Aktuality SHMÚ

Merania prietokov počas povodňovej situácie vo februári 2016 v povodiach Hrona, Ipľa a Slanej

23.2.2016 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MGR. PAVOL KOVÁČ A KOL.
Merania prietokov počas povodňovej situácie vo februári 2016 v povodiach Hrona, Ipľa a Slanej

Mimoriadne úhrny tekutých zrážok od 9. 2. - 21. 2. 2016 spôsobili výrazné zvýšenie prietokov v hodnotených povodiach. 

Najvýznamnejšie povodňové vlny o vodomerných staniciach s on-line prenosom údajov sa vyskytli v povodí Slanej v Bretke na Muráni, Gemerskej Vsi a Behynciach na Turci, vo Vlkyni na Rimave. V povodí Ipľa sa vyskytli menej významné povodňové vlny, dosiahnuté boli maximálne 2. stupne povodňovej aktivity (st. PA), napr. Kalinovo, Holiša, Kalonda, Vyškovce n. Ipľom na Ipli, v Prši na Suchej, Horných Semerovciach na Štiavnici. Najmenej zasiahnuté bolo povodie Hrona, druhý stupeň bol dosiahnutý len v Brehoch na Hrone. Pracovníci SHMÚ z pracoviska Banská Bystrica vykonávali v období zvýšených vodných stavov merania prietokov, nevyhnutné pre správne vyhodnotenie povodne.

Vodné stavy sa zaznamenávajú vo vodomerných staniciach nepretržite v krátkych časových intervaloch a k nim je potrebné priradiť prietoky. K tomu, aby ku každej hodnote vodného stavu mohla byť priradená hodnota prietoku slúži merná krivka prietokov, vyjadrujúca závislosť medzi vodnými stavmi a prietokmi. Túto závislosť treba  neustále preverovať meraniami pri konkrétnych vodných stavoch, pričom  najvzácnejšie sú merania práve pri vysokých vodných stavoch.

Počas povodňovej situácie sa merania vykonávali tak, aby sa urobilo čo najviac meraní, pri čo možno najvyšších vodných stavoch. Zohľadniť pritom bolo treba aj vodomerné stanice, v ktorých už dlhšiu dobu merná krivka prietokov nebola preverená. Dôležité je reagovať rýchlo a operatívne.

Počas tejto povodne sa vo vodomerných staniciach vykonalo 34 meraní pre upresnenie merných kriviek prietokov a jedno celoprofilové meranie mútnosti vody (plavenín) v Kameníne na Hrone. Podarilo sa nám zamerať prietoky pri vysokých vodných stavoch odpovedajúcim 2. st. PA (v Bretke na Muráni, Gemerskej Vsi a Behynciach na Turci, Prši na Suchej), niekoľko meraní pri 1. st. PA. Merania sa vykonávali hydrometrickými vrtuľami, hydrometrickými vrtuľami na závese so závažím z mosta, ultrazvukovými prístrojmi (ADCP) a z hydrometrickej lanovky. Mnohé klasické prístroje a nový typ prístrojov ADCP umožňujúci rýchlejšie merania novými technológiami sa zakúpili počas riešenia projektov POVAPSYS 1 a POVAPSYS 2. Vďaka týmto projektom SHMÚ vlastní aj vozidlá, ktoré umožňujú vykonávať tieto špeciálne terénne práce.

 

Obr. 1 Priebeh vodných stavov vo vodomernej stanici Bretka - Muráň

Obr. 2 Vodomerná stanica Behynce - Turiec                        Obr. 3 Vyliaty Turiec v Behynciach

Obr. 4 Meranie prietokov prístrojom ADCP                        Obr. 5 Prístroj ADCP a terénne vozidlo

         v Kalonde na Ipli

Obr. 6 Meranie hydrometrickou vrtuľou                          Obr. 7 Celoprofilové meranie mútnosti

         na závese v Hnúšti na Rimave                                       vody v Kameníne na Hrone