Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie posledného mesiaca hydrologického roka 2023

20.11.2023 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie posledného mesiaca hydrologického roka 2023
Október, posledný mesiac hydrologického roka 2023, skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako veľmi teplý až mimoriadne teplý mesiac a z hľadiska zrážok ako normálne až mimoriadne vlhký mesiac. (1) Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako podnormálne až normálne vodný mesiac. Na konci mesiaca boli v sledovaných staniciach dosiahnuté 1. a 2. stupne povodňovej aktivity. V podzemnej vode bol október 2023 celkovo hodnotený ako mierne podpriemerný mesiac. Obr. Most Márie Valérie v Štúrove pri vodomernej stanici Štúrovo-Dunaj, fotené 4.10.2023

Október 2023 v povrchových vodách

Vo väčšine sledovaných vodomerných staníc (VS), najmä v povodiach Váh, Hron, Slaná, Poprad, Hornád, Bodva a Bodrog sa priemerné mesačné prietoky (Qm) v mesiaci október 2023 zaradili do kategórie normálne vodný mesiac (80 - 120 % Qma,1961-2000). V povodí Ipľa a dolného Váhu prietoky vo väčšine VS spadali do kategórií výrazne podnormálne až normálne vodný mesiac (40 - 120 % Qma,1961-2000), miestami do kategórie extrémne suchý mesiac (0 - 20 % Qma,1961-2000). Vo väčšine sledovaných staníc v povodí Moravy sa priemerné mesačné prietoky zaradili do kategórie suchý až podnormálne vodný mesiac (20 - 80 % Qma,1961-2000) (Obr. 1).

Obr.  1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-X/2023/Qma-X/1961-2000 (%)) - október 2023

Z hľadiska posúdenia priemerných denných prietokov v prvej polovici októbra boli dosiahnuté hodnoty kategórie M-dennosti* Q90-180d až Q355-364d. V povodiach Moravy, Váhu a Bodvy boli dosiahnuté hodnoty prietokov kategórie M-dennosti Q180-270d až Q355-364d vo väčšine sledovaných VS. V povodiach horného Váhu, horného Hrona, Slanej a Bodrogu hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 270 - 330-denných. V povodí Popradu, Hornádu a miestami v povodí Slanej boli dosiahnuté hodnoty kategórie Q90-180d (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr.  2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 3.10.2023

Situácia sa počas druhej dekády mesiaca z hľadiska vodnosti výrazne nemenila. V tretej dekáde hodnoty priemerných denných prietokov dosahovali hodnoty kategórií M-dennosti Q30-90d až Q90-180d vo všetkých povodiach Slovenska. Vzhľadom na vyššie priemerné mesačné teploty na západe územia boli v povodiach Moravy, Dunaja a miestami v povodí Váhu dosiahnuté hodnoty kategórií Q180-270d až Q355-364d (Obr. 3).

Obr.  3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 27.10.2023

Posledný októbrový deň prietoky dosahovali hodnoty kategórii M-dennosti Q30-90d až Q90-180d v povodiach horného Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Popradu, Hornádu, Bodrogu a Bodvy. Vo VS v povodiach Moravy, Nitry a dolného Váhu hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 180 - 355-denných (Obr. 4).

Obr.  4 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 31.10.2023

Povodňové situácie

V prvých dvoch októbrových dekádach pretrvávalo po väčšinu dní ustálené počasie s minimom zrážok, rovnako pokojná bola aj hydrologická situácia. Výnimkou boli len zrážkové situácie, ktoré čiastočne zasiahli najmä povodia na západe a severe Slovenska, denné úhrny zrážok pri nich nepresiahli 15 mm. Situácia sa zmenila v tretej dekáde mesiaca. Územím Slovenska prešlo niekoľko vĺn dažďa a z dôvodu prevládajúceho silného južného, resp. západného prúdenia sme najviac zrážok zaznamenali najmä na návetriach hôr. V dňoch 21.10. až 24.10. naše územie ovplyvnili dva zrážkovo výrazné studené fronty, ktoré sa nad našou oblasťou vlnili, pričom v tomto období spadlo zväčša 15 až 50 mm, ojedinele aj viac. Vzhľadom na predchádzajúci suchší charakter počasia sme na tokoch pozorovali väčšinou len menej výrazné a prechodné vzostupy vodných hladín, výnimkou bol len horný úsek Handlovky v Handlovej, kde bol dosiahnutý 1. stupeň povodňovej aktivity (SPA) dňa 22.10. v ranných hodinách.

Zrážky sme zaznamenali aj v ďalších dňoch, avšak oveľa výdatnejšie a plošne rozsiahlejšie sa vyskytli v piatok 27.10. 24-hodinový úhrn zrážok k 20:00 dosiahol na väčšine územia hodnoty v intervale od 20 do 50 mm, na Krupinskej planine a južnom úpätí Štiavnických vrchov ojedinele aj viac ako 60 mm (obr. 5).

Obr.  5 Vysoké 24-hodinové úhrny zrážok sme zaznamenali počas posledného októbrového piatka vo väčšine povodí

Nižšie úhrny zrážok sme evidovali v povodiach severného Slovenska, zväčša len od 10 do 30 mm. Maximálny úhrn bol na zrážkomernej stanici Ladzany – 62,2 mm/24h. Pozoruhodné boli aj krátkodobé intenzity dažďa, v niektorých staniciach na juhozápadnom Slovensku a Honte sa pohybovali okolo 15 mm/1h. Trvalý, lokálne aj výdatný dážď spôsobil vzostupy vodných hladín vo väčšine sledovaných vodomerných staníc, najvýraznejšie v povodí dolného Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy a čiastočne aj v povodiach na krajnom východe územia. Na niektorých vodomerných staniciach boli dosiahnuté aj stupne povodňovej aktivity: 2. SPA v Hronských Kľačanoch na Podlužianke (obr. 6) a v Horných Semerovciach na Štiavnici a 1. SPA na ďalších 13 vodomerných staniciach v povodiach uvedených v tabuľke (Tab. 1), s dotekaním v dolných úsekoch tokov v nasledujúcich dňoch. Podrobnejšie informácie budú spracované v pripravovanej mimoriadnej povodňovej správe.

Obr.  6 Prechodný, výrazný vzostup na Podlužianke v Hronských Kľačanoch z dôvodu intenzívnych dažďov

Tab.  1 Zaznamenané SPA na monitorovaných vodomerných staniciach počas októbra 2023

Zrážky s úhrnmi väčšinou od 5 do 20 mm sa vyskytli aj posledný októbrový deň, spôsobili len prechodné vzostupy vodných tokov v niektorých povodiach. Prelom starého a nového hydrologického roka sa tak niesol v znamení premenlivého počasia s častými a prechode aj výdatnými zrážkami, a rovnako aj nestálou hydrologickou situáciou so zvyšujúcou sa vodnosťou väčšiny tokov.

Október 2023 v podzemnej vode

V podzemnej vode bol mesiac október celkovo hodnotený ako mierne podpriemerný. V rámci jednotlivých povodí prevládali mierne podpriemerné a podpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov v povodí Ipľa, Hrona, Váhu a Bodrogu.

Dopĺňanie zásob podzemnej vody sa v prevažnej časti tohto mesiaca neprejavovalo, v dôsledku pretrvávajúceho deficitu zrážok a pokračujúceho mimoriadne teplého počasia na toto ročné obdobie. (2) Mierne sucho až sucho sa prejavilo na začiatku mesiaca (Obr. 7) a pokračovalo aj v druhej polovici mesiaca (Obr. 8) najmä v povodiach Váhu, Hrona a Bodrogu.

Obr.  7 Situácia v podzemnej vode 1.10.2023


Obr.  8 Situácia v podzemnej vode 17.10.2023

Zásoby podzemnej vody sa začali dopĺňať až koncom mesiaca (Obr. 9) v dôsledku výskytu bohatých zrážok v poslednej dekáde. Mierne nadpriemerná a nadpriemerná hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov sa prejavili v povodiach Váhu, Hrona, Slanej, Bodvy a hornej časti Hornádu. Pokračujúci trend nárastu týchto hodnôt bude závisieť od teplotnej a hlavne zrážkovej situácie v nasledujúcom mesiaci. V povodí Bodrogu naďalej prevládalo mierne sucho až sucho. 

Obr.  9 Situácia v podzemnej vode 28.10.2023

Záver

Podľa operatívnych údajov október 2023 na väčšine územia Slovenska sa po teplotnej stránke skončil ako silne nadnormálny až mimoriadne nadnormálny mesiac a z hľadiska mesačných úhrnov zrážok ako normálny až mimoriadne nadnormálny mesiac (1). Práve v dôsledku prevládajúceho nezvyčajne teplého počasia sme počas niektorých cyklonálnych situácií zaznamenali prevahu zrážok konvektívneho aj búrkového charakteru, a to aj napriek pokročilému dátumu. Po jednotlivých zrážkových periódach v závere mesiaca boli povodia značne nasýtené. Najmä v južnej polovici územia došlo vplyvom pretrvávajúcich dažďov k výrazným vzostupom vodných hladín na tokoch a na niektorých staniciach boli dosiahnuté 1. a 2. stupne povodňovej aktivity.

Z hľadiska priemerných mesačných prietokov hodnotíme október ako podnormálne vodný mesiac v povodiach stredného a východného Slovenska až normálne vodný mesiac v povodiach Moravy a dolného Váhu. V porovnaní s minulým rokom sa október 2023 javí ako vodnejší, najmä v povodiach stredného a východného Slovenska (3).

V podzemnej vode bol október celkovo hodnotený ako podpriemerný mesiac. V porovnaní s minulým rokom však bola situácia v podzemnej vode priaznivejšia. V októbri 2022 sucho a mierne sucho prevládali vo všetkých povodiach Slovenska, kým tento rok vďaka výdatným zrážkam na konci mesiaca dominovali mierne nadpriemerná hladina podzemnej vody a mierne nadpriemerná výdatnosť prameňov (3).

 

Odkazy

1. Predbežné zhodnotenie mesiaca OKTÓBER 2023. https://www.facebook.com/shmu.sk. [Online] 02. 11. 2023. [Dátum: 03. 11. 2023.] https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid023dA8Vh2uT7RdYi5W3PPXpJFriU9h6MCRS9QgD46T8WEnjRuoVKyARGkhzuTGMNFXl.

2. Bochníček, O., Markovič, L., Faško, P. Mimoriadne teplý október 2023. www.shmu.sk. [Online] 03. 11. 2023. [Dátum: 06. 11. 2023.] https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1397.

3. Úsek hydrologická služba, Úsek centrum predpovedí a výstrah. Hodnotenie hydrologickej situácie za október 2022. shmu.sk. [Online] 25. 11. 2022. [Dátum: 10. 11. 2023.] https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1284.