Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2024

25.3.2024 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2024
Podľa operatívnych údajov sa skončil február 2024 na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako mimoriadne teplý. Z hľadiska zrážok sa skončil ako mierne podnormálny až ojedinele nadnormálny (1). Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako extrémne vodný mesiac na strednom a východnom území Slovenska, a ako nadnormálne vodný mesiac v oblasti západného Slovenska. Výraznejšia zrážková činnosť sa navyše objavila niekoľkokrát počas mesiaca, čo malo za následok pretrvávanie zvýšených vodných stavov, predovšetkým na tokoch v hornatejších častiach povodí. Aj v podzemnej vode prevládali nadpriemerné hodnoty, a preto bol február 2024 hodnotený ako nadpriemerný mesiac. Obr. Chorvátske rameno, Bratislava, Petržalka (fotené 18.2.2024)

Február 2024 bol mimoriadne teplý, priemerná mesačná teplota vzduchu bola 6,6°C, najvyššie teploty boli v oblasti Bratislavského kraja. Priemerný mesačný úhrn na území celého Slovenska bol 67 mm, čo predstavuje 160 % dlhodobého mesačného zrážkového normálu. Na strednom Slovensku to bolo až 190 % normálu 1991-2020 (1). Zrážková situácia spolu s vysokými teplotami spôsobila topenie snehu, čo sa opäť prejavilo v povrchovej aj v podzemnej vode.

Február 2024 v povrchovej vode

Hodnoty priemerných mesačných prietokov (Qm) sa vo väčšine sledovaných vodomerných staníc (VS) v povodiach na strednom a východnom Slovensku zaradili do kategórie extrémne vodný mesiac (Qm > 200 % Qma,1961-2000). Výnimku tvorili hodnoty mesačných prietokov vo VS v povodí Hornádu, ktoré sa zaradili do kategórie nadnormálne vodný mesiac. V oblasti Malých a Bielych Karpát hodnoty vo VS spadali do kategórií suchý až podnormálne vodný mesiac (20 - 80 % Qma,1961-2000). V povodí stredného Váhu sa hodnoty Qm v sledovaných VS zaradili do kategórií normálne až nadnormálne vodný mesiac (80 - 160 % Qma,1961-2000, Obr. 1).

Obr.  1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-II/2024/Qma-II/1961-2000 (%)) – február 2024

Z hľadiska posúdenia priemerných denných prietokov (Qd) v prvej dekáde mesiaca odpovedali dosiahnuté hodnoty Qd kategóriám M-dennosti* Q90-180d vo väčšine povodí Slovenska. V sledovaných VS v povodiach stredného Slovenska (povodie horného Váhu, horného Hrona a v západných častiach povodí Hornád, Dunajec a Poprad) boli dosiahnuté hodnoty Qd na úrovni normálnej vodnosti, 180 – 330-denných prietokov (Obr. 2).

Obr.  2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 2.2.2024

V druhej dekáde mesiaca prevládali hodnoty zvýšenej vodnosti vo väčšine povodí. Miestami v povodí Dunajca a Popradu, v jeho východnej časti, a v povodí Moravy, v oblasti Malých Karpát boli dosiahnuté hodnoty Qd vo VS odpovedajúce hodnotám kategórie Q180-270d (Obr. 3).

Obr.  3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 12.2.2024

V závere mesiaca prietoky v sledovaných VS dosahovali hodnoty kategórií M-dennosti Q30-90d a Q90-180d vo väčšine povodí Slovenska. V strednej a hornej časti povodia Váhu, východnej časti Dunajca a Popradu, a miestami v povodí Moravy boli dosiahnuté hodnoty Qd odpovedajúce hodnotám kategórií Q180-2700d. (Obr. 4).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355 dní), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr.  4 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 22.2.2024

Povodňové situácie vo februári 2024

Za celkový charakter počasia vo februári 2024 bolo zodpovedné prevažujúce západné prúdenie vzduchu z mimoriadne teplého Atlantického oceánu (2). Na zimné obdobie mal nezvyčajný priebeh poveternostnej situácie za následok prevahu kvapalných zrážok aj v stredných horských polohách. Výraznejšia zrážková činnosť sa navyše objavila niekoľkokrát počas mesiaca, pričom konzistentne dochádzalo k úbytku snehových zásob vo všetkých sledovaných povodiach. Takéto podmienky mali za následok pretrvávanie zvýšených vodných stavov predovšetkým na tokoch v hornatejších častiach povodí.

V prvých februárových dňoch sme zaznamenali len nevýraznú zrážkovú činnosť. Počas 4.2. a 5.2. zasiahol naše územie teplý front spojený s tlakovou nížou. Zrážky z neho sa vyskytli predovšetkým v povodí horného Váhu, kde v kombinácii s topiacim sa snehom spôsobili výrazný vzostup hladín na prítokoch Oravy a v prítokoch Váhu nad VD Liptovská Mara, aj s dosiahnutím 1. a 2. SPA (stupeň povodňovej aktivity). Vzostup až výrazný vzostup sme pozorovali aj na slovenskom úseku Moravy, či na väčších tokoch v povodí Bodrogu. Ďalšia vlna zrážok priniesla výraznejšie úhrny najmä do povodí v centrálnej časti územia. Vzhľadom na charakter prúdenia boli ťažiskom zrážok južné návetria pohorí (od Strážovských až po Veporské vrchy). Najvýraznejšie sa náveterný efekt prejavil vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách, čo sa odzrkadlilo na vzostupoch hladín ľavostranných prítokov horného Váhu (Obr. 5) a pravostranných prítokov horného Hrona, kde sa navyše topilo aj značné množstvo snehu v polohách pod 1500 m n. m.

 


Obr.  5 Hladina Revúcej (ľavostranný prítok horného Váhu vo VS Podsuchá - Revúca v čase kulminácie)

Výrazný vzostup vodných hladín aj s dosiahnutím SPA na viacerých tokoch sme pozorovali aj v povodiach hornej Nitry, Hrona, Hornádu, Bodrogu, Ipľa a Slanej (Tab. 1). Hladiny tokov kulminovali počas nedele 11.2. a pondelka 12.2. V nasledujúcich dňoch zrážky ustali, vyskytli sa len ojedinele a v zanedbateľnom množstve. Napriek tomu na väčšine tokoch zotrvali vysoké vodné stavy a pokles ich hladín bol len pozvoľný. Dôvodom bolo značné nasýtenie pôdy predchádzajúcimi kvapalnými zrážkami.

Plošná zrážková činnosť sa opätovne objavila na zvlnenom studenom fronte počas posledného februárového víkendu. Zasiahla najmä povodia stredného Váhu, hornej Nitry a Hrona a znova s ťažiskom na návetriach pohorí. 24-hodinové úhrny zrážok k 24.2. o 6:00 SEČ dosiahli v týchto povodiach väčšinou interval 10 až 30 mm, na ostatnom území napršalo zväčša do 7 mm, ojedinele do 15 mm. Na niektorých vodomerných staniciach, najmä v povodí hornej Nitry, sme znova zaznamenali dosiahnutie hladín zodpovedajúcich SPA. Prechodný vzostup vodných hladín sme pozorovali vo väčšine povodí. Aj v tomto mesiaci pretrvávali vysoké vodné stavy na úrovni SPA na veľkých tokoch Východoslovenskej nížiny, pritekajúcich z ukrajinských Karpát (Tab. 1).

Vzhľadom na poveternostné podmienky, častý výskyt zrážok a topiacu sa snehovú pokrývku možno február 2024 z hľadiska vývoja hydrologickej situácie charakterizovať ako veľmi dynamický a netypický.

Tab.  1 Zaznamenané SPA na monitorovaných vodomerných staniciach počas februára 2024

Február 2024 v podzemnej vode

Priaznivá situácia v podzemnej vode z predošlých mesiacov pokračovala opäť aj v mesiaci február, kedy už vyššie spomínané topenie snehu a zrážková činnosť prispeli k dopĺňaniu zásob podzemnej vody. Začiatkom mesiaca prevládali na väčšine územia nadpriemerné hodnoty hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov, a to predovšetkým v južnej polovici územia Slovenska (Obr. 6).

Obr.  6 Situácia v podzemnej vode 01.02.2024

Úroveň hladiny podzemnej vody sa nachádzala nad dlhodobým priemerom, ako tomu bolo napríklad v sonde č. 575 v Sikenici – Trhyňa v južnej časti povodia Hrona (Obr. 7).

Obr.  7 Režim podzemnej vody v porovnaní s dlhodobými hodnotami v sonde č. 575 v Sikenici - Trhyňa 01.02.2024

V polovici februára prevládali nadpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov už takmer na celom území Slovenska (Obr. 8), ako odozva na množstvo zrážok z prvej dekády, ktorá bola na zrážky najbohatšia predovšetkým pre strednú a východnú časť Slovenska. 

Obr.  8 Situácia v podzemnej vode 15.02.2024

Nadpriemerné hodnoty si zachovali svoju dominanciu aj v závere mesiaca. Miestami sa vyskytovali mierne nadpriemerné hodnoty v horných častiach povodí Bodrogu a Váhu (Obr. 9).

Obr.  9 Situácia v podzemnej vode 29.02.2024

Záver

Február bol z teplotného hľadiska mimoriadne teplý, zrážkovo bol hodnotený ako priemerný, len ojedinele slabo nadpriemerný.

Z hľadiska priemerných mesačných prietokov hodnotíme mesiac február ako extrémne vodný mesiac vo väčšine povodí stredného a východného Slovenska, a ako suchý až podnormálne vodný mesiac ho hodnotíme v oblasti Malých a Bielych Karpát. Z hľadiska posúdenia priemerných denných prietokov dosiahnuté hodnoty v sledovaných vodomerných staniciach odpovedali zvýšenej vodnosti vo väčšine povodí Slovenska v polovici mesiaca.

Výraznejšia zrážková činnosť a úbytok snehových zásob mali za následok pretrvávanie zvýšených vodných stavov predovšetkým na tokoch v hornatejších častiach povodí. Z hľadiska vývoja hydrologickej situácie možno február charakterizovať ako veľmi dynamický a netypický.

V podzemnej vode bol mesiac február hodnotený ako nadpriemerný. Nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov prevládali na celom území Slovenska.

 

Odkazy

1. Odbor Klimatologická služba. Mesačné mapy. shmu.sk. [Online] 03/ 2024. [Dátum: 12. 03. 2024.] https://www.shmu.sk/sk/?page=1610&id=&rok=2024&mesiac=2&typ=0.

2. Odbor Meteorologické predpovede a výstrahy. Synoptický prehľad za mesiac február 2024. shmu.sk. [Online] 03. 03. 2024. [Dátum: 13. 03. 2024.] https://www.shmu.sk/sk/?page=1113.