Aktuality SHMÚ

Počet a intenzita výskytov saharského prachu sa v posledných rokoch výrazne zvýšili

29.2.2024 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | PETER HRABČÁK
Počet a intenzita výskytov saharského prachu sa v posledných rokoch výrazne zvýšili
Podľa novej vedeckej štúdie, ktorá sa zaoberala výskytom saharského prachu v Karpatskej kotline sa počet a aj intenzita takýchto prípadov v posledných rokoch výrazne zvýšili. Dnes popoludní by sa nad Slovensko mala postupne dostávať vzduchová hmota, ktorá obsahuje väčšie množstvo prachu zo Sahary.

Podľa novej vedeckej štúdie Varga et al., 2023, ktorá sa zaoberala výskytom saharského prachu v Karpatskej kotline (45° – 48.5° S, 16° – 23° V) sa počet a aj intenzita takýchto prípadov (tzv. udalosti saharských prachových búrok) v posledných rokoch výrazne zvýšili. Severná časť skúmanej lokality zahrňa aj Slovensko (jeho južnejšie oblasti) a preto je možné hlavné závery tejto analýzy bez väších zmien aplikovať aj na naše územie. Na obr. 1 vidíme graf znázorňujúci počet prípadov výskytu saharského prachu v Karpatskej kotline. Ide o tzv. udalosti saharských prachových búrok spracované na základe špecifického metodického postupu. Výrazný sklon prerušovanej čiary lineárneho trendu jasne indikuje pozoruhodný stúpajúci trend prípadov výskytu prachu zo Sahary v Karpatskej kotline. V posledných desiatich rokoch (2014 - 2023) bol priemerný ročný počet prípadov približne 11, pričom v skoršom období (1979 - 2010) boli cca len 4 ročne. Pozorujeme teda takmer 3 násobný nárast prípadov výskytu saharského prachu v Karpatskej kotline.

 

Obr. 1: Počet prípadov výskytu saharského prachu v Karpatskej kotline. Ide o tzv. udalosti saharských prachových búrok spracované na základe špecifického metodického postupu [zdroj údajov: Varga et al., 2023]. 

 

K zaujímavým výsledkom sa dopracovali aj vedci zo Španielska (Cuevas-Agulló et al., 2023). Už názov ich článku (Prudký nárast prenikania prachu zo Sahary nad oblasť západného Stredomoria a euroatlantického regiónu v zimách 2020 – 2022 a súvisiaca atmosférická cirkulácia) napovedá, že posledné roky sú výrazne neobvyklé. Počas zím v období rokov 2020 – 2022 zasiahlo Európu niekoľko intenzívnych vpádov prachu zo severnej Afriky. Niektoré z nich mali takú dĺžku trvania, ktorá nebola predtým zaznamenaná. Niekoľko medzinárodných operačných a výskumných inštitúcií ich označilo za výnimočné vzhľadom na to, že zimné obdobie je sezóna, počas ktorej dosahuje výskyt saharského prachu v Stredomorskej oblasti a v Európe svoje minimum.

Pravdepodobnou príčinou vyššie spomenutých vedeckých zistení je prebiehajúca antropogénne zapríčinená zmena klímy, ktorá je hnacou silou zmeny v atmosférických transportných procesoch. Jedným z prejavov zmeny klímy je rýchlejšie otepľovanie Arktídy (tzv. Arktické zosilnenie) v porovnaní s južnejšie sa nachádzajúcimi oblasťami severnej pologule. Tento priestorovo diferencovaný nárast teploty má za následok klesajúci teplotný rozdiel medzi vyššími a nižšími zemepisnými šírkami. Zníženie tohto teplotného kontrastu má za následok slabnutie západného prenosu vzduchových hmôt a vyššiu pravdepodobnosť meriadionálnej t. j. severo – južnej zložky veľkopriestorového prúdenia vzduchu.  

 

Obr. 2: Fotografia z 30. januára 2024 zachytáva farebný západ Slnka nad dedinkou Helstone v Anglicku spôsobený transportom prachu zo Sahary [zdroj: BBC].  

 

Na obr. 2 môžeme vidieť fotografiu z 30. januára 2024 zachytávajúcu farebný západ Slnka nad dedinkou Helstone v Anglicku spôsobený transportom prachu zo Sahary. Podobný západ, resp. východ Slnka možno zažijete v najbližších hodinách aj nad Slovenskom, pretože sa k nám blíži výraznejšie vlna prachu zo Sahary. Takýto prach sa nad Slovenskom vyskytuje pravdepodobne už od 25. februára, avšak dnes popoludní by sa k nám mala postupne dostávať vzduchová hmota, ktorá ho obsahuje relatívne veľa. Nemalo by však ísť o rekordné množstvá, skôr pôjde o hodnoty, ktoré sa u nás v posledných rokoch vyskytujú v priemere počas troch dní ročne.

 

Obr. 3: Predpoveď prachu vo vzduchu v celom vertikálnom profile nad veľkopriestorovým územím v jednotkách g/m2 pre termín 18 h UTC 29. februára 2024 [zdroj: https://dust.aemet.es/].  

 

 

Literatúra:

https://ojs3.mtak.hu/index.php/hungeobull/article/view/14096

https://egusphere.copernicus.org/preprints/2023/egusphere-2023-1749/

https://atmosphere.copernicus.eu/repeated-saharan-dust-intrusions-raise-questions-about-increasing-frequency