Aktuality SHMÚ

Sucho na Slovensku v roku 2018

21.12.2018 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, MAROŠ TURŇA, PAVEL FAŠKO, LÍVIA LABUDOVÁ, GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, PETER KAJABA, LADISLAV MARKOVIČ, OLIVER BOCHNÍČEK
Sucho na Slovensku v roku 2018

V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Okrem mimoriadne teplých podmienok (ako teplotne nadnormálne skončili všetky ročné sezóny a okrem februára a marca zatiaľ aj všetky mesiace v roku 2018; na priloženom obrázku sú územné odchýlky teploty vzduchu na Slovensku pre jednotlivé mesiace a sezóny v roku 2018) vývoj sucha v tomto roku významne podporil aj sporadický výskyt výdatnejších plošných zrážok a ich prehlbujúci sa deficit, predovšetkým na východnom a severozápadnom Slovensku. Sucho sa pritom v tomto roku premietlo aj do významných strát výnosov niektorých plodín (najmä v okresoch Rimavská Sobota, Michalovce, Košice – okolie a Nové Mesto nad Váhom).

Cirkulačné podmienky v priebehu roka 2018

V priebehu väčšiny roka 2018 bola cirkulácia vzduchu v atmosfére v širšom priestore Európy prevažne meridionálna (najmä v západnej a strednej Európe prevažovali severo-južné, prípadne juhozápadno-severovýchodné smery prúdenia). Zonálny prenos vzduchových hmôt od západu smerom na východ sa vyskytol iba v krátkych obdobiach, inak bol zväčša blokovaný výrazným výbežkom vyššieho tlaku vzduchu (ktorý zasahoval nad západnú a strednú Európu od juhu; na priloženom obrázku sú zobrazené odchýlky výšky geopoteciálnej hladiny 500 hPa), dominujúcim nad Európou v období od apríla až do novembra. Dôsledkom, okrem teplotných výkyvov a v teplom polroku aj dlhých vĺn horúčav (ktoré spôsobili, že teplý polrok 2018 bol v Európe najteplejší za posledných aspoň 40 rokov), bolo veľmi neštandardné rozloženie atmosférických zrážok a ich veľmi značný deficit v prevažnej časti západnej, strednej a severnej Európy. Ten sa v priebehu teplého polroka postupne prehlboval a viedol k dlhotrvajúcemu obdobiu sucha, ktoré (podľa údajov European Drought Monitor - EDO) vrcholilo na Britských ostrovoch a v Škandinávii v auguste, v západnej Európe v období september - november. [Priestorové rozloženie odchýlok teploty vzduchu v Európe v jednotlivých mesiacoch a sezónach roku 2018.]

Teplotné a zrážkové pomery na Slovensku v roku 2018

Keďže zima 2017-18 bola zrážkovo nevýrazná a v januári 2018 bolo aj mimoriadne teplo (Obr. 1), tak v jej priebehu vzniklo len málo príležitostí na kumuláciu trvalej snehovej pokrývky, čo sa napríklad prejavilo aj tým, že najvyššie hodnoty snehovej pokrývky v stredných horských polohách dosiahli počas zimy len okolo 50 až 70 cm. V nížinách a v nižšie položených kotlinách bola v druhej polovici februára vrstva snehu väčšinou veľmi tenká. Aj z tohto dôvodu po výraznom oteplení v apríli 2018 začali sa objavovať prvé známky sucha. Jeho prejavy a zhoršujúce sa dopady v niektorých regiónoch Slovenska v ďalšom priebehu teplého polroka podporovali, okrem len sporadického výskytu plošne výdatnejších zrážok (Obr. 2), aj teplotne mimoriadne nadnormálne obdobie, ktoré trvalo v podstate od prvej aprílovej dekády (s krátkymi prerušeniami) až do polovice novembra 2018. Ako ilustruje aj Obr. 1, s výnimkou februára a marca 2018 boli všetky hodnotené mesiace teplotne nadnormálne (to isté platí aj o sezónach), pričom v niektorých prípadoch boli mimoriadne až extrémne teplé (január, apríl, máj, august 2018).  

Podobne ako v prevažnej časti západnej, strednej a severnej Európy, veľmi špecifický typ atmosférickej cirkulácie mal za následok, nielen mimoriadne teplé podmienky v prevažnej časti teplého polroka, ale aj veľmi neštandardnú priestorovú distribúciu atmosférických zrážok v doterajšom priebehu tohto roka (jej časový vývoj pre jednotlivé mesiace na Slovensku je možné vidieť na obrázku v prílohe). Až na niekoľko výnimiek mali zrážky počas väčšiny jari a v lete pôvod v búrkových (konvektívnych) lejakoch. Toto spôsobilo, že v bilancii zrážok vznikli veľké regionálne rozdiely. Výpadok prenosu vlhkých vzduchových hmôt od západu na východ spôsobil, že relatívne najvyšší deficit zrážok sa vytvoril na severe Záhoria, na strednom Považí, na krajnom severozápade Slovenska (pozri vývoj deficitu zrážok na meteorologickej stanice v Oravskej Lesnej; Obr. 2), a aj na väčšine východného Slovenska (Obr. 3-4).  

Pozoruhodné je aj to, že z pohľadu celkovej bilancie sa deficit atmosférických zrážok v priebehu jesene 2018 (ktorá skončila ako veľmi teplá) v niektorých regiónoch Slovenska (najmä na východnom, strednom a severozápadnom Slovensku) v porovnaní s letom ešte viac prehĺbil. Pri analýze priestorových úhrnov (využitím izohyetovej metódy) sa ukázalo, že priestorový úhrn zrážok počas jesene 2018 pre celé územie SR bol 6. najnižší od roku 1984 a približoval sa k hodnotám, ktoré boli dosiahnuté v druhej polovici 80. rokov 20. storočia, kedy boli napríklad problémy so zásobovaním Košíc vodou. Súčasne tento stav teraz nastal po jeseni v roku 2017, ktorá mala pri uvedenej metóde na území Slovenska 2. najvyšší úhrn zrážok po jeseni 1998. Všeobecne platí, že aj roky 2015 a 2016 mali počas jesene nadnormálne množstvo zrážok.  

Meteorologické sucho v roku 2018

Už v januári boli veľmi až extrémne suché podmienky na Spiši a Šariši. Na konci januára bolo veľmi sucho na stanici Podolínec, a v Prešove bolo krátkodobo dokonca až extrémne sucho. Vo februári a v marci sa podmienky meteorologického sucha zmiernili. Opätovné zhoršenie však nastalo už v apríli, kedy najmä na západe a severozápade bolo až veľmi sucho. Výrazné zhoršenie meteorologického sucha sme zaznamenali taktiež v prvej polovici mája. K 6. máju 2018 bolo extrémne sucho na približne polovici územia Slovenska (obrázok v prílohe: Situácia podľa monitoringu meteorologického sucha k 6.5.2018). V druhej polovici mája sa situácia zlepšila. V priebehu leta bolo krátkodobo, len na niektorých staniciach, veľmi sucho. Počas leta sa vyskytli regionálne rozdiely spôsobené územne nerovnomerne rozloženými zrážkami, ktoré boli hlavne v podobe búrok a prehánok. Zhoršovanie situácie nastalo v druhej polovici augusta.

Najmä na juhovýchode bolo až extrémne sucho, ktoré s krátkym prerušením pokračovalo aj v septembri (obrázok v prílohe: Priebeh indexu SPEI v roku 2018 na vybraných staniciach). Neskôr, sa na východe podmienky v októbri zlepšili, ale extrémne sucho sa objavilo na Záhorí. Najintenzívnejšie extrémne sucho bolo na prelome októbra a novembra v Kuchyni na Záhorí, kde hodnota SPEI výrazne klesla pod hranicu -3. Na konci novembra extrémne sucho zasiahlo severozápad Slovenska a západnú časť stredného Slovenska. Podobne ako v Kuchyni v októbri, tak na konci novembra bola hodnota SPEI výrazne pod -3 tentoraz na stanici Prievidza. Podľa vlhkostného indexu CMI bolo najsuchšie v lete v Jaslovských Bohuniciach a v Orechovej (obrázok v prílohe: Priebeh indexu CMI v roku 2018 na staniciach Jaslovské Bohunice a Orechová). Na obidvoch staniciach bola hodnota CMI nižšia ako -3, čo predstavuje už závažné sucho. Hranicu takmer -3 dosiahol tento index aj v Michalovciach a v Žiari nad Hronom.

Pôdne sucho v roku 2018

Ohľadom pôdneho sucha bola situácia ešte do polovice apríla celkom priaznivá. V druhej polovici apríla sa sucho začalo rozširovať najskôr na severozápade, a neskôr aj na východe Slovenska. Na začiatku mája bolo extrémne sucho na 16 % územia, pričom najhorší stav bol v Žilinskom, Prešovskom a aj Trenčianskom kraji (Obr. 5 vľavo). V druhej polovici mája sa situácia čiastočne zlepšila. Extrémne sucho sa opäť rozšírilo v prvej júnovej dekáde, a to najmä na východnom a severozápadnom Slovensku. K 10. júnu extrémne sucho zasahovalo 7,5 % územia (Obr. 5 vpravo). V júli a v auguste pôdne sucho nebolo až tak rozšírené. Zhoršenie nastalo v priebehu septembra, kedy bolo extrémne sucho najmä na krajnom východe Slovenska. Deficit pôdnej vlahy na krajnom východe dosiahol hodnotu až -100 mm. Relatívne nasýtenie bolo najnižšie počas tohtoročnej sezóny 5. a 19. augusta, kedy na ploche 1,2 % SR bolo nasýtenie nižšie ako 10 %. Bod zníženej dostupnosti (relatívne nasýtenie pod 50 %) bolo v tomto období na približne 2/3 celkovej plochy (Obr. 6).

Zhodnotenie dôsledkov sucha v roku 2018

Na základe informácií od odborníkov z praxe, ktoré zbierame a zverejňujeme prostredníctvom portálu intersucho.sk, bola odhadovaná strata výnosu až 30 % a viac vo viacerých okresoch na Slovensku. Najvyššia odhadovaná strata výnosov bola v okresoch Rimavská Sobota, Michalovce, Košice – okolie a Nové Mesto nad Váhom (tabuľka v prílohe: Odhadované straty výnosov za rok 2018 v jednotlivých okresoch; Obr. 7). Uvedené dopady boli hlásené z vybraných katastrov, preto neodrážajú stav v celom okrese. Vplyv na plodiny mali výrazné lokálne rozdiely vznikajúce aj v dôsledku výskytu búrok.

Zdroje: European Drought Monitor (EDO), DWD, Intersucho, SHMÚ (monitoring meteorologického sucha), Copernicus, Bulletin Meteorológia a Klimatológia

Obr. 1: Územne priemerované odchýlky teploty vzduchu na Slovensku (v porovnaní s normálmi 1961-1990 a 1981-2010) pre jednotlivé mesiace (vľavo) a sezóny (vpravo) v roku 2018 [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 2: Prebytok (+) a deficit (-) kumulovaných denných úhrnov atmosférických zrážok na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období od 1. januára do 20. decembra 2018 [Zdroj: SHMÚ - Klimatologické spravodajstvo

Obr. 3: Kumulatívne množstvo atmosférických zrážok vyjadrené prebytkom (+)/deficitom (-) zrážok za obdobie prvého (vľavo) a druhého (vpravo) polroka 2018 (v porovnaní s normálom 1961-1990) [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 4: Kumulatívne množstvo atmosférických zrážok vyjadrené prebytkom (+)/deficitom (-) zrážok za obdobie mesiacov január až november 2018 (v porovnaní s normálom 1961-1990; vľavo) a priestorové úhrny zrážok (vpravo) pre jednotlivé mesiace v roku 2018 [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 5: Intenzita pôdneho sucha k 6. máju (vľavo) a 10. júnu (vpravo) 2018 podľa údajov Intersucho [Zdroj: Intersucho]

Obr. 6: Relatívne nasýtenie pôdneho profilu k 19. augustu 2018 podľa údajov Intersucho [Zdroj: Intersucho]

Obr. 7: Odhadované dopady sucha na výnosy hlavných plodín k 15. novembru 2018 podľa údajov SHMÚ [Zdroj: Monitoring dopadov sucha SHMÚ]