Aktuality SHMÚ

Predbežné hodnotenie hydrologického sucha na Slovensku v mesiaci júl 2018

9.8.2018 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | KATARÍNA MELOVÁ, KATARÍNA JENEIOVÁ, LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ
Predbežné hodnotenie hydrologického sucha na Slovensku v mesiaci júl 2018

V júli 2018 sme vo vybraných vodomerných staniciach  zaznamenali hodnoty malej až mimoriadne malej vodnosti (priemerné denné prietoky menšie ako Q355d) vo viac ako 24% počtu staníc, čo predstavuje takmer štvrtinu. Počet dní s malou vodnosťou sa v jednotlivých staniciach pohyboval v širokom rozmedzí od 1 dňa až po takmer celý mesiac (viac ako 20 dní s malou vodnosťou sa vyskytlo v 13 staniciach, pričom v 3 vodomerných staniciach trvala malá vodnosť až 30 dní: Rudava v Sološnici, Vištucký potok v Modre a Lužianka v Hronovciach).

Najviac staníc s poklesom pod Q355d počas jedného dňa sa vyskytlo na konci mesiaca, 31.7., na západnom Slovensku a sčasti aj na východe nášho územia.Stav mimoriadne malej vodnosti (Qd < Q364d) bol z vybraných staníc hodnotených na stránke Monitoring sucha - hydrologické sucho v júli 2018 postupne zaznamenaný v 9% staníc, a to s najdlhším trvaním 28 dní v prípade toku Močiarka v Lábe na Záhorí (Obr. 1).

Obr. 1  Priebeh priemerných denných prietokov vzhľadom na dosiahnutú M-dennosť v stanici Láb na toku Močiarka (povodie Moravy)

Trvanie prietoku menšieho ako Q364d viac ako 20 dní bolo zaznamenané aj v staniciach Chvojnica v Chvojnici (povodie Nitry – 22 dní), Jasenica v Hronskej Breznici (povodie Hrona – 21 dní), Lužianka v Hronovciach (povodie Hrona – 22 dní) a Hrádocký potok v Hrádku (povodie Váhu – 23 dní). Najviac staníc s poklesom prietokov pod úroveň Q364d v jednom dni sme pozorovali 27. júla 2018 a to cca v 6% staníc, prevažne na západnom Slovensku (Obr. 2).

 

Obr. 2  M-dennosť vo vybraných vodomerných staniciach 27.7.2018

Z pohľadu časového výskytu málo-vodných období v rámci mesiaca júl 2018, obdobia s najväčším percentuálnym zastúpením staníc s Qd<Q355d boli nasledovné: od 8. do 16. júla bola malá vodnosť zaznamenaná v 11 až 13% hodnotených staníc, s krátkodobým prerušením 11. a 12. júla, po výdatných zrážkach po 17. júli výskyt malej vodnosti klesol na 4,5 až 7% hodnotených staníc, ďalšie obdobie malej vodnosti nasledovalo od 25. júla a pretrvalo až do konca mesiaca, pričom najväčší podiel staníc s Qd<Q355d sa zaznamenal 31.7. (16% staníc). Vzhľadom na meteorologickú situáciu sa hydrologické sucho aj v auguste naďalej prehlbuje.

Z pohľadu regionálneho rozdelenia výskytu malej vodnosti na slovenských tokoch v júli tohto roku môžeme konštatovať, že malá vodnosť bola zaznamenaná v čiastkovom povodí Morava, a to tak na hlavnom toku ako aj na prítokoch z Malých Karpát, taktiež na tokoch stekajúcich z Malých Karpát na opačnú stranu do povodia Malého Dunaja (Vištucký potok, Gidra), v povodí Nitry (Nitra, Bebrava, Chvojnica, Žitava), na niektorých prítokoch Váhu v strednej a dolnej časti povodia, na niektorých tokoch v povodí Hrona (Lužianka, Jasenica, Kľak) a na východnom Slovensku v povodí Bodrogu (Kamenec, Chlmec). Výskyt malej vodnosti teda prevládal na tokoch západného územia Slovenska a v menšej miere na prítokoch na východnom Slovensku. Najmenej boli v tomto období suchom zasiahnuté toky na severe Slovenska, kde sa v polovici mesiaca vyskytli výrazné zrážky, ktoré sa odzrkadlili aj na prietokoch, ako sa píše v správe „Povodňová situácia na tokoch v povodí horného Váhu a Oravy 18.-19.7.2018„ (http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=941). Túto skutočnosť najviac vystihujú obrázky, ktoré ukazujú vodnosť v dvoch po sebe idúcich dňoch, a to 17.7 (Obr. 3a) a 18.7.2018 (Obr. 3b) a vidno na nich markantnú zmenu vodnosti v hodnotených staniciach na severe Slovenska.

Obr. 3a, 3b  Zmena M-dennosti priemerných denných prietokov vo vybraných vodomerných staniciach v dvoch po sebe idúcich dňoch 17.7. a 18.7.2018

Je potrebné podotknúť, že prietokové hodnotenie nezohľadňuje len prirodzený režim tokov, ale že prietoky - obzvlášť v období malej vodnosti – môžu byť najmä v dolných úsekoch tokov ovplyvnené odbermi vody. Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že na niektorých pozorovaných tokoch v hornej časti výskyt malej vodnosti zaznamenaný nebol, ale v dolnej časti áno.

Viac informácií nájdete TU: