Aktuality SHMÚ

Vlny tepla, Hurbanovo 1901-2015 / Heat waves Hurbanovo 1901-2015

10.8.2015 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. BOCHNÍČEK OLIVER, PHD.
Vlny tepla, Hurbanovo 1901-2015 / Heat waves Hurbanovo 1901-2015

Extrémy teploty vzduchu sa vyskytujú počas roka čoraz častejšie. Tieto jednodňové epizódy nemajú však taký neblahý účinok ako práve obdobia s významne nadpriemernými  hodnotami po sebe idúcich dní (a to nielen na zdravie človeka ale aj na zvieratá, úrodu, dopravu, energetiku, znečistenie ovzdušia a pod.).

Pod pojmom vlna tepla rozumieme  predĺžené obdobie mimoriadne teplého počasia.  Napriek tomu, že existuje viacero definícií , vlna tepla sa meria zhľadom na obvyklé počasie na danom území  a vzhľadom na  "normálnu"  teplotu vzduchu  charakteristickú pre dané obdobie.  Vlny tepla sa formujú keď vysoký tlak vzduchu  silnie  a zároveň zotrváva nad daným územím po niekoľko dní až týždňov, najmä v lete. V našom príspevku sme si zvolili za vlnu tepla tie po sebe idúce dni (predstavujúce x-dňovú periódu), ktoré spĺňajú definiciu pre tropické, resp. tzv. supertropické dni a tropické noci.

Počet tropických dní:

Tropický deň je deň, v ktorom maximálna teplota vzduchu bola 30°C a viac (tmax≥30°C).

Z tab. 1 vyplýva,  že tropický deň v Hurbanove sa s výnimkou roka 1926 vyskytol od roku 1901 každý rok. Po roku 1980 je pozoruhodný mierny nárast v ich počte. Maximálny počet sme pozorovali v roku 2003 (61 dní).

V roku 2015 sme k 8.9. pozorovali v Hurbanove 47 tropických dní.

Periódy tropických dní:

Pod periódou pre tropický deň rozumieme počet po sebe idúcich dní s charakteristickou teplotou vzduchu (tmax≥30°C).

Z tabuľky periód pre tropický deň (tab. 1) je vidieť rôznorodosť výskytu. Číslo v jednotlivej bunke tabuľky znamená počet prípadov periódy v záhlaví. Tak napr. v roku 1994 sa vyskytla jedna 19 dňová perióda, čo zároveň predstavuje doteraz najdlhšie trvanie tropických dní bez prerušenia aspoň od roku 1901 v Hurbanove.

 

Počet tzv. supertropických dní:

Ďalšou charakteristikou je tzv. supertropický deň t.j.  taký deň, v ktorom maximálna teplota vzduchu vystúpila na 35°C a viac (tmax≥35°C). Takéto dni sa ojedinele vyskytovali aj v minulosti  (tab. 2) ich výskyt po roku 1990 bol hojnejší a pravidelnejší. V roku 2015 v Hurbanove bolo k 21.9. 22 tzv. supertropických dní, čo je najviac aspoň od roku 1901.

 Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že rok 2014 bol najteplejším v histórii, tzv. supertropický deň sa nevyskytol (v dôsledku chladnejšieho leta, najmä august bol podpriemerne teplý).

Periódy tzv. supertropických dní:

Pod periódou pre tzv. supertropický deň rozumieme počet po sebe idúcich dní s charakteristickou teplotou vzduchu (tmax≥35°C).

Podobne sme spracovali periódy tzv. supertropických dní  (tab. 2) pre oblasť Hurbanova od roku 1901. Vlny tepla  (z pohľadu po sebe idúcich dní charakteristickej teploty vzduchu) sa spočiatku vyskytovali viac menej ojedinele. Neskôr sa teto dni vyskytovali aj častejšie. Zaznamenali sme tiež obdobie bez dlhšieho vyskytu (1973-1982) ale pravidelnejší výskyt pozorujeme až po roku 1990.

Práve najdlhšie trvajúcu periódu desať po sebe idúcich dní s tmax≥35°C sme v Hurbanove pozorovali v roku 2015.

 

Počet tropických nocí:

Tropická noc je noc, v ktorej minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20°C (tmin≥20°C).

Z tabuľky (tab. 3) vyplýva, že tropické noci sa začali takmer pravidelne vyskytovať v Hurbanove po roku 1980 ale čo je ešte pozoruhodnejšie, vo všeobecnosti po roku 1992 ich početnosť začala stúpať.

V Hurbanove maximum počtu tropických nocí sme pozorovali v roku 2015 (13 nocí).

Periódy tropických nocí:

Pod periódou pre tropickú noc rozumieme počet po sebe idúcich nocí s charakteristickou teplotou vzduchu (tmin≥20°C).

Podobne ako u tropických dní sme spracovali aj periódy po sebe idúcich tropických nocí. Rozdelenie počtu periód uvádzame pre Hurbanovo v tabuľke. Pozoruhodné je, že od roku 2005 sa vyskytlo až 5 rokov s 4 dňovým trvaním po sebe idúcich nocí s neklesnúcou teplotou pod 20°C v spomínanej lokalite.

TD-STD-TN-HU-1901-2015.pdf