Aktuality SHMÚ

Seminár „Monitoring sucha a jeho dopadov“

26.2.2018 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | OKS
Seminár „Monitoring sucha a jeho dopadov“

Slovenský hydrometeorologický ústav v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou zorganizovali dňa 22.2.2018 vo Zvolene seminár pod názvom „Monitoring sucha a jeho dopadov“.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu DriDanube – „Riziko sucha v dunajskom regióne“, a malo za úlohu predstaviť poľnohospodárom, ovocinárom a lesníkom dva prístupy k hodnoteniu sucha. Prvým je monitoring sucha, ktorý za pomoci zložitých modelovacích nástrojov, do ktorých sú vložené merané meteorologické prvky, stanovuje intenzitu atmosférického a pôdneho sucha. Druhý prístup, zohľadňujúci realitu priamo v teréne, je monitoring dopadov sucha.

Seminár otvorili generálny riaditeľ SHMÚ, Martin Benko, spolu s riaditeľom Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Jánom Baršvárym.

V rámci seminára odzneli prednášky zamerané na uvedené prístupy hodnotenia monitoringu sucha na Slovensku, jeho produkty, a monitoring dopadov sucha, jeho výstupy, výhody reportovacej siete, informácie, ako sa začleniť a reportovať dopady sucha. V druhej časti seminára boli prezentované skúsenosti a prínosy hodnotenia dopadov sucha v Českej republike a monitoring dopadov sucha na Slovensku očami aktívneho reportéra.

Ďalšou úlohou predmetného seminára bolo, v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, osloviť komunitu poľnohospodárov, ovocinárov a lesníkov s cieľom získať nových reportérov dopadu sucha na Slovensku. Informácie od expertov v praxi pomôžu zvýšiť povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti sucha v danom čase. Aktuálne hlásenia sú totiž podstatné pre včasné reakcie nie len zo strany poľnohospodárskych subjektov, ale aj štátnej správy. To pomôže najmä k lepšiemu zvládnutiu manažmentu poľnohospodárskeho sucha na Slovensku.