Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci marec 2024

16.4.2024 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci marec 2024
Podľa operatívnych údajov skončil marec 2024 na Slovensku po teplotnej stránke ako veľmi teplý až mimoriadne teplý mesiac. Z hľadiska zrážok skončil ako veľmi suchý až vlhký mesiac (1). Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako normálne až nadnormálne vodný mesiac na strednom území Slovenska, a ako suchý až výrazne podnormálne vodný mesiac v oblastiach západného a východného Slovenska. Zrážková činnosť sa počas mesiaca vyskytovala pravidelnejšie, v prvej polovici mesiaca došlo aj k prekročeniam 1. a 2. SPA, najmä na východe Slovenska. Mesiac marec bol v podzemnej vode celkovo hodnotený ako nadpriemerný. Obr. Vodná elektráreň Liptovská Mara, Vlachy (fotené 20.3.2024)

Marec 2024 bol miestami až extrémne teplý. Najvyššie priemerné mesačné teploty boli dosiahnuté na území západného a východného Slovenska. Najväčšie odchýlky priemernej mesačnej teploty boli namerané v hornej časti povodia Váh. Najvyššie hodnoty mesačných úhrnov zrážok (40 – 80 mm) boli namerané v povodiach stredného Slovenska, najväčšie odchýlky od normálu 1991-2020 boli zaznamenané v strednej a hornej časti povodia Váhu a v južnej časti povodia Slaná (1).

Marec 2024 v povrchovej vode

Hodnoty priemerných mesačných prietokov (Qm) sa vo väčšine sledovaných vodomerných staníc (VS) v povodiach na strednom Slovensku (najmä horná časť povodia Váh, povodie Dunajca a Popradu, horná časť povodia Hron, povodia Slaná a Bodva, a západná časť povodia Hornád) zaradili do kategórií nadnormálne vodný až extrémne vodný mesiac (Qm > 120 % Qma,1961-2000). V oblasti Malých Karpát a v povodí Dunaja hodnoty vo VS spadali do kategórií podnormálne vodný až normálne vodný mesiac (60 - 120 % Qma,1961-2000). Hodnoty mesačných prietokov vo väčšine VS v povodí Váhu (s výnimkou už spomenutej hornej časti povodia) a Bodrogu spadali do kategórií suchý až podnormálne vodný mesiac (20 - 80 % Qma,1961-2000,
Obr. 1).

Obr.  1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-III/2024/Qma-III/1961-2000 (%)) – marec 2024

Z hľadiska posúdenia priemerných denných prietokov (Qd) v prvej dekáde mesiaca odpovedali dosiahnuté hodnoty Qd kategóriám M-dennosti* Q90-180d, Q30-90d a hodnotám väčším ako 30-denný prietok na celom území Slovenska. Ojedinele boli v niektorých VS dosiahnuté hodnoty Qd odpovedajúce hodnotám kategórií Q270-330d (VS Trstená – Jelešňa a Trstená – Oravica v povodí Váhu) a Q180-270d (VS Kuchyňa – Malina, povodie Moravy, VS Štrbské pleso – Poprad, povodie Dunajca a Popradu a VS Kľušovská Zábava – Šibská voda, Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355 dní), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr.  2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 1.3.2024

V druhej dekáde mesiaca prevládali hodnoty zvýšenej vodnosti vo väčšine povodí. Miestami, najmä v strednej a hornej časti Váhu, v povodí Dunajca a Popradu a v povodí Dunaja boli dosiahnuté hodnoty Qd vo VS odpovedajúce hodnotám kategórie Q180-270d (Obr. 3).

Obr.  3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 16.3.2024

V závere mesiaca prietoky v sledovaných VS dosahovali hodnoty kategórií M-dennosti Q30-90d a Q90-180d vo väčšine povodí Slovenska, hodnoty Qd väčšie ako 30-denný prietok boli dosiahnuté vo VS v povodí horného Hrona a v južných častiach povodí Ipľa a Slanej, miestami v povodí Bodrogu. V strednej a hornej časti povodia Váhu, v oblasti Bielych Karpát a Turzovskej vrchoviny, boli dosiahnuté hodnoty Qd odpovedajúce hodnotám kategórií Q180-2700d. (Obr. 4).

Obr.  4 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 29.3.2024

Povodňové situácie v marci 2024

Počas marca 2024 sa zrážky vyskytovali pravidelnejšie v niekoľkých periódach. S výnimkou vysokohorských polôh išlo o kvapalné zrážky. Na vodných tokoch pretrvávali zvýšené vodnosti ešte zo zimných mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi bol tohtoročný marec z hľadiska vývoja hydrologickej situácie výrazne pokojnejší, s prevahou ustáleného režimu na hladinách väčšiny tokov. Prekročenia stupňov povodňovej aktivity (SPA) boli zaznamenané len na štyroch vodomerných staniciach, vo všetkých prípadoch v dôsledku zrážok trvalejšieho charakteru spojených s topiacou sa snehovou pokrývkou. V úvode mesiaca pretrvávali zvýšené vodné stavy na úrovni 1. až 2. SPA na niektorých tokoch Východoslovenskej nížiny (Tab. 1).

Úvod druhej marcovej dekády priniesol vzostupy vodných hladín, najmä na tokoch v povodí Myjavy, Moravy, na prítokoch z Malých Karpát a ojedinele aj inde. Príčinné zrážky pochádzali zo zvlneného studeného frontu, na ktorom sa prehĺbila samostatná tlaková níž. Ťažiskom zrážok boli povodia na krajnom západe územia a horné časti povodí Hrona, Ipľa a Slanej. Ku krátkodobému prekročeniu 1. SPA došlo 12.3. na toku Blatina v Pezinku (Obr. 5) a na Hnilci v Stratenej. Hoci sa zrážky vyskytli aj v ďalšom priebehu mesiaca, významnejšiu hydrologickú odozvu nepriniesli.

Obr.  5 Zvýšený vodný stav na Blatine v Pezinku po trvalých zrážkach

Marec 2024 v podzemnej vode

Napriek veľmi teplému až mimoriadne teplému a zrážkovo veľmi suchému až vlhkému marcu (1) v podzemnej vode prevládala naďalej priaznivá situácia. Začiatkom mesiaca a aj počas jeho prvej dekády prevládali na väčšine územia nadpriemerné hodnoty hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov (Obr. 6). Výnimkou bola severná časť povodia Bodrogu, kde boli hodnoty v prvej dekáde priemerné až mierne podpriemerné a povodie Kysuce, kde hodnoty vykazovali mierne sucho v dôsledku nedostatku zrážok. Na základe mesačného úhrnu zrážok v % normálu 1991-2020 bola táto oblasť tiež vyhodnotená ako suchá (1).

Obr.  6 Situácia v podzemnej vode 01.03.2024

V polovici marca bola situácia podobná (Obr. 7). Západná a stredná časť Slovenska si udržali nadpriemerné hodnoty hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov, v dôsledku výskytu zrážok. V druhej dekáde boli na východnej časti Slovenska slabé zrážky, okrem začiatku dekády, čo sa prejavilo na poklese hladiny podzemnej vody v severnej časti povodia Bodrogu.

Obr.  7 Situácia v podzemnej vode 15.03.2024

Posledná dekáda mesiaca bola na zrážky bohatá pre strednú a východnú časť Slovenska, čo však nemalo vplyv na situáciu v severnej časti povodia Bodrogu (Obr. 8).

Obr.  8 Situácia v podzemnej vode 31.03.2024

Záver

Marec bol z teplotného hľadiska silne nadnormálny až mimoriadne nadnormálny mesiac, zrážkovo bol hodnotený ako silne podnormálny až nadnormálny mesiac.

Z hľadiska priemerných mesačných prietokov hodnotíme mesiac marec ako nadnormálne vodný mesiac vo väčšine povodí stredného Slovenska, a ako suchý až výrazne podnormálne vodný mesiac v ostatných povodiach Slovenska. V porovnaní s minulým kalendárnym rokom 2023 sa marec javí vodnejší v oblasti Malých Karpát a menej vodný v oblasti hornej časti povodia Váhu a v povodí Bodrogu (2). Z hľadiska posúdenia priemerných denných prietokov dosiahnuté hodnoty v sledovaných vodomerných staniciach odpovedali zvýšenej vodnosti vo všetkých povodiach Slovenska takmer celý mesiac.

Počas marca 2024 sa zrážky vyskytovali pravidelnejšie vo forme kvapalných zrážok. Na vodných tokoch pretrvávali zvýšené vodnosti ešte zo zimných mesiacov. Na tokoch v povodiach Váhu, Hornádu a Bodrogu došlo k prekročeniam 1. a 2. SPA v prvej polovici mesiaca.

V podzemnej vode bol mesiac marec celkovo hodnotený ako nadpriemerný. Nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov prevládali na väčšine územia Slovenska (70 %) s výnimkou severnej časti povodia Bodrogu, časti povodia Oravy a Kysuce a strednej časti Hrona, kde sa vyskytovalo sucho a mierne sucho. Pod dlhodobým priemerom sa z hodnotených objektov vyskytlo 15 % objektov nachádzajúcich sa práve v spomínaných povodiach s výskytom sucha a mierneho sucha.

 

Odkazy

1. Odbor Klimatologická služba. Zhodnotenie mesiaca marec 2024. Aktuality SHMÚ. [Online] 10. 04. 2024. [Dátum: 11. 04. 2024.] https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1455.

2. Úsek Hydrologická služba, Centrum predpovedí a výstrah. Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci marec 2023. Aktuality SHMÚ. [Online] 20. 04. 2023. [Dátum: 11. 04. 2024.] https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1331.