Aktuality SHMÚ

Teplotne nadnormálny december 2017

23.1.2018 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA
Teplotne nadnormálny december 2017

December 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálny, s výnimkou niektorých horských oblastí na strednom Slovensku, kde skončil ako teplotne normálny. Z pohľadu množstva atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac zrážkovo normálny na západnom a strednom Slovensku, a silne nadnormálny (veľmi vlhký) na východnom Slovensku. December 2017 bol teplotne nadnormálny aj na väčšine územia Európy (s výnimkou niektorých regiónov v oblasti Stredomoria), pričom v dôsledku pomerne stabilného západného až juhozápaného prúdenia bol uplynulý mesiac v mnohých regiónoch severnej a východnej Európy veľmi až mimoriadne teplý (v niektorých oblastiach západného Ruska dosiahli odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu viac ako +6,0 °C). Priestorovú distribúciu atmosférických zrážok v priebehu decembra významne ovplyvňovalo stabilné zonálne prúdenie a poloha riadiacich tlakových útvarov - významne vyššie mesačné úhrny v porovnaní s normálom boli zaznamenané predovšetkým v Alpách, v severnej a východnej Európe. Z hľadiska globálnej teploty skončil december 2017 ako tretí najteplejší (spolu s decembrom 2016) aspoň od roku 1880 podľa NOAA a šiesty najteplejší od roku 1891 podľa JMA, pričom veľmi až mimoriadne teplo bolo na prevažnej väčšine pevnín severnej pologule (s výnimkou východnej Sibíri, severovýchodnej Kanady a severovýchodu USA), vrátane Arktídy.  

Teplota vzduchu

December 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálny, s priemernou územnou odchýlkou +1,9 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (dT v intervale od -0,7 °C na Chopku do +3,2 °C v Kamenici nad Cirochou; Obr. 1), resp. +1,7 °C v porovnaní s teplejším normálom 1981-2010 (dT v intervale od -1,2 °C na Chopku do +2,9 °C v Kamenici nad Cirochou). Uplynulý mesiac bol relatívne najteplejší na východnom a severovýchodnom Slovensku (ale aj v niektorých oblastiach na západnom a severozápadnom Slovensku), kde december skončil ako teplotne nadnormálny, miestami až silno nadnormálny. December bol naopak relatívne najchladnejší vo vysokých horských polohách Tatier a Nízkych Tatier, kde skončil ako teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), a v niektorých kotlinách stredného Slovenska, kde bol teplotne normálny (s kladnou odchýlkou od normálu). Priemerná teplota vzduchu v decembri v Hurbanove bola 2,0 °C (dT +1,6 °C v porovnaní s normálom 1961-1990, Obr. 2), v Bratislave na Kolibe 2,1 °C (dT +2,3 °C), v Oravskej Lesnej -1,5 °C (dT +2,2 °C) a v Košiciach (letisko) 0,9 °C (dT +2,3 °C).

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte (-2,8 °C) a najvyššia v Bratislave na letisku (3,0 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri -10,0 °C na Lomnickom štíte, resp. -8,3 °C na Chopku (ďalej napríklad -4,4 °C na Skalnatom Plese a -4,1 °C na Štrbskom Plese). Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -17,8 °C dňa 10. 12.), bolo zaznamenané dňa 19. 12. 2017 v Čiernom Balogu (-19,5 °C), pričom zaujímavé boli aj veľmi nízke teploty dňa 2. 12. 2017 v Poprade (-17,0 °C) a v Oravskej Lesnej (-16,8 °C). Najvyššie maximum bolo zaznamenané dňa 12. 12. 2017 v Gabčíkove (15,8 °C), veľmi teplo však bolo aj deň predtým (11. 12. 2017, Gbelce 14,8 °C). 

Atmosférické zrážky

Z pohľadu množstva atmosférických zrážok skončil december 2017 ako zrážkovo normálny (130 % dlhodobého priemeru 1901-2000; Obr. 3), avšak na východnom Slovensku silno, ojedinele až extrémne nadnormálny (191 %). V dôsledku veľmi častých prechodov poveternostných frontov cez naše územie sa atmosférické zrážky vyskytovali v priebehu takmer celého decembra. Z pohľadu denného úhrnu zrážok k veľmi zaujímavej situácii došlo dňa 28. 12. 2017, kedy cez územie Slovenska postupoval zvlnený studený front, ktorý bol predovšetkým na západe Slovenska sprevádzaný intenzívnym snežením, resp. na nížinách dažďom. Napríklad v Bratislave na Kolibe spadlo v priebehu 28. 12. až 20 cm nového snehu (denný úhrn zrážok dosiahol 34,5 mm), intenzívne však snežilo napr. aj na Orave (Liesek, 20 cm novej snehovej pokrývky). Úhrnne najviac zrážok spadlo v priebehu decembra na Lomnickom štíte (255 mm), ďalej napríklad na staniciach Runina (195 mm), Zboj (195 mm) alebo Remetské Hámre (187 mm), naopak najmenej v Santovke (16 mm), Slovenských Ďarmotách (18 mm), alebo Jesenskom (18 mm). Mesačný úhrn zrážok na stanici Kolbasov (185 mm) je najvyšší decembrový úhrn zrážok aspoň od roku 1951. 

Priaznivé poveternostné (najmä teplotné a zrážkové) podmienky, umožňujúce akumuláciu významnejšej snehovej pokrývky, dokonca aj na juhozápadnom Slovensku, panovali predovšetkým v prvej decembrovej pentáde (1. - 5. 12.). Priestorové spracovanie celkovej výšky a vodnej hodnoty snehovej pokrývky je zobrazené na Obr. 4. [Priestorové rozloženie vybraných charakteristík snehovej pokrývky v Európe v priebehu decembra 2017 je vidieť na Obr. 6]

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri na západnom Slovensku prevažne nadnormálna (miestami aj viac ako 150 % normálu 1961-1990), na východnom Slovensku a v horských oblastiach stredného Slovenska bola naopak podnormálna, a pohybovala sa najčastejšie v intervale od 70 % (Chopok,  50 hodín) do 145 % (Hurbanovo; 75 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Absolútne najvyšší mesačný úhrn dosiahol slnečný svit na stanici Lomnický štít (81 hodín) a Hurbanovo (75 hodín).  [Priestorové rozloženie sumy trvania slnečného svitu v Európe za december 2017 na základe údajov WMO/DWD.]

Cirkulačné podmienky v decembri 2017

Začiatkom decembra 2017 sa do strednej Európy po preniknutí studeného vzduchu od severu rozšíril od západu výbežok tlakovej výše. Situácia sa však rýchlo zmenila a od západu začal prúdiť do karpatskej oblasti teplejší morský vzduch. V priebehu decembra dominovalo severozápadné prúdenie (Obr. 8), pričom rozloženie tlakových útvarov bolo podobné ako v novembri. Medzi azorskou tlakovou výšou a oblasťou nízkeho tlaku vzduchu v priestore Škandinávie k nám prúdil z vysokých zemepisných šírok striedavo teplejší a chladnejší morský polárny vzduch. Prílev chladnejšieho vzduchu sa prejavil hlavne vo vyšších vrstvách ovzdušia, pri zemi sa studený vzduch z polárnych oblastí nad teplejším Nórskym a Severným morom rýchlo transformoval. Frontálna zóna, resp. hlavný prúd studeného vzduchu, postupoval zo severného Atlantiku cez Britské ostrovy smerom do západnej Európy a centrálneho Stredomoria, kde podporoval cyklogenézu. Studený polárny vzduch prenikol v priebehu prvej a druhej decembrovej dekády až do severnej Afriky, čo sa prejavilo poklesom priemernej dennej teploty vzduchu pod dlhodobý priemer (Obr. 5).

Atmosférické zrážky boli spojené s prechodom jednotlivých frontálnych systémov. V poslednej decembrovej pentáde sa frontálna zóna „prepadla“ viac na juh, čo vytvorilo podmienky na výraznejšiu cyklogenézu v oblasti západného a centrálneho Stredomoria. Významná z hľadiska zrážok bola pre našu oblasť tlaková níž, ktorá na konci decembra postupovala z oblasti Biskajského zálivu smerom na Balkán. Frontálne rozhranie s ňou spojené zasiahlo najmä západné Slovensko, kde sa vyskytli intenzívnejšie zrážky (28. 12.), ktoré boli v nížinách prevažne vo forme dažďa, v polohách nad 300 m n. m snežilo, pričom  sa vytvorila aj pomerne hrubá snehová pokrývka, najmä v malokarpatskej oblasti. V závere mesiaca zosilnilo prúdenie teplého vzduchu z oblasti Atlantiku. [Podrobnejší synoptický prehľad decembra 2017.]

Zdroje: KMIS SHMÚ, OMPaV SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMINASA. JMA.

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v decembri 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) priestorové rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu v decembri 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 [Obr. 1a, Obr. 1b]

Obr. 2: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v decembri v Hurbanove v období 1900-2017 na základe údajov SHMÚ [Obr. 2]

Obr. 3: Mesačný úhrn atmosférických zrážok v mm (vľavo) a v % normálu 1961-1990 (vpravo) za mesiac december 2017 na Slovensku [Obr. 3

Obr. 4: Výška celkovej snehovej pokrývky na Slovensku [cm] v dňoch 4., 11., 18. a 25. 12. 2017 na základe staničných a expedičných meraní výšky snehovej pokrývky; vodná hodnota snehovej pokrývky v rovnakých termínoch je priložená tu [Obr. 4]

Obr. 5: (hore) Odchýlka teploty vzduchu (od normálu 1981-2010) a úhrn atmosférických zrážok [mm] (dole) v jednotlivých dekádach decembra 2017 (1. 12. - 10. 12., 11. 12. - 20. 12., 21. 12. - 31. 12. 2017) v Európe na základe údajov WMO/JMA [Obr. 5]

Obr. 6: (vľavo) Počet dní so snehovou pokrývkou, priemerná a maximálna (vpravo) výška snehovej pokrývky v Európe v decembri 2017 na základe údajov WMO/DWD [Obr. 6]

Obr. 7: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo), v Európe (v strede) a v Arktíde za mesiac december 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010 podľa reanalýzy NCEP [Obr. 7a, Obr. 7b, Obr. 7c]

Obr. 8: Priestorové rozloženie hodnôt prízemného tlaku vzduchu (SLP) a odchýlky teploty vzduchu vo výške 2 m v jednotlivých dekádach decembra a za celý mesiac na základe údajov CPD/JMA [Obr. 8]

Obr. 9(vľavo) Odchýlka od priemernej výšky geopotenciálnej hladiny 850 hPa (1981-2010) v období od 1. 12. do 31. 12. 2017; (vpravo) Odchýlka od priemernej teploty v hladine 850 hPa (1981-2010) v období od 1. 12. do 31. 12. 2017, všetko na základe údajov reanalýzy NCEP/NCAR [Obr. 9]