiska vodnosti postupne menila. Hodnoty priemerných denných prietokov dosahovali hodnoty kategórii M-dennosti Q180-270d až Q355-364d, ojedinele miestami nižšie ako Q364d. Vzhľadom na nižšie priemerné mesačné teploty a vyššie mesačné úhrny zrážok boli v povodiach Slanej, Popradu, Hornádu a Bodvy dosiahnuté hodnoty kategórii Q30-90d a Q90-180d (Obr. 3).

Obr.  3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 26.8.2023

Ochladenie na konci mesiaca a ojedinelé intenzívne búrky ovplyvnili najmä územie na východe Slovenska, kde už aj v povodí Bodrogu prietoky dosahovali hodnoty kategórii M-dennosti Q30-90d až Q180-270d. Vo VS v povodiach Nitry, Váhu, Hrona a Ipľa hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 180 - 364-denných  (Obr. 4).

Obr.  4 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 31.8.2023

Povodňové situácie

V mesiaci august 2023 sme zaznamenali výdatný dážď v spojitosti s regionálnou povodňovou situáciou v prvej dekáde mesiaca. Priebeh poveternostnej a hydrologickej situácie bol výrazne odlišný v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Plošná zrážková činnosť sa s krátkymi prestávkami opakovala až do prvého augustového víkendu, kedy došlo k jej vyvrcholeniu, postupnému nasýteniu povodí a k zhoršeniu hydrologickej situácie na tokoch. Ťažiskom zrážok boli predovšetkým povodia na pomedzí stredného a východného Slovenska: povodie Slanej a Rimavy, Hornádu, Popradu a čiastočne aj horného Váhu a horného Hrona (Obr. 5). Na niektorých zrážkomerných staniciach boli počas tejto cyklonálnej situácie zaznamenané významné krátkodobé, ale aj kumulatívne - viacdenné úhrny zrážok. Za pozornosť stojí aj veľkosť plochy, na ktorej boli dosiahnuté kumulatívne úhrny nad 100 mm.

 

Obr.  5 Kumulatívne úhrny zrážok počas cyklonálnej situácie v prvej dekáde augusta

Vzhľadom na takto vysoké úhrny zrážok došlo v uvedených povodiach na tokoch k výrazným vzostupom hladín spojených s dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity (SPA). Najmä v dňoch 5.8. až 7.8. sme na bezmála 50 vodomerných staniciach zaznamenali hladinu na úrovni 1. až 3. SPA (Tab. 1), lokálne aj s významnými až rekordnými hodnotami kulminačných prietokov. Z nich najvýznamnejší bol dosiahnutý 6.8. v skorých ranných hodinách v Plešivci na toku Štítnik, a to až na úrovni 100-ročného prietoku pri výraznom prekročení 3. SPA (Obr. 6). Ide o rekordnú hodnotu prietoku v tejto stanici od začiatku meraní v roku 1968. Kulminácie na úrovni 20-ročného prietoku boli v spomínaných dňoch dosiahnuté v Dobšinej na Dobšinskom potoku, v Bretke na Slanej a v Hranovnici na Hornáde. Detailný popis tejto povodňovej situácie bude čoskoro dostupný v pripravovaných mimoriadnych povodňových správach, nájdete ich na našej webovskej stránke.

Obr.  6 Priebeh vodného stavu vo vodomernej stanici Plešivec – Štítnik počas povodňovej situácie

V ďalšom priebehu mesiaca sa hydrologická situácia upokojila. Lokálne konvektívne zrážky sa začali objavovať v priebehu tretej augustovej dekády, avšak bez významnejších dosahov na priebeh vodných hladín.

Pri prechode frontálneho systému počas poslednej augustovej soboty došlo najmä v povodí stredného a horného Váhu k výrazným vzostupom hladín na tokoch a k výskytu sprievodných povodňových javov mimo tokov. 1. a 2. SPA boli krátkodobo prekročené na troch staniciach v povodí hornej Oravy.

V závere mesiaca sa vyskytla výrazná zrážková činnosť aj v povodí Dunaja v alpskej oblasti, čo malo za následok výrazný vzostup aj na jeho slovenskom úseku. 1. SPA bol prechodne dosiahnutý v Bratislave a Gabčíkove (Tab. 1).

Tab.  1 Zaznamenané SPA na monitorovaných vodomerných staniciach počas augusta 2023

August 2023 v podzemnej vode

Prvý augustový deň (Obr. 7) bol zaradený celkovo medzi priemerné – mierne podpriemerné mesiace. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie a nižšie ako je ich hodnota Q10 (1981-2010) (červená farba) a Q40 (1981-2010) (oranžová farba) sa vyskytovali hlavne v povodí Váhu, Hrona, Ipľa a Bodrogu. Naopak nadpriemerná a miene nadpriemerná hladina a výdatnosť prameňov zodpovedajúce hodnote rovnej a vyššej ako je Q90 (1981-2010) sa vyskytovali hlavne v povodí Moravy, Slanej, Bodvy a Hornádu.

Obr.  7 Situácia v podzemnej vode na začiatku augusta

Najbohatšia na zrážky bola na celom území prvá dekáda, kedy sa vyskytli aj významné jednodňové zrážky. Najvýznamnejší zrážkový deň bol 5.8., ktorý sa výraznejšie prejavil v podzemne vode 7.8. (Obr. 8). V povodí horného Váhu, Popradu, hornej časti Hrona, Slanej, Ipľa a aj Bodrogu došlo k nárastu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. V týchto povodiach prevládali hlavne nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny a výdatnosti prameňov.

Obr.  8 Situácia v podzemnej vode 7.8.2023

Druhá dekáda bola na celom území na zrážky nevýrazná, zväčša len s nepatrnými zrážkami, okrem 17.8. V podzemnej vode dochádzalo k miernym poklesom, ale v povodí Slanej, Bodvy, Popradu a horného Váhu prevládali nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny a výdatnosť prameňov (Obr. 9).

Obr.  9 Situácia v podzemnej vode 19.8.2023

Záver mesiaca bol v podzemnej vode zhodnotený celkovo ako priemerný. Nadpriemerná a miene nadpriemerná hladina a výdatnosť prameňov zodpovedajúce hodnote rovnej a vyššej ako je Q90 (1981-2010) (modrá farba) sa vyskytovali hlavne v povodí Moravy, Slanej, Bodvy, Popradu a Hornádu. Naopak hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie a nižšie ako je ich hodnota Q10 (1981-2010) (červená farba) a Q40 (1981-2010) (oranžová farba) sa vyskytovali hlavne v povodí Váhu, Hrona a Bodrogu (Obr. 10).

Obr.  10 Situácia v podzemnej vode 31.8.2023

Záver

August 2023 sa prejavil na Slovensku po teplotnej stránke ako normálny až silne nadnormálny a zrážkovo na väčšine územia Slovenska ako normálny až mimoriadne nadnormálny mesiac. (1)

Z hľadiska priemerných mesačných prietokov hodnotíme august ako suchý mesiac v povodiach na západnom území Slovenska, až nadnormálne vodný mesiac v povodiach na strednom Slovensku. Oproti minulému roku, kedy bol august 2022 (2) hodnotený ako mimoriadne suchý mesiac takmer v 60 % hodnotených VS, bola situácia z hľadiska mesačnej vodnosti priaznivejšia vo väčšine sledovaných VS v povodiach. V porovnaní s minulým rokom sa august 2023 javí ako vodnejší vo všetkých hodnotených VS, najmä v povodiach stredného a východného Slovenska.  

V prvej dekáde mesiaca sme zaznamenali výdatný dážď v spojitosti s regionálnou povodňovou situáciou predovšetkým v povodiach na pomedzí stredného a východného Slovenska. Tieto boli spojené s výrazným vzostupom hladín s dosiahnutím SPA vo viac ako 50 vodomerných staniciach na úrovni 1. až 3. SPA, lokálne s rekordnými hodnotami kulminačných prietokov.

August 2023 bol v podzemnej vode celkovo hodnotený ako priemerný – mierne nadpriemerný mesiac. V rámci jednotlivých povodí prevládali nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny a výdatnosť prameňov v povodiach Bodva, Hornád, Morava a Slaná. Priemerné hladiny a výdatnosť prameňov prevládali v povodiach Váhu, Hrona, Ipľa a Bodrogu. Od začiatku mesiaca do konca mesiaca došlo k nárastu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na 79 % hodnotených objektov. V porovnaní s minuloročným augustom, ktorý bol hodnotený ako podpriemerný, teda suchý mesiac, môžeme skonštatovať, že v auguste 2023 bola situácia v podzemnej vode priaznivá. V auguste 2022 sa sucho vyskytovalo na celom území s výnimkou povodia Moravy (2).

 

Odkazy

1. Predbežné zhodnotenie mesiaca AUGUST 2023. https://www.facebook.com/shmu.sk. [Online] 05. 09. 2023. [Dátum: 06. 09. 2023.] https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid0375CRFZLSnHW43AFaFZH1UiGymfhyxU6x3gFKtmhNmQVLuPEtJPLsE2jVFJ2cHm11l.

2. Úsek hydrologická služba, Úsek centrum predpovedí a výstrah. Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2022. shmu.sk. [Online] 14. 09. 2022. [Dátum: 05. 09. 2023.] https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1264.