Aktuality SHMÚ

Mimoriadna povodeň z dažďa vo februári 2016 v povodí Hrona, Ipľa a Slanej

15.2.2016 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, RNDR. JANA PODOLINSKÁ
Mimoriadna povodeň z dažďa vo februári 2016 v povodí Hrona, Ipľa a Slanej

Februárové povodne nie sú neobvyklé, ich príčinou býva viacero nepriaznivých faktorov, ako sú výdatné zrážky vo forme dažďa, výrazné oteplenie a s ním spojené topenie sa snehovej pokrývky. 

Tohtoročná povodňová situácia, ktorá najviac zasiahla povodie Slanej a Ipľa bola výnimočná najmä tým, že sa na nej aj napriek zimnému mesiacu, februáru podieľali len tekuté zrážky. Povodia Slanej a Ipľa boli takmer bez snehovej pokrývky. Len v povodí Hrona, kde časť zrážok vo vyšších polohách spadla vo forme snehu, akumulovala sa a tak sa nepodieľala na priamom odtoku.

Dvojdňové úhrny tekutých atmosférických zrážok, 9.-10.2.2016, boli vo väčšine zrážkomerných staníc vyššie ako februárový normál 1961-1990. Analýza mimoriadnych až extrémnych denných úhrnov atmosférických zrážok je na stránke SHMÚ http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=691.

V 33 operatívnych vodomerných staniciach, čiže takmer v polovici operatívnych staníc v povodí Hrona, Ipľa a Slanej boli prekročené hladiny, zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. V povodí Hrona a Ipľa kulminačné vodné stavy dosiahli hodnoty zodpovedajúce 1. a 2. stupňom povodňovej aktivity (SPA), v povodí Slanej aj 2. až 3. SPA.

Hydrologicky najvýznamnejšie kulminácie sa vyskytli 10. a 11.2.2016 v povodí Slanej, na prítokoch Turiec a Muráň. Kulminačný prietok v Gemerskej Vsi na Turci dosiahol hodnotu prietoku s dobou opakovania raz za 50 rokov, v Behynciach  raz za 20 rokov a na Muráni v Bretke sa vyskytol 10 -ročný prietok. Podľa predbežných údajov to boli druhé najvyššie kulminačné prietoky za pozorovacie obdobie v týchto vodomerných staniciach, hodnoty z roku 2010 neboli prekonané. Na strednej a dolnej Rimave boli vyhodnotené kulminačné prietoky na úrovni 2 – 10-ročných prietokov (Vlkyňa).

V povodiach Hrona a Ipli dosahovali kulminačné prietoky väčšinou hodnoty 1 – 2-ročných prietokov, ojedinele 2 – 5-ročných prietokov.

Počas povodňovej situácie vykonali pracovníci SHMÚ Banská Bystrica 17 meraní vo všetkých povodiach.

Obr. 1: Priebeh vodných stavov vo vodomernej stanici Bretka - Muráň

Obr. 2: Priebeh vodných stavov vo vodomernej stanici Gemerská Ves - Turiec

 

Obr. 3: Vyliaty Turiec pri obci Žiar                                  Obr. 4: Meranie prietoku hydrometrickou vrtuľou na závese so závažím

 

 

Obr. 5: Muráň pod cestným mostom v Bretke                    Obr. 6: Vodomerná stanica Bretka - Muráň